Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 234/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 234/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC TĂNG TIỀN LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1985

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Tăng thêm 25.000 đồng (hai mươi lăm ngàn đồng chẵn) vào tiền lương hưu hàng tháng cho các đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 9 năm 1985.

2. Kinh phí tăng thêm tiền lương hưu áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 điều này do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/9/1985 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 234/1999/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/12/1999
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 31/01/2000
  • Số công báo: Số 4
  • Ngày hiệu lực: 01/01/2000
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản