Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2009/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CHO THUÊ ĐIỂM KINH DOANH TRONG NHÀ LỒNG CHỢ HUYỆN EA SÚP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP, ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC, ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP, ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP, ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP, ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 165/TTr-STC, ngày 12/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá cho thuê điểm kinh doanh trong nhà lồng chợ huyện Ea Súp; như sau:

TT

Loại điểm kinh doanh

Mức giá (Đồng/điểm kinh doanh/5 năm), áp dụng từ 01/01/2009 đến 31/12/2013.

1

Loại A1

28.000.000

2

Loại A2

26.000.000

3

Loại A3

24.000.000

4

Loại A4

22.000.000

5

Loại A5

21.000.000

6

Loại A6

16.000.000

Điều 2. Mức giá cho thuê tại Điều 1 áp dụng đối với các hộ có hợp đồng thuê điểm kinh doanh trong nhà lồng chợ huyện Ea Súp (không áp dụng thu phí chợ tại Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND, ngày 26/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh).

UBND huyện Ea Súp có trách nhiệm thực hiện việc cho thuê, thu tiền nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên – Môi trường; Công thương, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 về phê duyệt mức giá cho thuê ki ốt, điểm kinh doanh nhà lồng chợ huyện Ea Súp; Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 về việc phê duyệt mức giá cho thuê kiốt, điểm kinh doanh nhà lồng chợ huyện Ea Súp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TT Tin học, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TM (V50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND về mức giá cho thuê điểm kinh doanh trong nhà lồng chợ huyện Ea Súp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

  • Số hiệu: 22/2009/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/06/2009
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
  • Người ký: Lữ Ngọc Cư
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/06/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản