Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NGŨ HIỆP ĐI ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, TỶ LỆ 1/500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị số 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Can cứ Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị 85, tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 6633/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS(A), tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của Hội đồng nhân dân khóa XV, kỳ họp thứ 8 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016÷2020 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 67/TB-VP ngày 04/3/2020 của Văn Phòng UBND Thành phố Hà Nội thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố về chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2408/TTr-QHKT-HTKT ngày 20/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ dự án tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: thuộc địa bàn các xã Ngũ Hiệp và xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

+ Điểm đầu: tại vị trí giao với tuyến đường đê Đông Mỹ.

+ Điểm cuối: tại vị trí giao với Quốc lộ 1A.

- Hướng tuyến đường: bám sát hướng tuyến đường Ngũ Hiệp - Đông Mỹ (đường 70B cũ), phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị S5, GS(A), tỷ lệ 1/5000 và đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Cấp hạng tuyến đường: đường khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 3,35km.

- Tuyến đường có bề rộng BM3.5 ÷ 20.7m, cụ thể:

+ Đoạn từ đê Đông Mỹ (điểm 1) đến chùa Hưng Long (điểm A); đoạn từ chợ Đông Mỹ (điểm B) đến điểm 11; đoạn từ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (điểm 15) đến Quốc lộ 1A (điểm 24) và đoạn tuyến từ điểm 27 đến điểm 7B có mặt cắt ngang B=17,5m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 7,5m, vỉa hè hai bên rộng 2x5m.

+ Đoạn từ chùa Hưng Long (điểm A) đến chợ Đông Mỹ (điểm B), đoạn tuyến qua các khu vực Trung tâm thể dục thể thao, UBND xã Đông Mỹ, Trường cấp II Đông Mỹ, Chợ Đông Mỹ có mặt cắt ngang B= 19,5÷20,7m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 7,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x(5÷8,2)m, đảm bảo phù hợp với tình hình hiện trạng và các chỉ giới đường đỏ đã cấp cho các đơn vị; đoạn qua khu vực dân cư giữ nguyên theo quy mô mặt cắt ngang B=17,5m.

+ Đoạn tuyến qua các điểm 7A, 25, 26, 27 (đoạn từ Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thanh Trì đến ngõ Kho Gạo 1) có mặt cắt ngang B=13,5m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 7,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x3m.

+ Đoạn tuyến từ điểm 11 đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Gìẽ (điểm 13) có mặt cắt ngang B=15,5m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 7,5m; vỉa hè phía sông rộng 3m, hè phía dân cư rộng 5m.

- Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể được thể hiện trên bản vẽ kèm theo hồ sơ này.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1,2,....,28 được xác định bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ. Các điểm 2’,3’..., 28’ là các điểm cơ sở để xác định tim đường quy hoạch.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường đã được xác định tọa độ, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và xác định tại bản vẽ, đảm bảo khớp nối với các chỉ giới đường đỏ đã cung cấp trong khu vực.

Các đường ngang giao cắt với tuyến đường trên bản vẽ được xác định trên cơ sở định hướng Quy hoạch phân khu đô thị S5, GS(A) đã được phê duyệt. Cụ thể sẽ được nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác trong quá trình lập dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5. Các nút giao thông trên tuyến:

- Các nút giao với các đường tuyến đường ngang theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức. Tại khu vực tuyến đường giao với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến đi qua khu vực hầm chui dân sinh hiện có đã được đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.

- Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc: xác nhận hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/500 phù hợp với nội dung Quyết định này.

- Giao UBND huyện Thanh Trì:

Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND Thành phố phê duyệt. Bàn giao hồ sơ cho UBND các xã: Đông Mỹ, Ngũ Hiệp để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

+ Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

+ Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và Chủ tịch UBND các xã: Đông Mỹ, Ngũ Hiệp chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiển trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì; Chủ tịch UBND các xã: Đông Mỹ, Ngũ Hiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
các phòng: TKBT, TH, KT, ĐT;
- Lưu: VT (..... bản), ĐT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng