Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2264/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000/ tháng kể từ ngày 01/01/2016 cho 03 đối tượng không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa ở thành phố Huế có tên sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi ở hiện nay

Ghi chú

1

Phạm Thị Bảo

1947

Phường Hương Long

 

2

Phạm Thị Chiến

1953

Phường Tây Lộc

 

3

Hoàng Thị Hợp

1944

Phường Tây Lộc

 

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính bố trí kinh phí để chi trả chế độ, chính sách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong (đợt 2, năm 2014).

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PCVP: VX và CV: XH, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao