Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2020/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên; số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 4, Điều 6, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau; số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2446/TTr-STC ngày 23 tháng 7 năm 2020 và Công văn số 2614/TTr-STC ngày 04 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan Thuế các cấp và các cơ quan khác có liên quan.

b) Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.

Điều 2. Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1. Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm:

a) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I).

b) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II).

c) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên (Phụ lục III).

d) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV).

đ) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V).

e) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác (Phụ lục VI)

2. Mức giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để tính thuế tài nguyên.

3. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên ghi trong hóa đơn cao hơn mức giá quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức giá trong hóa đơn. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên ghi trong hóa đơn thấp hơn mức giá quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức giá quy định tại Bảng giá này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường, phù hợp theo khung giá do Bộ Tài chính ban hành.

2. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế theo quy định.

b) Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên, niêm yết công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định.

c) Gửi Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An về Tổng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên.

d) Kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 2, Quyết định này không còn phù hợp.

3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan:

a) Cung cấp cho Cục Thuế danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

b) Theo dõi, rà soát các loại tài nguyên có phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh thuộc diện chịu thuế tài nguyên, kịp thời thông báo cho Sở Tài chính để điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- TP Kinh tế VPUB tỉnh;
- Lưu; VT, KT (Nam).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

 

I1

 

 

 

 

Sắt

 

 

 

 

 

I101

 

 

 

Sắt kim loại

tấn

10.000.000

 

 

 

I102

 

 

 

Quặng Manhetit (có từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10201

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

tấn

350.000

 

 

 

 

I10202

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%

tấn

450.000

 

 

 

 

I10203

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50%

tấn

600.000

 

 

 

 

I10204

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%

tấn

1.000.000

 

 

 

 

I10205

 

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60%

tấn

1.200.000

-

 

 

I103

 

 

 

Quặng Limonit (không từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10301

 

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30%

tấn

210.000

 

 

 

 

I10302

 

 

Quặng limonit có hàm lượng 30%

tấn

280.000

 

 

 

 

I10303

 

 

Quặng limonit có hàm lượng 40%

tấn

340.000

 

 

 

 

I10304

 

 

Quặng limonit có hàm lượng 50%

tấn

420.000

 

 

 

 

I10305

 

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

tấn

600.000

 

 

 

 

I10306

 

 

Quặng sắt làm phụ gia xi măng

tấn

150.000

 

 

 

I104

 

 

 

Quặng sắt Deluvi

tấn

180.000

 

 

I2

 

 

 

 

Mangan (Măng-gan)

 

 

 

 

 

I201

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20%

tấn

700.000

 

 

 

I202

 

 

 

Mangan có hàm lượng

tấn

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

từ 20%< Mn ≤25%

 

 

 

 

 

I203

 

 

 

Mangan có hàm lượng từ 25%

tấn

1.300.000

 

 

 

I204

 

 

 

Mangan có hàm lượng từ 30%

tấn

1.600.000

 

 

 

I205

 

 

 

Mangan có hàm lượng từ 35%

tấn

2.100.000

 

 

 

I206

 

 

 

Quặng mangan có hàm lượng Mn>40%

tấn

3.000.000

 

 

I4

 

 

 

 

Vàng

 

 

 

 

 

I401

 

 

 

Quặng vàng gốc

 

 

 

 

 

 

I40101

 

 

Quặng vàng có hàm lượng Au<2 gram/tấn

tấn

1.300.000

 

 

 

 

I40102

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn

tấn

1.900.000

 

 

 

 

I40103

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 3≤Au<4 gram/tấn

tấn

2.500.000

 

 

 

 

I40104

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 4≤Au<5 gram/tấn

tấn

3.200.000

'

 

 

 

I40105

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 5≤Au<6 gram/tấn

tấn

3.800.000

 

 

 

 

I40106

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 6≤Au<7 gram/tấn

tấn

4.500.000

 

 

 

 

I40107

 

 

Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn

tấn

5.100.000

 

 

 

 

I40108

 

 

Quặng vàng có hàm lượng Au ≥8 gram/tấn

tấn

6.200.000

 

 

 

I402

 

 

 

Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng

kg

936.000.000

 

 

 

I403

 

 

 

Tinh quặng vàng

 

 

,

 

 

 

I40301

 

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng 82

tấn

220.000.000

 

 

 

 

I40302

 

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng Au>240 gram/tấn

tấn

250.000.000

 

 

I6

 

 

 

 

Bạch kim, bạc, thiếc

 

 

 

 

 

I602

 

 

 

Bạc

kg

16.000.000

 

 

 

I603

 

 

 

Thiếc

 

 

 

 

 

 

I60301

 

 

Quặng thiếc gốc

 

 

 

 

 

 

 

I6030101

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%

tấn

896.000

 

 

 

 

 

I6030102

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%

tấn

1.280.000

 

 

 

 

 

I6030103

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%

tấn

1.790.000

 

 

 

 

 

I6030104

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%

tấn

2.300.000

 

 

 

 

 

I6030105

 

Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2>1%

tấn

2.810.000

 

 

 

 

I60302

 

 

Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2≥70% (sa khoáng, quặng gốc)

tấn

170.000.000

 

 

 

 

I60303

 

 

Thiếc kim loại

tấn

255.000.000

 

 

I7

 

 

 

 

Antimoan

 

 

 

 

 

I702

 

 

 

Antimoan

 

 

 

 

 

 

I70201

 

 

Antimoan kim loại

tấn

110.000.000

 

 

 

 

I70202

 

 

Quặng Antimoan

 

 

 

 

 

 

 

I7020201

 

Quặng antimoan có hàm lượng Sb≤5%

tấn

7.300.000

 

 

 

 

 

I7020202

 

Quặng antimoan có hàm lượng 5

tấn

12.240.000

 

 

 

 

 

I7020203

 

Quặng antimoan có hàm lượng 10%

tấn

17.265.000

 

 

 

 

 

I7020204

 

Quăng antimoan có hàm lượng 15%

tấn

24.440.000

 

 

 

 

 

I7020205

 

Quăng antimoan có hàm lượng Sb>20%

tấn

31.265.000

 

 

I8

 

 

 

 

Chì, kẽm

 

 

 

 

 

I801

 

 

 

Chì, kẽm kim loại

tấn

45.000.000

 

 

 

I802

 

 

 

Tinh quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

I80201

 

 

Tinh quặng chì

 

 

 

 

 

 

 

I8020101

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

tấn

16.500.000

 

 

 

 

 

I8020102

 

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

tấn

23.571.000

 

 

 

 

I80202

 

 

Tinh quặng kẽm

 

 

 

 

 

 

 

I8020201

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50%

tấn

5.000.000

 

 

 

 

 

I8020202

 

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50%

tấn

7.000.000

 

 

 

I803

 

 

 

Quặng chì, kẽm

 

 

 

 

 

 

I80301

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5%

tấn

800.000

 

 

 

 

I80302

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5 %≤Pb+Zn< 10%

tấn

1.330.000

'

 

 

 

I80303

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%≤Pb+Zn

tấn

1.870.000

 

 

 

 

I80304

 

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn ≥ 15 %

tấn

2.244.000

 

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

II

 

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

II1

 

 

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

41.000

 

 

II2

 

 

 

 

Đá, sỏi

 

 

 

 

 

II201

 

 

 

Sỏi

 

 

 

 

 

 

II20101

 

 

Sạn trắng

m3

400.000

 

 

 

 

II20102

 

 

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

168.000

 

 

 

II202

 

 

 

Đá

 

 

 

 

 

 

II20201

 

 

Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

 

 

 

 

 

 

 

II2020101

 

Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

m3

700.000

 

 

 

 

 

II2020102

 

Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,1 m2 đến dưới 0,3m2

m3

1.400.000

 

 

 

 

II2020103

 

Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 m2

m3

4.200.000

 

 

 

 

 

II2020104

 

Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 m2

m3

6.000.000

 

 

 

 

 

II2020105

 

Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên

m3

8.000.000

 

 

 

 

II20202

 

 

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

 

 

 

 

 

 

 

II2020201

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3

m3

700.000

 

 

 

 

 

II2020202

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3

m3

1.400.000

 

 

 

 

 

II2020203

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đển dưới 3 m3

m3

2.100.000

 

 

 

 

 

II2020204

 

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

m3

3.000.000

 

 

 

 

II20203

 

 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

 

 

 

II2020301

 

Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

m3

70.000

Áp dụng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

 

 

 

II2020302

 

Đá hộc

m3

120.000

 

 

 

 

 

II2020303

 

Đá cấp phối

 

 

 

 

 

 

 

 

II202030301

Loại A

m3

140.000

 

 

 

 

 

 

II202030302

Loại B

m3

90.000

 

 

 

 

 

II2020304

 

Đá dăm các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

II202030401

Đá 1 x 2cm

m3

160.000

 

 

 

 

 

 

II202030402

Đá 1 x 0,5cm

m3

100.000

 

 

 

 

 

 

II202030403

Đá 2 x 4cm

m3

140.000

 

 

 

 

 

 

II202030404

Đá 4 x 6cm

m3

120.000

 

 

 

 

 

 

II202030405

Đá 6 x 8cm

m3

120.000

 

 

 

 

 

II2020305

 

Đá lô ca

m3

140.000

 

 

 

 

 

II2020306

 

Đá chẻ

m3

280.000

 

 

 

 

 

II2020307

 

Đá bụi, mạt đá

m3

60.000

 

 

 

 

II20204

 

 

Đá bazan dạng cục, cột (trụ)

m3

1.200.000

 

 

II3

 

 

 

 

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

II301

 

 

 

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

90.000

 

 

 

II302

 

 

 

Đá sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

II30201

 

 

Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

130.000

 

 

 

 

II30202

 

 

Đá sét sản xuất xi măng (khoảng sản khai thác)

m3

63.000

 

 

 

 

II30203

 

 

Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

 

II3020301

 

Đá puzolan (khoáng sản khai thác)

m3

100.000

 

 

 

 

 

II3020302

 

Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác)

m3

60.000

 

 

 

 

 

II3020303

 

Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác)

m3

60.000

 

 

 

 

 

II3020304

 

Quặng laterit sắt (khoáng sản khai thác)

tấn

150.000

 

 

II4

 

 

 

 

Đá hoa trắng

 

 

 

 

 

II401

 

 

 

Đá hoa trắng kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng

m3

300.000

Áp dụng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

 

II402

 

 

 

Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) để xẻ làm ốp lát

 

 

 

 

 

 

II40201

 

 

Loại 1 - trắng đều

m3

15.000.000

 

 

 

 

II40202

 

 

Loại 2 - vân vệt

m3

10.500.000

 

 

 

 

II40203

 

 

Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

m3

7.000.000

 

 

 

II403

 

 

 

Đá hoa trắng dạng khối (<0,4m3) để xẻ làm ốp lát

 

 

 

 

 

 

II40301

 

 

Loại 1 - trắng đều

m3

3.900.000

 

 

 

 

II40302

 

 

Loại 2 - vân vệt

m3

3.600.000

 

 

 

 

II40303

 

 

Loại 3 - màu xám hoặc màu khác

m3

3.300.000

 

 

 

II404

 

 

 

Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat

m3

160.000

(1 m3 = 1,6 tấn)

 

 

II405

 

 

 

Đá hoa trắng < 0,4m3 để chế tác mỹ nghệ

m3

1.440.000

 

 

 

II406

 

 

 

Đá hoa trắng làm sỏi nhân tạo

m3

300.000

 

 

II5

 

 

 

 

Cát

 

 

 

 

 

II501

 

 

 

Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

m3

60.000

 

 

 

II502

 

 

 

Cát xây dựng

 

 

 

 

 

 

II50201

 

 

Cát đen dùng trong xây dựng

m3

70.000

 

 

 

 

II50202

 

 

Cát vàng dùng trong xây dựng

m3

110.000

 

 

 

II503

 

 

 

Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

105.000

 

 

II6

 

 

 

 

Cát làm thủy tinh

m3

245.000

 

 

II7

 

 

 

 

Đất làm gạch, ngói

m3

75.000

 

 

II10

 

 

 

 

Dolomit, quartzite

 

 

 

 

 

III001

 

 

 

Dolomite

 

 

 

 

 

 

II100101

 

 

Đá Dolomit sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng

m3

350.000

Áp dụng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sàn

 

 

 

II100102

 

 

Đá khối Dolomit dùng để xẻ (trừ nhóm II100104)

 

 

 

 

 

 

 

II10010201

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2

m3

2.800.000

 

 

 

 

 

II10010202

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3 m2 đến dưới 0,6m2

m3

5.600.000

 

 

 

 

 

II10010203

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 1m2

m3

8.000.000

 

 

 

 

 

II10010204

 

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên

m3

10.000.000

 

 

 

 

II100103

 

 

Đá Dolomit sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp

m3

140.000

 

 

 

 

II100104

 

 

Đá Dolomit màu vân gỗ

m3

18.000.000

t

 

II12

 

 

 

 

Mica, thach anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

II1202

 

 

 

Thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

II120201

 

 

Thạch anh kỹ thuật

tấn

300.000

 

 

 

 

II120202

 

 

Thạch anh bột

tấn

1.500.000

 

 

 

 

II120203

 

 

Thạch anh hạt

tấn

1.800.000

 

 

II16

 

 

 

 

Than antraxit hầm lò

 

 

 

 

 

II1601

 

 

 

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1.436.000

 

 

 

II1602

 

 

 

Than cục

 

 

 

 

 

 

II160201

 

 

Than cục 1a, 1b, 1c

tấn

3.381.000

 

 

 

 

II160202

 

 

Than cục 2a, 2b

tấn

3.741.000

 

 

 

 

II160203

 

 

Than cục 3a, 3b

tấn

3.793.000

 

 

 

 

II160204

 

 

Than cục 4a, 4b

tấn

4.134.000

 

 

 

 

II160205

 

 

Than cục 5a, 5b

tấn

3.704.000

 

 

 

 

II160206

 

 

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

3.021.000

 

 

 

 

II160207

 

 

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1.641.000

 

 

 

 

II160208

 

 

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

970.000

 

 

 

II1603

 

 

 

Than cám

 

 

 

 

 

 

II160301

 

 

Than cám 1

tấn

2.866.000

 

 

 

 

II160302

 

 

Than cám 2

tấn

2.984.000

 

 

 

 

II160303

 

 

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

2.717.000

 

 

 

 

II160304

 

 

Than cám 4a, 4b

tấn

2.072.000

 

 

 

 

II160305

 

 

Than cám 5a, 5b

tấn

1.638.000

 

 

 

II160306

 

 

Than cám 6a, 6b

tấn

1.293.000

 

 

 

 

II160307

 

 

Than cám 7a, 7b, 7c

tấn

975.000

 

 

 

II1604

 

 

 

Than bùn

 

 

 

 

 

 

II160401

 

 

Than bùn tuyển 1a, 1b

tấn

886.000

 

 

 

 

II160402

 

 

Than bùn tuyển 2a, 2b

tấn

801.000

 

 

 

 

II160403

 

 

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

tấn

655.000

 

 

 

 

II160404

 

 

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

tấn

564.000

 

 

II17

 

 

 

 

Than antraxit lộ thiên

 

 

 

 

 

II1701

 

 

 

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1.436.000

 

 

 

II1702

 

 

 

Than cục

 

 

 

 

 

 

II170201

 

 

Than cục 1a, 1b, 1c

tấn

3.381.000

 

 

 

 

II170202

 

 

Than cục 2a, 2b

tấn

3.741.000

 

 

 

 

II170203

 

 

Than cục 3a, 3b

tấn

3.793.000

 

 

 

 

II170204

 

 

Than cục 4a, 4b

tấn

4.134.000

 

 

 

 

II170205

 

 

Than cục 5a, 5b

tấn

3.704.000

 

 

 

 

II170206

 

 

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

3.021.000

 

 

 

 

II170207

 

 

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1.641.000

 

 

 

 

II170208

 

 

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

828.000

 

 

 

II1703

 

 

 

Than cám

 

 

 

 

 

 

II170301

 

 

Than cám 1

tấn

2.866.000

 

 

 

 

II170302

 

 

Than cám 2

tấn

2.984.000

 

 

 

 

II170303

 

 

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

2.717.000

 

 

 

 

II170304

 

 

Than cám 4a, 4b

tấn

2.072.000

 

 

 

 

II170305

 

 

Than cám 5a, 5b

tấn

1.638.000

 

 

 

 

II170306

 

 

Than cám 6a, 6b

tấn

1.293.000

 

 

 

 

II170307

 

 

Than cám 7a, 7b, 7c

tấn

975.000

 

 

 

II1704

 

 

 

Than bùn

 

 

 

 

 

 

II170401

 

 

Than bùn tuyển 1a, 1b

tấn

886.000

 

 

 

 

II170402

 

 

Than bùn tuyển 2a, 2b

tấn

801.000

 

 

 

 

II170403

 

 

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

tấn

655.000

 

 

 

 

II170404

 

 

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

tấn

564.000

 

 

II18

 

 

 

 

Than nâu, than mỡ

 

 

 

 

 

II1801

 

 

 

Than nâu

tấn

760.000

 

 

 

II1802

 

 

 

Than mỡ

tấn

 

 

 

 

 

II180201

 

 

Than mỡ có độ tro khô Ak ≤40%

tấn

2.125.000

 

 

 

 

II180202

 

 

Than mỡ có độ tro khô Ak>40%

tấn

1.330.000

 

 

II19

 

 

 

 

Than khác

 

 

 

 

 

II1901

 

 

 

Than bùn

tấn

340.000

 

 

 

II1902

 

 

 

Than bùn tuyển khác

tấn

156.400

 

 

 

II1903

 

 

 

Than bã sàng

tấn

238.000

 

 

 

II1904

 

 

 

Xít thải than

tấn

221.000

 

 

 

II1905

 

 

 

Than cám trong than nguyên khai 0-15mmm

tấn

1.761.500

 

 

 

II1906

 

 

 

Than cục trong than nguyên khai 15-100 mm

tấn

2.651.000

 

 

 

II1907

 

 

 

Than gầy kết dính

tấn

1.800.000

 

 

II20

 

 

 

 

Kim cương, rubi, sapphire

 

 

 

 

 

II2001

 

 

 

Rubi thô chưa phân loại theo kích thưóc, chất lượng

kg

880.000.000

 

 

 

II2002

 

 

 

Sapphire thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng

kg

880.000.000

 

 

 

II2003

 

 

 

Corindon thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng

kg

880.000.000

 

 

II22

 

 

 

 

Adit, rodolite, pyrope, berin, spinen, topaz

 

 

 

 

 

II2201

 

 

 

Berin, mã não có màu xanh da trời, xanh nước biển, sáng ngọc

viên

600.000

 

 

II23

 

 

 

 

Thạch anh tinh thể màu; cryolite; opan quý màu trắng, đỏ lửa; birusa; nefrite

 

 

 

 

 

II2301

 

 

 

Thạch anh ám khói, trong suốt, tóc

tấn

800.000.000

 

 

 

II2302

 

 

 

Anmetit (thạch anh tím)

tấn

1.000.000.000

 

 

 

II2303

 

 

 

Thạch anh tinh thể khác

tấn

25.000.000

 

 

II24

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại khác

 

 

 

 

 

II2401

 

 

 

Barit

 

 

 

 

 

 

II240101

 

 

Quặng Barit khai thác hàm lượng BaSO4 < 20%

tấn

60.000

 

 

 

 

II240102

 

 

Quặng Barit khai thác hàm lượng 20% ≤ BaSO4 < 40%

tấn

205.000

 

 

 

 

II240103

 

 

Quặng Barit khai thác hàm lượng 40% ≤ BaSO4 < 60%

tấn

450.000

 

 

 

 

II240104

 

 

Tinh quặng Barit hàm lượng 60% ≤ BaSO4 < 70%

tấn

700.000

 

 

 

 

II240105

 

 

Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4 > 70%

tấn

900.000

 

 

 

II2402

 

 

 

Fluorit

 

 

 

 

 

 

II240201

 

 

Quặng Fluorit khai thác hàm lượng CaF2 < 20%

tấn

108.000

 

 

 

 

II240202

 

 

Quặng Fluorit khai thác hàm lượng 20% ≤CaF2<30%

tấn

350.000

 

 

 

 

II240203

 

 

Quặng Fluorit khai thác hàm lượng 30% ≤CaF2<50%

tấn

1.500.000

 

 

 

 

II240204

 

 

Quặng Fluor it có hàm lượng 50% ≤ CaF2<70%

tấn

2.750.000

 

 

 

 

II240205

 

 

Quặng Fluorit có hàm lượng 70% ≤ CaF2<90%

tấn

3.250.000

 

 

 

II2410

 

 

 

Đá phong thủy

 

 

 

 

 

 

II241001

 

 

Gỗ hóa thạch chiều cao < 20 cm

Viên

1.500.000

 

 

 

 

II241002

 

 

Gỗ hóa thạch chiều cao 20-30 cm

Viên

2.200.000

 

 

 

 

II241003

 

 

Gỗ hóa thạch chiều cao trên 30 cm

Viên

3.300.000

 

 

 

 

II241004

 

 

Đá sắt nazodac giàu corindon hoặc safia

kg

5.500

 

 

 

 

II241005

 

 

Calcite hồng, trắng, xanh

kg

550.000

 

 

 

 

II241006

 

 

Fluorit có màu xanh da trời, tím, xanh Cửu long

kg

550.000

 

 

 

 

II241007

 

 

Đá vôi, phiến vôi trang trí non bộ, phong thủy

Tấn

1.100.000

 

 

 

 

II241008

 

 

Tourmaline đen

Viên

550.000

 

 

 

 

II241009

 

 

Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu, làm tranh đá quý, bột mài kích thước nhỏ hơn 2,5mm

kg

3.300.000

 

 

 

 

II241010

 

 

Granat có màu đỏ đậm, đỏ nâu, nâu trang sức bán quý hoặc có kích thước từ 2,5mm trở lên

Viên

440.000

 

 

II25

 

 

 

 

Đất màu (trồng cây)

m3

50.000

 

 

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TỪ RỪNG TỰ NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên (đồng)

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

III

 

 

 

 

 

Sản phẩm của rừng tự nhiên

 

 

D: Đường kính

 

III1

 

 

 

 

Gỗ nhóm I

 

 

 

 

 

III101

 

 

 

Cẩm lai

 

 

 

 

 

 

III10101

 

 

Đường kính (D<25cm)

m3

14.500.000

 

 

 

 

III10102

 

 

25cm≤D<50cm

m3

28.000.000

 

 

 

 

III10103

 

 

D≥ 50 cm

m3

36.000.000

 

 

 

III102

 

 

 

Cẩm liên (cà gần)

m3

7.300.000

 

 

 

III103

 

 

 

Dáng hương (giáng hương)

m3

26.000.000

 

 

 

III104

 

 

 

Du sam

m3

24.000.000

 

 

 

III105

 

 

 

Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

 

 

 

 

 

 

III10501

 

 

D<25cm

m3

6.500.000

 

 

 

 

III10502

 

 

25cm≤D<50cm

m3

28.000.000

 

 

 

 

III10503

 

 

D≥ 50 cm

m3

35.000.000

 

 

 

III106

 

 

 

Gụ

 

 

 

 

 

 

III10601

 

 

D<25cm

m3

6.000.000

 

 

 

 

III10602

 

 

25cm≤D<50cm

m3

12.000.000

 

 

 

 

III10603

 

 

D≥ 50 cm

m3

16.000.000

 

 

 

III107

 

 

 

Gụ mật (Gõ mật)

 

 

 

 

 

 

III10701

 

 

D<25cm

m3

4.000.000

 

 

 

 

III10702

 

 

25cm≤D<50cm

m3

8.500.000

 

 

 

 

III10703

 

 

D≥ 50 cm

m3

15.000.000

 

 

 

III108

 

 

 

Hoàng đàn

m3

40.000.000

 

 

 

III109

 

 

 

Huê mộc, Sưa (Trắc thối/ Huỳnh đàn đỏ)

m3

4.000.000.000

 

 

 

III110

 

 

 

Huỳnh đường

m3

8.400.000

 

 

 

III111

 

 

 

Hương

 

 

 

 

 

 

III11101

 

 

D<25cm

m3

7.500.000

 

 

 

 

III11102

 

 

25cm≤D<50cm

m3

18.700.000

 

 

 

 

III11103

 

 

D> 50 cm

m3

22.800.000

 

 

 

III112

 

 

 

Hương tía

m3

16.800.000

 

 

 

III113

 

 

 

Lát

m3

11.400.000

 

 

 

III114

 

 

 

Mun

m3

17.000.000

 

 

 

III115

 

 

 

Muồng đen

m3

6.600.000

 

 

 

III116

 

 

 

Pơmu

 

 

 

 

 

 

III11601

 

 

D<25cm

m3

9.360.000

 

 

 

 

III11602

 

 

25cm≤D<50cm

m3

18.000.000

 

 

 

 

III11603

 

 

D≥ 50 cm

m3

24.000.000

 

 

 

III117

 

 

 

Sơn huyết

m3

10.000.000

 

 

 

III118

 

 

 

Trai

m3

11.000.000

 

 

 

III119

 

 

 

Trắc

 

 

 

 

 

 

III11901

 

 

D<25cm

m3

7.500.000

 

 

 

 

III11902

 

 

25cm≤D<35cm

m3

14.500.000

 

 

 

 

III11903

 

 

35cm≤D<50cm

m3

28.000.000

 

 

 

 

III11904

 

 

50cm≤D<65cm

m3

73.900.000

 

 

 

 

III11905

 

 

D ≥ 65cm

m3

180.000.000

 

 

 

III120

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III12001

 

 

D<25cm

m3

6.000.000

 

 

 

 

III12002

 

 

25cm≤D<35cm

m3

8.400.000

 

 

 

 

III12003

 

 

35cm≤D<50cm

m3

12.000.000

 

 

 

 

III12004

 

 

D≥ 50 cm

m3

23.000.000

 

 

III2

 

 

 

 

Gỗ nhóm II

 

 

 

 

 

III201

 

 

 

Cẩm xe

m3

7.000.000

 

 

 

III202

 

 

 

Đinh (đinh hương)

 

 

 

 

 

 

III20201

 

 

D<25cm

m3

9.500.000

 

 

 

 

III20202

 

 

25cm≤D<50cm

m3

13.000.000

 

 

 

 

III20203

 

 

D≥ 50 cm

m3

17.000.000

 

 

 

III203

 

 

 

Lim xanh

 

 

 

 

 

 

III20301

 

 

D<25cm

m3

7.600.000

 

 

 

 

III20302

 

 

25cm≤D<50cm

m3

14.000.000

 

 

 

 

III20303

 

 

D≥50 cm

m3

16.000.000

 

 

 

III204

 

 

 

Nghiến

 

 

 

 

 

 

III20401

 

 

D<25cm

m3

4.800.000

 

 

 

 

III20402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

8.000.000

 

 

 

 

III20403

 

 

D≥50 cm

m3

11.500.000

 

 

 

III205

 

 

 

Kiền kiền

 

 

 

 

 

 

III20501

 

 

D<25cm

m3

6.000.000

 

 

 

 

III20502

 

 

25cm≤D<50cm

m3

9.000.000

 

 

 

 

III20503

 

 

D≥50 cm

m3

15.000.000

 

 

 

III206

 

 

 

Da đá

m3

6.500.000

 

 

 

III207

 

 

 

Sao xanh

m3

7.000.000

 

 

 

III208

 

 

 

Sến

m3

10.000.000

 

 

 

III209

 

 

 

Sến mật

m3

6.000.000

 

 

 

III210

 

 

 

Sến mủ

m3

4.400.000

 

 

 

III211

 

 

 

Táu mật

m3

10.000.000

 

 

 

III212

 

 

 

Trai ly

m3

13.800.000

 

 

 

III213

 

 

 

Xoay

 

 

 

 

 

 

III21301

 

 

D<25cm

m3

3.700.000

 

 

 

 

III21302

 

 

25cm≤D<50cm

m3

5.000.000

 

 

 

 

III21303

 

 

D≥50 cm

m3

8.000.000

 

 

 

III214

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III21401

 

 

D<25cm

m3

4.000.000

 

 

 

 

III21402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

9.000.000

 

 

 

 

III21403

 

 

D≥50 cm

m3

12.000.000

 

 

III3

 

 

 

 

Gỗ nhóm III

 

 

 

 

 

III301

 

 

 

Bằng lăng

m3

5.000.000

 

 

 

III302

 

 

 

Cà chắc (cà chí)

 

 

 

 

 

 

III30201

 

 

D<25cm

m3

3.100.000

 

 

 

 

III30202

 

 

25cm≤D<50cm

m3

4.200.000

 

 

 

 

III30203

 

 

D≥50 cm

m3

6.000.000

 

 

 

III303

 

 

 

Cà Ổi

m3

6.000.000

 

 

 

III304

 

 

 

Chò chỉ

 

 

 

 

 

 

III30401

 

 

D<25cm

m3

3.200.000

 

 

 

 

III30402

 

 

25cm≤D<50cm

m3

5.000.000

 

 

 

 

III30403

 

 

D≥50 cm

m3

10.000.000

 

 

 

III305

 

 

 

Chò chai

m3

6.000.000

 

 

 

III306

 

 

 

Chua khét

m3

6.000.000

 

 

 

III307

 

 

 

Dạ hương

m3

7.200.000

 

 

 

III308

 

 

 

Giỗi

 

 

 

 

 

 

III30801

 

 

D<25cm

m3

9.000.000

 

 

 

 

III30802

 

 

25cm≤D<50cm

m3

13.000.000

 

 

 

 

III30803

 

 

D≥50 cm

m3

18.000.000

 

 

 

III309

 

 

 

Dầu gió

m3

4.400.000

 

 

 

III310

 

 

 

Huỳnh

m3

6.000.000

 

 

 

III311

 

 

 

Re mít

m3

5.000.000

 

 

 

III312

 

 

 

Re hương

m3

5.400.000

 

 

 

III313

 

 

 

Săng lẻ

m3

7.200.000

 

 

 

III314

 

 

 

Sao đen

m3

5.000.000

 

 

 

III315

 

 

 

Sao cát

m3

4.000.000

 

 

 

III316

 

 

 

Trường mật

m3

6.000.000

 

 

 

III317

 

 

 

Trường chua

m3

6.000.000

 

 

 

III318

 

 

 

Vên vên

m3

4.400.000

 

 

 

III319

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III31901

 

 

D<25cm

m3

2.400.000

 

 

 

 

III31902

 

 

25cm≤D<35cm

m3

4.000.000

 

 

 

 

III31903

 

 

35cm≤D<50cm

m3

6.600.000

 

 

 

 

III31904

 

 

D≥ 50 cm

m3

8.000.000

 

 

III4

 

 

 

 

Gỗ nhóm IV

 

 

 

 

 

III401

 

 

 

Bô bô

 

 

 

 

 

 

III40101

 

 

Chiều dài <2m

m3

2.000.000

 

 

 

 

III40102

 

 

Chiều dài ≥2m

m3

3.600.000

 

 

 

III402

 

 

 

Chặc khế

m3

4.000.000

 

 

 

III403

 

 

 

Cóc đá

m3

2.600.000

 

 

 

III404

 

 

 

Dầu các loại

m3

3.600.000

 

 

 

III405

 

 

 

Re (De)

m3

7.000.000

 

 

 

III406

 

 

 

Gội tía

m3

7.000.000

 

 

 

III407

 

 

 

Mỡ

m3

1.200.000

 

 

 

III408

 

 

 

Sến bo bo

m3

3.500.000

 

 

 

III409

 

 

 

Lim sừng

m3

3.500.000

 

 

 

III410

 

 

 

Thông

m3

2.800.000

 

 

 

III411

 

 

 

Thông lông gà

m3

5.400.000

 

 

 

III412

 

 

 

Thông ba lá

m3

3.300.000

 

 

 

III413

 

 

 

Thông nàng

 

 

 

 

 

 

III41301

 

 

D<35cm

m3

2.100.000

 

 

 

 

III41302

 

 

D ≥ 35 cm

m3

4.100.000

 

 

 

III414

 

 

 

Vàng tâm

m3

7.000.000

 

 

 

III415

 

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

III41501

 

 

D<25cm

m3

1.800.000

 

 

 

 

III41502

 

 

25cm≤D<35cm

m3

3.200.000

 

 

 

 

III41503

 

 

35cm≤D<50cm

m3

4.200.000

 

 

 

 

III41504

 

 

D≥ 50 cm

m3

6.000.000

 

 

III5

 

 

 

 

Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác

 

 

 

 

 

III501

 

 

 

Gỗ nhóm V

 

 

 

 

 

 

III50101

 

 

Chò xanh

m3

6.000.000

 

 

 

 

III50102

 

 

Chò xót

m3

2.800.000

 

 

 

 

III50103

 

 

Dải ngựa

m3

3.600.000

 

 

 

 

III50104

 

 

Dầu

m3

4.500.000

 

 

 

 

III50105

 

 

Dầu đỏ

m3

3.600.000

 

 

 

 

III50106

 

 

Dầu đồng

m3

3.500.000

 

 

 

 

III50107

 

 

Dầu nước

m3

3.600.000

 

 

 

 

III50108

 

 

Lim vang (lim xẹt)

m3

5.400.000

 

 

 

III50109

 

 

Muồng (Muồng cánh dán)

m3

2.200.000

 

 

 

 

III50110

 

 

Sa mộc

m3

5.400.000

 

 

 

 

III50111

 

 

Sau sau (Táu hậu)

m3

900.000

 

 

 

 

III50112

 

 

Thông hai lá

m3

3.500.000

 

 

 

 

III50113

 

 

Các loại khác

 

 

 

 

 

 

 

III5011301

 

D<25cm

m3

1.800.000

 

 

 

 

 

III5011302

 

25cm≤D<50cm

m3

3.000.000

 

 

 

 

 

III5011303

 

D≥ 50 cm

m3

5.500.000

 

 

 

III502

 

 

 

Gỗ nhóm VI

 

 

 

 

 

 

III50201

 

 

Bạch đàn

m3

2.400.000

 

 

 

 

III50202

 

 

Cáng lò

m3

3.600.000

 

 

 

 

III50203

 

 

Chò

m3

4.300.000

 

 

 

 

III50204

 

 

Chò nâu

m3

4.800.000

 

 

 

 

III50205

 

 

Keo

m3

2.400.000

 

 

 

 

III50206

 

 

Kháo vàng

m3

3.000.000

 

 

 

 

III50207

 

 

Mận rừng

m3

2.200.000

 

 

 

 

III50208

 

 

Phay

m3

2.200.000

 

 

 

 

III50209

 

 

Trám hồng

m3

3.000.000

 

 

 

 

III50210

 

 

Xoan đào

m3

3.700.000

 

 

 

 

III50211

 

 

Sấu

m3

12.60