Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2158/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA BỊ BÃI BVÀ MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực l hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 368/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa bị bãi bỏ và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu công bố tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 (phụ lục 1).

2. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm 04 (bn) thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2018 và Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 (phụ lục 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các PCVP UBND tỉnh;
-
Cổng TT điện tử tnh;
-
Lưu: VT, KSTT80 (TT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Số hồ sơ Thủ tục hành chính (Trên Cơ sở DLQG)

Tên Thủ tục hành chính

Cơ sở pháp lý quy định việc bãi b TTHC

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA (bãi bỏ 02 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

01

BVH-BLI-278928

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

 

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02

BVH-BLI-278929

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

- Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Tổng số gồm 02 thủ tục hành chính)

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2158/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (Nếu có)

Căn cứ pháp lý

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA (04 thủ tục hành chính)

01

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định. Trường hợp không đồng ý tổ chức lễ hội, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Không quy định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

02

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

Nơi tiếp nhận và trả kết qugiải quyết TTHC của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Không quy định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

03

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa. Trường hợp không đng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Không quy định

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

04

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưng.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giy khen Khu dân cư văn hóa. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Không quy định

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

(Tng s gm 04 thủ tục hành chính)