Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 2413/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

TT

Đơn vị

Chỉ số CCHC 2018

Xếp hạng

1

Sở Thông tin và Truyền thông

97.5

Xuất sắc

2

Sở Tài chính

95.5

Xuất sắc

2

Thanh tra tỉnh

95.5

Xuất sắc

4

Ban Quản lý các khu công nghiệp

95

Xuất sắc

5

Sở Khoa học và Công nghệ

94.5

Xuất sắc

6

Sở Nội vụ

93.5

Xuất sắc

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

93.5

Xuất sắc

8

Sở Xây dựng

93

Xuất sắc

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

93

Xuất sắc

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

92.5

Xuất sắc

10

Văn phòng UBND tỉnh

92.5

Xuất sắc

12

Sở Y tế

92

Xuất sắc

13

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

91.75

Xuất sắc

14

Sở Tư pháp

91.5

Xuất sắc

15

Sở Công Thương

90.5

Xuất sắc

16

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

89.5

Tốt

17

Sở Giao thông vận tải

86.25

Tốt

18

Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao

86

Tốt

19

Sở Tài nguyên và Môi trường

85

Tốt

II. CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1

Duy Tiên

93.5

Xuất sắc

2

Lý Nhân

93

Xuất sắc

3

Kim Bảng

92.75

Xuất sắc

4

Phủ Lý

92.5

Xuất sắc

5

Bình Lục

92

Xuất sắc

6

Thanh Liêm

91

Xuất sắc