Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

Số: 219/2007/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 162/TTr-CP ngày 11/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 9 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 219/2007/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thu Hường, sinh ngày 17/8/1980 tại Hà Nội;

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Burggasse, 91575 Windsbach.

2. Võ Quốc Hùng, sinh ngày 17/02/1980 tại Nha Trang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: D-Ahlhorner Str.60.27793 Wildeshausen.

3. Đặng Thị Bích Liên, sinh ngày 26/3/1966 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Kreuzstr 13, 40699 Erkrath.

4. Vũ Diệu Linh, sinh ngày 27/7/1986 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Coppistr. 12, 10356 Berlin.

5. Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 05/5/1982 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hauptstrabe 3, 91575 Windsbach.

6. Triệu Thị Lệ, sinh ngày 25/4/1981 tại CHLB Đức

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Eschlbachertr. 22, 84524 Neuoetting.

7. Nguyễn Thị Chuyên, sinh ngày 19/3/1967 tại Bắc Giang

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: 39104 Magdeburg, Keplerstr.11B.

8. Nguyễn Việt Anh Kevin, sinh ngày 09/02/2002 tại CHLB Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 39104 Magdeburg, Keplerstr. 11B.

9. Trần Trọng Khang, sinh ngày 24/12/1985 tại CHLB Đức

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 70794 Filderstadt./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 219/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  • Số hiệu: 219/2007/QĐ-CTN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/03/2007
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Nguyễn Minh Triết
  • Ngày công báo: 18/03/2007
  • Số công báo: Từ số 242 đến số 243
  • Ngày hiệu lực: 06/03/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản