Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE ÔTÔ HẠNG B1, B2 VÀ HẠNG C TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Sở Giao thông - Vận tải tại công văn số 376/SGTVT-VP ngày 17/5/2007 và ý kiến của Sở Tài chính tại công văn số 928/STC-QLGCS ngày 8/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ôtô thuộc tỉnh quản lý như sau:

 1. Học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1: 2.500.000 đồng/học viên/khoá học

 2. Học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B2: 3.000.000 đồng/học viên/khoá học

 3. Học phí đào tạo lái xe ôtô hạng C : 4.650.000 đồng/học viên/khoá học

Chế độ miễn giảm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Điều 2. Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý tổ chức thu, quản lý và sử dụng học phí đào tạo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 64/2005/QĐ-UB ngày 11/5/2005 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế