Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2237/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (04 THỦ TỤC)

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: báo cáo lãnh đạo phòng kết quả thẩm định hồ sơ và soạn thảo văn bản trả lời kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hoàn tất quy trình.

- Trường hợp hồ sơ thiếu thành phần; cần bổ sung hoặc xác minh nội dung khai báo: liên hệ trực tiếp với tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: dự thảo Giấy chứng nhận.

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

06 ngày

B4

Kiểm tra hồ sơ, duyệt dự thảo Giấy chứng nhận, chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt cấp Giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào sổ, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa - Thông tin và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: báo cáo lãnh đạo phòng kết quả thẩm định hồ sơ và soạn thảo văn bản trả lời kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hoàn tất quy trình.

- Trường hợp hồ sơ thiếu thành phần; cần bổ sung hoặc xác minh nội dung khai báo: liên hệ trực tiếp với tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: dự thảo Giấy chứng nhận.

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày

B4

Kiểm tra hồ sơ, duyệt dự thảo Giấy chứng nhận, chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt cấp Giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào sổ, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa - Thông tin và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: báo cáo lãnh đạo phòng kết quả thẩm định hồ sơ và soạn thảo văn bản trả lời kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hoàn tất quy trình.

- Trường hợp hồ sơ thiếu thành phần; cần bổ sung hoặc xác minh nội dung khai báo: liên hệ trực tiếp với tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: dự thảo Giấy chứng nhận.

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày

B4

Kiểm tra hồ sơ, duyệt dự thảo Giấy chứng nhận, chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt cấp Giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào sổ, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

4. Thủ tục cấp lai Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật vào sổ, chuyển xử lý và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

0,5 ngày

B2

Phân công người thực hiện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu: báo cáo lãnh đạo phòng kết quả thẩm định hồ sơ và soạn thảo văn bản trả lời kết quả giải quyết TTHC. Chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hoàn tất quy trình.

- Trường hợp hồ sơ thiếu thành phần; cần bổ sung hoặc xác minh nội dung khai báo: liên hệ trực tiếp với tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: dự thảo Giấy chứng nhận.

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày

B4

Kiểm ha hồ sơ, duyệt dự thảo Giấy chứng nhận, chuyển Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

0,5 ngày

B5

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B6

Xem xét, kiểm tra, trình ký

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B7

Kiểm tra, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

B8

Ký duyệt cấp Giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

0,5 ngày

B9

Vào sổ, đóng dấu phát hành, chuyển hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

0,5 ngày

II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN (02 THỦ TỤC)

1. Thủ tục khai báo hoạt động Cơ sở dịch vụ photocopy.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: trả ngay hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đúng quy định: viết phiếu biên nhận, cập nhật vào sổ và chuyển xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

1 ngày

B2

Phân công người thực hiện.

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

1 ngày

B3

- Kiểm tra hồ sơ.

- Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở dịch vụ photocopy.

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

3 ngày

2. Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động Cơ sở dịch vụ photocopy.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian

B1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định: trả ngay hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai, bổ sung hồ sơ đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ đúng quy định: viết phiếu biên nhận, cập nhật vào sổ và chuyển xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

1 ngày

B2

Phân công người thực hiện.

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

1 ngày

B3

- Kiểm tra hồ sơ.

- Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở dịch vụ photocopy.

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin

3 ngày