Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/KH-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 112/2017/NĐ-CP NGÀY 06/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG CƠ SỞ Ở MIỀN NAM THAM GIA KHÁNG CHIẾN GIAI ĐOẠN 1965 - 1975

Thực hiện Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 (sau đây viết tắt là TNXP cơ sở ở miền Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 trong cán bộ và nhân dân; qua đó giáo dục đạo lý “Uống nước - Nhớ nguồn”, “Đền ơn - Đáp nghĩa” của dân tộc đối với các thế hệ TNXP đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, chặt chẽ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Yêu cầu

Quá trình triển khai cần xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, địa phương trong việc xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách của các đối tượng TNXP cơ sở ở miền Nam; bảo đảm giải quyết chế độ, chính sách công khai dân chủ, đúng đối tượng, chính xác không để sót đối tượng hoặc xảy ra vi phạm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và hướng dẫn quy trình thủ tục lập hồ sơ, thẩm quyền của các cơ quan trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo quy định tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6/2018.

2. Tổ chức rà soát, lập hồ sơ và giải quyết chế độ đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phấn đấu đến tháng 12/2018 cơ bản hoàn thành việc rà soát, xác lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp của TNXP cơ sở ở miền Nam trên địa bàn tỉnh.

- Phấn đấu đến tháng 6/2019, hoàn thành việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP cơ sở ở miền Nam hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí đảm bảo cho việc chi trả chế độ trợ cấp cho TNXP cơ sở ở miền Nam và chi cho công tác quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Nghị định 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các địa phương cơ sở và các ngành liên quan thống kê số lượng, hướng dẫn quy trình, thủ tục lập hồ sơ, xét duyệt và đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác tuyên truyền; thực hiện việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong theo quy định tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP .

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong việc lập hồ sơ, xác nhận hồ sơ, xét duyệt và thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo quy định.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ hướng dẫn, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ đối với TNXP cơ sở miền Nam theo đúng quy định hiện hành.

- Tiếp nhận quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp do Sở Nội vụ bàn giao đối với những trường hợp được UBND tỉnh phê duyệt; lập danh sách các đối tượng được hưởng trợ cấp một lần đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung dự toán chi chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

- Hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện chi trả kịp thời chế độ trợ cấp 01 lần, trợ cấp hàng tháng và thực hiện chế độ mai táng phí cho đối tượng được hưởng theo quy định.

3. Sở Tài chính

Hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách, chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, sử dụng, thực hiện việc chi trả và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Tỉnh đoàn:

- Tổ chức và chỉ đạo các tổ chức cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể đoàn viên, hội viên và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn về đối tượng và chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Hội cấp xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và cử cán bộ hỗ trợ, giúp các trường hợp thanh niên xung phong thuộc đối tượng (đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn) kê khai, lập hồ sơ, xác nhận và hoàn thiện đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan hướng dẫn, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ đối với TNXP cơ sở miền Nam theo đúng quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 112/2017/NĐ-CP rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở cơ quan... để nhân dân và các đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ chính sách hiểu rõ các quy định, quy trình lập hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với TNXP cơ sở ở miền Nam theo đúng tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã kiểm tra, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị và giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng, ban chuyên môn lập dự toán kinh phí, tổ chức chi trả kịp thời trợ cấp thường xuyên cho đối tượng khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc lập hồ sơ, chi trả chế độ để đảm bảo công tác lập hồ sơ, chi trả chế độ thực hiện đúng theo quy định; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi khai man, lợi dụng để hưởng chế độ, chính sách, những cán bộ có hành vi tiêu cực, gây khó khăn trong xét duyệt, thẩm định hồ sơ.

6. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Bố trí thời lượng, tin, bài tuyên truyền Nghị định số 112/2017/NĐ-CP và nội dung Kế hoạch này để các đối tượng TNXP cơ sở ở miền Nam và nhân dân biết, thực hiện.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức Chính trị - Xã hội

Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức Chính trị - Xã hội các cấp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ và phối hợp chính quyền địa phương, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc xác minh hồ sơ, đặc biệt là các hồ sơ chưa đủ điều kiện nhằm đảm bảo không để đối tượng nào đủ tiêu chuẩn nhưng không được giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện theo đúng tiến độ của kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT - XH;
- Các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hội Cựu TNXP tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP - PVP phụ trách KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga