Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT - TRẺ MỒ CÔI DĨ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 700/TTr-SNV ngày 25/9/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi Dĩ An.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi Dĩ An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn