Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2325/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH HỘI QUÁN TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cThông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định s45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 237/TTr-SNN ngày 31/7/2019 về việc triển khai thí điểm mô hình Hội quán trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Hội quán trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các Hội: Nông dân Tỉnh, Làm vườn Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr. Tỉnh ủy (b/c);
- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN.
KT10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH HỘI QUÁN TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thành lập thí điểm 02 mô hình Hội quán trong nông nghiệp (Hội quán nông nghiệp) trên cơ sở tập hợp, gắn bó các hội viên, cộng đồng dân cư nông nghiệp, nhằm tổ chức sinh hoạt liên kết những người dân tại địa phương, thực hiện kết nối ngành nghề, sản xuất mặt hàng nông sản chủ lực, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, thông tin thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm; phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân trong cộng đồng; nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ, cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới.

- Việc đổi mới về mô hình tổ chức cơ sở Hội sẽ góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, tăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hóa lớn.

2. Yêu cầu

- Việc thành lập thí điểm 02 mô hình Hội quán nông nghiệp cần tránh hình thức, đảm bảo đạt được tiêu chí 5 cùng: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện 02 mô hình thí điểm thành lập Hội quán, các địa phương tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, từng bước nhân rộng mô hình Hội quán nông nghiệp tại địa bàn quản lý.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM

1. Mô hình Hội quán thí điểm: Xuất phát từ một số người sáng lập và nhóm người dân tự nguyện đề nghị triển khai thí điểm thành lập 02 mô hình Hội quán sau:

- Hi quán Bưởi Da Xanh Sông Xoài: Trụ sở tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ với số thành viên ban đầu dự kiến 20 người, thời gian tổ chức Lễ ra mắt Hội quán dự kiến: Tháng 8/2019.

- Hội quán Ca Cao: Trụ sở tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức với số thành viên ban đầu dự kiến 40 người, thời gian tổ chức Lễ ra mắt Hội quán dự kiến: Tháng 9/2019.

2. Về tổ chức, hoạt động, quản lý đối với mô hình Hội quán

- Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể:

+ Trình tự thành lập Hội quán: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Điều kiện trở thành hội viên: Quy định tại Điều 10, Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Nội dung hoạt động của Hội quán:

++ Xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các hoạt động thường kỳ.

++ Tổ chức tham gia thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến trong và ngoài tỉnh.

++ Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của bản thân đến các thành viên khác trong Hội quán; Thường xuyên cập nhật các kiến thức, công nghệ mới trong sản xuất từ các cơ quan chuyên ngành, các phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm sản xuất để chia sẻ, thảo luận cùng các thành viên của Hội quán.

++ Thảo luận, chia sẻ những vấn đề về an sinh xã hội (văn hóa, xã hội, y tế, an ninh,...) theo quy định pháp luật; tuyên truyền giáo dục pháp luật các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

++ Tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội ở địa phương (thôn/p, xã...).

++ Ban Chủ nhiệm Hội quán phối hợp với các địa phương, sở ban ngành và các tổ chức, cá nhân khác để vận động các nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

++ Các nội dung khác theo đặc thù của từng Hội quán.

+ Nguyên tắc hoạt động của Hội quán (Quy định tại Điều 3, Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh):

++ Tự nguyện, tự quản.

++ Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

++ Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

++ Không vì mục đích lợi nhuận.

++ Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội quán.

+ Điều lệ của Hội quán: Xây dựng căn cứ Mẫu số 9 ban hành theo phụ lục I, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ.

- Địa bàn, địa điểm thành lập Hội quán: Hình thành trên cơ sở kết nối các nông hộ trên cùng một địa bàn, cùng sản xuất một loại nông sản, cùng mối quan tâm, bảo đảm linh hoạt sử dụng cơ sở vật chất từ xã hội hóa.

3. Giải pháp hỗ trợ thành lập thí điểm mô hình Hội quán

3.1. Thủ tục thành lập

Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các giải pháp hỗ trợ hoạt động của 02 mô hình thí điểm Hội quán, theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phối hợp hoạt động.

3.2. Chuyển giao khoa học kỹ thuật

- Ưu tiên tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các Hội quán, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới cập nhật từ các viện, trường, trung tâm nghiên cứu. Cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ các thành viên Hội quán trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mời các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia vào các buổi trao đổi chuyên đề, thông báo để Ban chủ nhiệm Hội quán và các nông dân có nhu cầu đến nghe, tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm sản xuất.

- Hỗ trợ các thành viên Hội quán tham quan, học tập kinh nghiệm tại các vùng sản xuất tiên tiến, hiệu quả cao và có cùng đối tượng sản xuất chủ lực của Hội quán.

3.3. Giải pháp về cơ chế chính sách

Tập trung hướng dẫn cho các thành viên Hội quán thực hiện thủ tục, hồ sơ để thụ hưởng các cơ chế chính sách hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

3.4. Giải pháp về xúc tiến thương mại

- Hỗ trợ các Hội quán tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm.

- Thông tin giá cả, thị trường về vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa trong và ngoài nước để các Hội quán nắm bắt nhằm phát triển, đổi mới phương án sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

- Ưu tiên 02 mô hình Hội quán tham gia vào các chương trình nông thôn mới và chương trình xây dựng thương hiệu sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

4. Tổng kết mô hình thí điểm 02 mô hình Hội quán

Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động thí điểm của 02 mô hình thí điểm Hội quán nông nghiệp.

III. KINH PHÍ

Theo chức năng và nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính rà soát, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương để thực hiện các thủ tục, hồ sơ thành lập, xây dựng điều lệ, triển khai thí điểm 02 mô hình Hội quán nông nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp hỗ trợ 02 mô hình Hội quán.

- Chủ trì mời các chuyên gia giỏi lĩnh vực nông nghiệp và tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề để các thành viên Hội quán và nông dân trên địa bàn tỉnh cập nhật, nâng cao kiến thức trong sản xuất.

- Cử cán bộ chuyên môn thường xuyên tham gia các buổi họp mặt định kỳ của 02 mô hình Hội quán để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đối với những nội dung ngoài thẩm quyền thực hiện tổng hợp gửi đến các đơn vị có liên quan để hỗ trợ Hội quán.

- Chủ trì tổ chức tổng kết 02 mô hình thí điểm Hội quán, dự kiến vào quý III/2020.

2. Sở Ni v

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, hoạt động và quản lý 02 mô hình Hội quán.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Hội quán trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quy trình sản xuất nông nghiệp.

4. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm chủ lực của 02 mô hình Hội quán.

- Ưu tiên 02 mô hình Hội quán tham gia dự án mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Hội Nông dân tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh

- Tổ chức, tuyên truyền cho người dân biết và tự nguyện tham gia Hội quán nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp cho hộ dân góp phần tăng thu nhập và thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường kết nối, liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền Đoàn viên thanh niên kinh doanh và sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp biết, khuyến khích và tự nguyện tham gia Hội quán nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tuyên truyền các tổ chức, cá nhân biết và tự nguyện tham gia 02 mô hình Hội quán.

- Tổ chức kiểm tra thực hiện điều lệ và chấp hành pháp luật về Hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về Hội tại địa phương theo quy định.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và quản lý công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội của mô hình Hội quán tại địa bàn quản lý.