Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2268/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM KINH DOANH THỰC PHẨM ĐẢM BẢO TIÊU CHÍ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14/01/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23/12/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Công văn số 6359/BCT-TTTN, ngày 09/7/2014 của Bộ Công thương về việc xây dựng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1392/TTr-SCT, ngày 23/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng các điểm bán thực phẩm đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM KINH DOANH THỰC PHẨM ĐẢM BẢO TIÊU CHÍ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2268/QĐ-UBND, ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Công văn số 6359/BCT-TTTN ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công thương về việc xây dựng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. Tình hình chung về an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh:

Trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo và đã có những chuyển biến đáng kể theo chiều hướng tích cực từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Tuy nhiên, việc đảm bảo vệ sinh ATTP còn nhiều tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, cụ thể như:

1. Trong quá trình sản xuất, chế biến:

Một số tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm chưa tuân thủ quy trình, các quy định về giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh,... dẫn đến chất lượng nông sản thực phẩm sản xuất ra chưa đảm bảo yêu cầu về vệ sinh ATTP.

Về cơ sở vật chất, một số quầy sạp, điểm kinh doanh của thương nhân tại các chợ chưa đảm bảo vệ sinh ATTP, đa số các thương nhân kinh doanh thực phẩm tại các chợ chưa đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh ATTP.

2. Trong quá trình lưu thông hàng hóa:

Trên địa bàn tỉnh hiện có 115 chợ, trong đó có 01 chợ hạng 1; 17 chợ hạng 2 và 97 chợ hạng 3 và chợ tạm, với khoảng 8.000 thương nhân có điểm bán cố định và kinh doanh thường xuyên hàng thực phẩm trong chợ. Tuy nhiên, đa số các thương nhân kinh doanh thực phẩm tại các chợ chưa được xác nhận kiến thức về ATTP, chưa thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Đa số các chợ chưa được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đảm bảo vệ sinh ATTP khi kinh doanh; các hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ chưa quan tâm đến vấn đề vệ sinh ATTP; khu giết mổ gia cầm và khu bán hàng thực phẩm bố trí chưa phù hợp, không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, văn minh thương mại,…

3. Trong quá trình kinh doanh, tiêu dùng:

Trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay, tình hình thu nhập của một bộ phận người dân được nâng lên, cuộc sống hàng ngày được nâng cao, nhu cầu hàng hóa chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm được người tiêu dùng ngày càng chú trọng và đặc biệt quan tâm. Phần lớn người tiêu dùng nhận thức được tác hại của thực phẩm không đảm bảo an toàn đối với sức khỏe con người; đã có ý thức cảnh giác khi mua thực phẩm bày bán trong các chợ nhưng chưa có cơ sở để nhận biết thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn; đa số người tiêu dùng biết nguy cơ không đảm bảo an toàn của thực phẩm bán tại chợ nhưng vẫn mua dùng do thói quen hoặc do không có điều kiện để mua những thực phẩm an toàn.

4. Cạnh tranh với hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu:

Hiện nay trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới (WTO) nhất là cuối năm 2015 hội nhập cộng đồng kinh tế Asean, hàng hóa nông sản, thực phẩm nước ngoài sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt về chất lượng, giá cả; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần đặc biệt quan tâm, nhất là việc hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng nhiều khả năng ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường trong nước.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập về vệ sinh ATTP nêu trên, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất trong tỉnh, đảm bảo sức khỏe và lợi ích người tiêu dùng, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

II. Kế hoạch xây dựng các điểm bán thực phẩm đạt tiêu chí vệ sinh ATTP tại các chợ:

1. Quan điểm, mục tiêu:

a) Quan điểm:

Từng bước xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh ATTP, triển khai tổng hợp các giải pháp, các quy định của pháp luật về quản lý thương mại, ATTP để xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm tại chợ đạt tiêu chí về vệ sinh ATTP; tổ chức lại hoạt động thương mại trong chợ theo hướng hàng hóa nông lâm thủy sản dùng làm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất, sơ chế, giết mổ, chế biến từ cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, có quy trình chế biến đảm bảo quy định về vệ sinh ATTP.

b) Mục tiêu:

- Mục tiêu chung: Xây dựng các điểm kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tại các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn đạt tiêu chí về vệ sinh ATTP, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng.

- Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn tỉnh xây dựng được từ 5 đến 10 điểm bán thực phẩm đạt tiêu chí ATTP tại các chợ gắn kết với điểm bán tự hào hàng Việt; khuyến khích xây dựng các điểm bán thực phẩm đạt tiêu chí ATTP tại các chợ hạng 3 trên địa bàn; từng bước xây dựng mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh xây dựng phát triển 95 điểm bán thực phẩm đạt tiêu chí vệ sinh ATTP tại các chợ hạng 1, hạng 2; nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, cụ thể từng địa phương như sau:

Đvt: Điểm kinh doanh

TT

Tên chợ

Tổng số

Giai đoạn thực hiện

Ghi chú

2016-2018

2019-2020

I

TP Vĩnh Long

30

17

13

 

1

Chợ Vĩnh Long

10

5

5

 

2

Chợ Cua

5

3

2

 

3

Chợ Phước Thọ

5

3

2

 

4

Chợ Phường 2

5

3

2

 

5

Chợ Trường An

5

3

2

 

II

Huyện Long Hồ

10

6

4

 

6

Chợ Long Hồ

5

3

2

 

7

Chợ Phú Quới

5

3

2

 

III

Huyện Mang Thít

5

3

2

 

8

Chợ Cái Nhum

5

3

2

 

IV

Huyện Vũng Liêm

5

3

2

 

9

Chợ Vũng Liêm

5

3

2

 

V

Huyện Tam Bình

15

9

6

 

10

Chợ Tam Bình

5

3

2

 

11

Chợ Cái Ngang

5

3

2

 

12

Chợ Song Phú

5

3

2

 

VI

Huyện Trà Ôn

20

12

8

 

13

Chợ Trà Ôn

5

3

2

 

14

Chợ Trà Côn

5

3

2

 

15

Chợ Hựu Thành

5

3

2

 

16

Chợ Vĩnh Xuân

5

3

2

 

VII

Thị xã Bình Minh

5

3

2

 

17

Chợ Cái Vồn

5

3

2

 

VIII

Huyện Bình Tân

5

3

2

 

18

Chợ Tân Lược

5

3

2

 

Cộng:

95

56

39

 

Đối với các chợ hạng 3 đủ điều kiện nâng lên chợ hạng 2, sau khi nâng lên chợ hạng 2 thực hiện xây dựng các điểm bán thực phẩm đạt tiêu chí ATTP tại chợ theo lộ trình từng năm đến năm 2020 như trên.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất, con người, hàng hóa kinh doanh tại các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP tại chợ.

a) Về cơ sở vật chất tại điểm kinh doanh: Diện tích 01 điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chí ATTP tại chợ tối thiểu 04 m2, xây dựng bằng khung thép không rỉ (inox), nền lót gạch men (theo đề cương của Bộ Công thương hướng dẫn xây dựng “mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm “).

- Có biển hiệu ghi tên người bán hàng, địa chỉ, điện thoại (theo qui cách thống nhất) tại quầy bán phải bảng niêm yết giá.

- Bàn hoặc giá bày bán thực phẩm cao cách mặt đất ít nhất 60cm.

- Mặt bàn bày bán thực phẩm tươi sống (gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả tươi...) được chế tạo bằng chất liệu dễ dàng làm vệ sinh (inox, gạch men,...).

- Trang thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo bằng inox, gạch men bảo đảm yêu cầu VSATTP.

- Đồ chứa đựng, dụng cụ, thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh, được rửa sạch, khử trùng trước và sau khi sử dụng, không gây ô nhiễm thực phẩm.

- Sử dụng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn theo quy định cho phép của Bộ Y tế, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường.

- Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước hợp vệ sinh giữ vệ sinh sạch sẽ, dụng cụ chứa đựng rác thải phải có nắp đậy và được thu gom xử lý hàng ngày.

b) Đối với người bán hàng tại điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP: (theo đề cương của Bộ Công thương hướng dẫn xây dựng “mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm“)

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Có giấy khám sức khỏe, đủ sức khoẻ theo quy định.

- Có giấy xác nhận kiến thức về ATTP.

- Cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP.

c) Về hàng hóa kinh doanh: (hàng hóa nông lâm thủy sản tươi sống dùng làm thực phẩm, thực phẩm chế biến)

- Hàng hóa kinh doanh tại các điểm kinh doanh đảm bảo tiêu chí ATTP phải có nguồn gốc rõ ràng; không được phép kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tươi sống có nguồn gốc từ các cơ sở hoặc vùng sản xuất bị cấm thu hoạch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không bày bán thực phẩm giả, thực phẩm đã quá hạn sử dụng, chất lượng không bảo đảm.

- Các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản phải có sự kiểm soát và chứng nhận ATTP của cơ quan thú y.

- Không sử dụng và bày bán các chất phụ gia, phẩm màu và chất tẩy rửa ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.

3. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các chủ thể tham gia đầu tư các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP:

a) Đối với hộ tiểu thương đầu tư xây dựng điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP tại chợ: Các hộ tiểu thương đầu tư xây dựng điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ, theo quy cách nêu trên và được sự thống nhất của UBND cấp có thẩm quyền, ngân sách địa phương xem xét hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng/điểm kinh doanh (mức hỗ trợ theo thực tế tối đa không quá 5 triệu đồng/ điểm kinh doanh) từ nguồn thu của chợ.

b) Đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư vùng sản xuất rau, màu nhỏ lẻ theo quy trình sản xuất an toàn phù hợp với quy hoạch của địa phương, các huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ quy trình kỹ thuật, hỗ trợ vốn xây dựng nhà lưới diện tích 100 đến 200 m2 tùy theo điều kiện của từng địa phương (mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/ nhà lưới)

c) Các huyện, thị xã, thành phố từng bước quy hoạch vùng sản xuất rau, màu an toàn, vùng nuôi an toàn tại địa phương; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vùng sản xuất rau, màu an toàn, vùng nuôi an toàn để cung cấp cho các điểm chợ trên địa bàn. Tỉnh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi và quy trình kỹ thuật sản xuất rau, màu an toàn tuân thủ các quy định trong việc sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... theo dõi, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào lưu thông.

4. Về xây dựng “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh: (Thực hiện theo Công văn số 6359/BCT-TTTN ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công thương về việc xây dựng mô hình chợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm).

a) Chọn chợ Phước Thọ, phường 8, thành phố Vĩnh Long để xây dựng “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” của tỉnh.

b) Giao UBND thành phố Vĩnh Long phối hợp với các sở ngành có liên quan lập dự án cụ thể để triển khai thực hiện.

c) Chủ thể trong mô hình chợ thí điểm: Ban quản lý chợ Phước Thọ và thương nhân kinh doanh thực phẩm tại chợ Phước Thọ, phường 8, thành phố Vĩnh Long.

d) Mục tiêu cụ thể:

- Nhằm làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra trong quá trình kinh doanh thực phẩm tại chợ;

- Phấn đấu có 100% người kinh doanh thực phẩm và 100% người thực hiện công tác quản lý chợ trong dự án có hiểu biết đúng và thực hành đúng về VSATTP.

- Các quầy kinh doanh thực phẩm trong chợ thuộc dự án được xây dựng, nâng cấp đúng chuẩn theo quy định về VSATTP.

e) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 - 2017.

Nguồn vốn thực hiện: 600 triệu đồng trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 350 triệu đồng, phần còn lại (250 triệu đồng) đối ứng từ nguồn thu kết dư của chợ Phước Thọ và vận động các hộ tiểu thương đóng góp.

5. Kinh phí thực hiện:

a) Ngân sách trung ương: Giao Sở Công thương đề xuất dự án đề nghị Trung ương hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long xây dựng 02 mô hình chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong giai đoạn 2016-2017 lập dự án gởi Bộ Công thương đề nghị hỗ trợ xây dựng mô hình tại chợ Thị trấn Tam Bình. Vốn đề nghị hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại vận động các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ đóng góp thực hiện.

b) Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ tổng kinh phí là 350 triệu đồng xây dựng “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” tại chợ Phước Thọ, phường 8, thành phố Vĩnh Long.

c) Ngân sách địa phương: Kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ hạng 1, hạng 2 là: 475 triệu đồng (mức hỗ trợ theo thực tế tối đa không quá 05 triệu đồng/ điểm kinh doanh xây dựng theo quy cách nêu trên, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn thu của chợ) đối với những điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, mô hình điểm gắn với điểm bán tự hào hàng Việt do Ban quản lý chợ quản lý; đối với những điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do hộ tiểu thương tại chợ đầu tư xây dựng theo lộ trình và quy cách nêu trên, cũng được ngân sách địa phương xem xét hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng/điểm kinh doanh (từ nguồn thu của chợ với mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/ điểm kinh doanh)

Phòng Công thương, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố làm đầu mối tham mưu UBND cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ; vùng sản xuất rau, màu an toàn tại các địa phương đúng theo quy định.

Cụ thể từng địa phương như sau:

TT

Đơn vị

Tổng số điểm KD thực hiện ATVSTP (điểm)

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến (triệu đồng)

Ghi chú

1

TP Vĩnh Long

30

150

 

2

Huyện Long Hồ

10

50

 

3

Huyện Mang Thít

5

25

 

4

Huyện Vũng Liêm

5

25

 

5

Huyện Tam Bình

15

75

 

6

Huyện Trà Ôn

20

100

 

7

Huyện Bình Minh

5

25

 

8

Huyện Bình Tân

5

25

 

 

Cộng:

95

475

 

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

a) Sở Công thương:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân kiểm tra xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các thương nhân kinh doanh thực phẩm tại các chợ.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo ATTP;

- Có trách nhiệm tổng hợp chung, theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ, đột xuất.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển vùng sản xuất rau, màu an toàn, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn để cung cấp cho các chợ; hướng dẫn áp dụng theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), hướng dẫn thiết kế các nhà lưới cho các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình để gắn kết giữa người sản xuất với người kinh doanh thực phẩm, tạo thuận lợi cho việc quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

- Phối hợp các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phân công phân cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất kinh doanh nông, thủy sản, kiểm tra việc áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào lưu thông, nhất là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y và vệ sinh ở các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm,... để có biện pháp cảnh báo, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định.

c) Sở Y tế: Phối hợp các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến kiến thức quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn không sử dụng và bày bán các chất phụ gia, phẩm màu và chất tẩy rửa ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế; hướng dẫn sử dụng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất tiêu độc an toàn, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng của con người và không gây ô nhiễm môi trường; phối hợp kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm ăn uống đã qua nấu chín tại các chợ nhằm đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ vốn xây dựng “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh.

e) Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn hồ sơ thủ tục giải ngân và thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh; hướng dẫn phòng Kế hoạch Tài chính các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục hỗ trợ vốn từ ngân sách địa phương xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thanh quyết toán đúng quy định.

f) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của địa phương.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tổ chức quy hoạch các vùng sản xuất rau, màu an toàn phù hợp với điều kiện của từng địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác quản lý chợ, hộ nông dân quy trình kỹ thuật sản xuất rau, màu an toàn, hỗ trợ vốn đầu tư nhà lưới, gắn kết giữa người sản xuất với người kinh doanh thực phẩm đảm bảo tiêu chí an toàn thực phẩm tại các chợ. Theo phương thức xã hội hóa.

- Chỉ đạo phòng Công thương, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với các tổ chức quản lý chợ tùy điều kiện thuận lợi, lựa chọn xây dựng, bố trí phù hợp các điểm kinh doanh thực phẩm sạch, rau an toàn tại các chợ hạng 1, hạng 2, trên địa bàn. Phòng Công thương, phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng làm đầu mối tham mưu trình UBND cấp thẩm quyền phê duyệt về địa điểm đầu tư xây dựng, kinh phí thực hiện xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ; tham mưu đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng vùng sản xuất rau an toàn đối với tổ chức, cá nhân tham gia mô hình.

Ngoài ra vận động các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu tư nâng cấp các điểm kinh doanh, xây dựng theo quy cách thống nhất, bố trí theo ngành hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các sở, ban ngành, địa phương nêu trên có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện định kỳ: hàng quý, năm và đột xuất gởi về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, các cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Công thương bằng văn bản để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.