Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”;

Căn cứ Công văn số 39/UBDT-DTTS ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 69/TTr-BDT ngày 12 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Điều 2. Ban Dân tộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Ba Bể, Bạch Thông và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Hoàng Trĩ, Đôn Phong và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, từng bước thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ tại 02 địa bàn xã có tình hình bất bình đẳng giới cao của tỉnh là xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông và xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể. Trên cơ sở đó nhân rộng thực hiện trong giai đoạn tới.

2. Yêu cầu

Các hoạt động hỗ trợ thực hiện Mô hình điểm phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao, bám sát nội dung, nhiệm vụ của Đề án và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cụ thể.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

- Nội dung: Tập huấn về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành ... Hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng hòa giải các trường hợp bạo lực gia đình.

- Hình thức: Hội nghị tập huấn

- Đơn vị chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện: Bạch Thông, Ba Bể; Ủy ban nhân dân các xã: Hoàng Trĩ, Đôn Phong.

- Thành phần tham dự : Đại diện Lãnh đạo và cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã; Ban Giám hiệu các Trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở trên địa bàn 02 xã Hoàng Trĩ, Đôn Phong; người có uy tín trong cộng đồng; Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn; đại diện các tổ chức đoàn thể của các thôn thuộc 02 xã triển khai Mô hình điểm.

- Số lượng: Dự kiến 02 hội nghị/02 Mô hình điểm.

- Thời gian tổ chức: Quý I, II năm 2020.

2. Tổ chức hội nghị tuyên truyền

- Nội dung: Tuyên truyền về pháp luật bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các nội dung liên quan đến yếu tố giới.

- Hình thức: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, báo cáo viên/tuyên truyền viên trực tiếp tuyên truyền tại các thôn, chú trọng cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; kết hợp sử dụng các tài liệu trực quan như powerpoint, băng đĩa hình,...

- Đơn vị thực hiện:

+ Ban Dân tộc: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cử hoặc mời báo cáo viên, tuyên truyền viên có kinh nghiệm lên lớp tại hội nghị tuyên truyền, chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền phù hợp, trực quan, sinh động.

+ Ủy ban nhân dân các huyện: Bạch Thông, Ba Bể và Ủy ban nhân dân các xã: Đôn Phong và Hoàng Trĩ: Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Ban Dân tộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại 02 Mô hình điểm.

- Thành phần tham dự: Người có uy tín trong cộng đồng; Trưởng thôn; Bí thư Chi bộ; Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn; đại diện các tổ chức đoàn thể và người dân các thôn thuộc 02 xã triển khai Mô hình điểm.

- Số lượng Dự kiến tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền/04 thôn/02 Mô hình điểm

- Thời gian tổ chức: Quý II, III năm 2020.

3. Cung cấp các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền

- Nội dung: Các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện bình đẳng giới...

- Hình thức: Pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp...

- Đơn vị thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh

- Đơn vị phối hợp sở Thông tin và Truyền Thông Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án đã được giao tại Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nguồn ngân sách địa phương (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã ban hành, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

2. Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể và Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị của huyện và Ủy ban nhân dân 02 xã: Đôn Phong và Hoàng Trĩ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020./.