Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt “Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý”;

Xét đề nghị của ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2694/SNN-TL ngày 26/12/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu tại điều 1 đạt hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ở Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông Nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Tổng cục Thủy lợi;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K13.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 3729/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình định, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hạn chế, giảm thiểu tối đa những tác động gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi, từng bước cải thiện chất lượng nước, tiến tới đảm bảo chất lượng nguồn cấp nước đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, dân sinh.

- Quản lý việc cấp phép và kiểm tra việc thực hiện giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.

- Xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành liên quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý công trình thủy lợi quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách đảng, Nhà nước về bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước tại các công trình thủy lợi; theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi của các bệnh viện, khu, cụm công nghiệp, các làng nghề và cơ sở sản xuất chăn nuôi.

- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời xử lý hoặc đề xuất các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về xả nước thải vào công trình thủy lợi khi mới phát sinh.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và sự hỗ trợ của Trung ương để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai thực hiện pháp luật về thủy lợi

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Thủy lợi thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

- Tổ chức hoàn thiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi.

- Tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình định, nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nguồn nước tại công trình thủy lợi.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân, đơn vị khai thác công trình thủy lợi:

- Triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi thuộc địa phương mình quản lý.

2. Tổ chức thống kê các nguồn xả thải, thực hiện cấp phép

a) UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi:

- Tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng và xác định các nguồn xả thải vào công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác; xác định các nguồn thải, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ và tiềm ẩn xả chất thải gây ô nhiễm môi trường nước cho các công trình thủy lợi để có kế hoạch ưu tiên triển khai thực hiện việc kiểm soát và có biện pháp xử lý phù hợp.

- Ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ tiêu thoát nước, thỏa thuận việc cấp phép và giám sát thực hiện giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi được giao quản lý theo đúng quy định.

- Định kỳ 03 tháng một lần gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo đột xuất khi có sự cố phát sinh hoặc khi phát hiện các nguồn nước xả thải mới có mức độ ảnh hưởng lớn hoặc khi phát hiện các hành vi vi phạm của chủ nguồn xả thải.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tham mưu việc cấp giấy phép và giám sát chặt chẽ việc xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

3. Truyền thông nâng cao nhận thức

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương, đơn vị xây dựng đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ nguồn nước tại công trình thủy lợi.

- UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ nguồn nước trong các công trình thủy lợi như: phát tờ rơi, phát động phong trào và khuyến khích người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước....

- Các tổ chức, cá nhân, đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông điểm, định kỳ về thực trạng chất lượng nước, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm. Công khai hóa các thông tin, dữ liệu liên quan đến tình hình ô nhiễm và các tổ chức, cá nhân có nguồn xả thải vào công trình thủy lợi mà có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết cùng tham gia giám sát.

4. Tăng cường các biện pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

a) Các đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi:

- Tổ chức quan trắc, giám sát chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là tại các điểm tiếp nhận nguồn xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi để kiểm soát tình hình ô nhiễm.

- Tăng cường giám sát nguồn thải của các nhà máy, xí nghiệp, làng nghề, cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và sinh hoạt của các hộ dân, kịp thời phát hiện vi phạm về xả thải vào công trình thủy lợi, thông báo và phối hợp với cấp có thẩm quyền để xử lý.

- Thống kê nguồn nước xả thải vào công trình thủy lợi thuộc địa phận quản lý, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền (Đối với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các tổ chức thủy lợi cơ sở báo cáo UBND cấp huyện tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường công tác bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi, kiểm soát việc xả nước thải vào công trình thủy lợi được giao quản lý theo quy định tại điều 46 Luật Thủy lợi.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai từ khi mới phát sinh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai theo Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

- Thường xuyên tổ chức việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn theo quy định.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về bảo vệ chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi: (i) Hiện trạng chất lượng nước; (ii) Tình hình vi phạm và xử lý vi vi phạm về xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi; (iii) Tình hình cấp phép và thực hiện giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 (Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; xây dựng đề cương, dự toán các nội dung được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương các cấp và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Kế hoạch hành động Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình định ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan Chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

I

Truyền thông nâng cao nhận thức

1

Tổ chức hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về quản lý, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi (ở cấp huyện)

UBND cấp huyện

Sở Nông nghiệp và PTNT

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Hội nghị triển khai thực hiện

2

Thông tin, truyền thông điểm, định kỳ về thực trạng chất lượng nước, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, Công ty TNHH Khai thác CCTL

Sở Thông tin truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Năm 2020

Xây dựng phóng sự, in ấn tài liệu giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến

II

Tổng chức thống kê các nguồn nước xả thải vào công trình thủy lợi, giám sát việc thực hiện giấy phép

1

Điều tra, thống kê các nguồn xả thải chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi

UBND cấp huyện, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị có liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Báo cáo

2

Giám sát thực hiện giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

UBND cấp huyện, các tổ chức khai thác công trình thủy lợi

UBND các cấp, Sở Nông nghiệp và PTNT

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Báo cáo

III

Tăng cường quản lý, thanh tra, xử lý vi phạm

1

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về bảo vệ chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các cấp

Năm 2020 và các năm tiếp theo (sau khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công trình

2

Xây dựng và đưa vào sử dụng thí điểm hệ thống quan trắc tự động

Công ty TNHH Khai thác CTTL

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính , Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

 

3

Công khai hóa các thông tin, dữ liệu liên quan đến tình hình ô nhiễm và các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm nguồn nước công trình thủy lợi trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, đài Phát thanh và truyền hình tỉnh và UBND cấp huyện

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Cập nhật thông tin lên trang Web của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và trên báo, đài, ti vi...

4

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công an tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND các cấp

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Xử phạt theo quy định

5

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH Khai thác CTTL, các đơn vị có liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền