Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2157/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 555/TTr-CP ngày 14/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 119 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Phú Trọng

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2157/QĐ-CTN ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Hồ Thị Lan, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Lan

Giới tính: Nữ

 

2.

Hồ Văn Manh, sinh năm 2012 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Manh

Giới tính: Nam

 

3.

Hồ Văn Huy, sinh năm 2014 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Huy

Giới tính: Nam

 

4.

Hồ Văn Răng, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Răng

Giới tính: Nam

 

5.

Hồ Thị Mên, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Mên

Giới tính: Nữ

6.

Hồ Văn Mạnh, sinh năm 2005 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Mạnh

Giới tính: Nam

7.

Hồ Thị Mương, sinh năm 2009 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Mương

Giới tính: Nữ

8.

Hồ Văn Nong, sinh năm 2012 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Nong

Giới tính: Nam

9.

Hồ Văn On, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn On

Giới tính: Nam

10.

Hồ Văn Kía, sinh năm 1959 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Kía

Giới tính: Nam

11.

Hồ Văn A Dam, sinh năm 2003 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn A Dam

Giới tính: Nam

12.

Hồ Văn Ngong, sinh năm 1946 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ngong

Giới tính: Nam

13.

Gia Mươi, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Gia Mươi

Giới tính: Nữ

 

14.

Hồ Văn Mư, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Mừ

Giới tính: Nam

15.

Hồ Thị Pa Lứt, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Pa Lứt

Giới tính: Nữ

16.

Hồ Văn Kỷ, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Kỷ

Giới tính: Nam

17.

Hồ Thị Thơm, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Thơm

Giới tính: Nữ

18.

Hồ Thị Thảo, sinh năm 2006 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Thảo

Giới tính: Nữ

19.

Hồ Văn A Thít, sinh năm 2009 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn A Thít

Giới tính: Nam

20.

Hồ Thị Thủy, sinh năm 2011 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Thủy

Giới tính: Nữ

21.

Hồ Thị Lũy, sinh năm 2013 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Lũy

Giới tính: Nữ

22.

Hồ Văn Mới, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Mới

Giới tính: Nam

23.

Hồ Văn Mia, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Mia

Giới tính: Nam

24.

Hồ Văn Ngô, sinh năm 1946 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ngô

Giới tính: Nam

25.

Hồ Văn Khăm, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Khăm

Giới tính: Nam

26.

Hồ Thị Ngân, sinh năm 2004 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Ngân

Giới tính: Nữ

27.

Hồ Thị Nghiêm, sinh năm 2007 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Nghiêm

Giới tính: Nữ

28.

Hồ Thị Hiêng, sinh năm 1960 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hiêng

Giới tính: Nữ

29.

Hồ Văn Ra Dông, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ra Dông

Giới tính: Nam

30.

Hồ Văn Đông, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Đông

Giới tính: Nam

31.

Hồ Văn Kheng, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Kheng

Giới tính: Nam

32.

Hồ Văn Rơn, sinh năm 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Rơn

Giới tính: Nam

33.

Hồ Thị Man, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Man

Giới tính: Nữ

34.

Hồ Thị Mẫu, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Mẫu

Giới tính: Nữ

35.

Hồ Thị Muôn, sinh năm 2005 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Muôn

Giới tính: Nữ

36.

Hồ Thị Hú, sinh năm 2008 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hú

Giới tính: Nữ

37.

Hồ Thị Hang, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hang

Giới tính: Nữ

38.

Hồ Văn Ta Moai, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ta Moai

Giới tính: Nam

39.

Hồ Văn Rao, sinh năm 1950 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Rao

Giới tính: Nam

40.

Hồ Văn Chan, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Chan

Giới tính: Nam

41.

Hồ Văn A Lô, sinh năm 1973 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn A Lô

Giới tính: Nam

42.

Hồ Văn Dăm, sinh 2001 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Dăm

Giới tính: Nam

43.

Hồ Văn Dưa, sinh năm 2007 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Dưa

Giới tính: Nam

44.

Hồ Văn Diêu, sinh năm 2009 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Diêu

Giới tính: Nam

45.

Hồ Văn Dào, sinh năm 2012 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Dào

Giới tính: Nam

46.

Hồ Thị Lồ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Lồ

Giới tính: Nữ

47.

Hồ Văn Dõa, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Dõa

Giới tính: Nam

48.

Hồ Văn Dơ, sinh năm 1964 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Dơ

Giới tính: Nam

49.

Hồ Thị Đơn, sinh năm 1968 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Đơn

Giới tính: Nữ

50.

Hồ Văn Thu, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Thu

Giới tính: Nam

51.

Hồ Thị Thuộc, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Thuộc

Giới tính: Nữ

52.

Hồ Văn Thay, sinh năm 2008 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Thay

Giới tính: Nam

53.

Hồ Văn Chịu, sinh năm 2010 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Chịu

Giới tính: Nam

54.

Hồ Ta Lư, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Ta Lư

Giới tính: Nam

55.

Hồ Văn Ma, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ma

Giới tính: Nam

56.

Hồ Thị Sơn, sinh năm 1938 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Sơn

Giới tính: Nữ

57.

Hồ Văn Vưn, sinh năm 1951 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Vưn

Giới tính: Nam

58.

Hồ Thị Dầm, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Dầm

Giới tính: Nữ

59.

Hồ Xuân Rơng, sinh năm 1942 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Xuân Rơng

Giới tính: Nam

60.

Hồ Văn Lịch, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Lịch

Giới tính: Nam

61.

Hồ Thị Cưng, sinh năm 1944 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Cưng

Giới tính: Nữ

62.

Hồ Văn Nhiên, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Nhiên

Giới tính: Nam

63.

Hồ Văn Nhang, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Nhang

Giới tính: Nam

64.

Hồ Văn Chang, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Chang

Giới tính: Nam

65.

Hồ Thị Liêu, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Liêu

Giới tính: Nữ

66.

Hồ Văn Cu Pua, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Cu Pủa

Giới tính: Nam

67.

Hồ Thị Moan, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Moan

Giới tính: Nữ

68.

Hồ Văn Phong, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Phong

Giới tính: Nam

69.

Hồ Thị San, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị San

Giới tính: Nữ

70.

Hồ A Kiêm, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ A Kiêm

Giới tính: Nam

71.

Hồ Văn Đang, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Đang

Giới tính: Nam

72.

Hồ Văn Hiêm, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Hiêm

Giới tính: Nam

73.

Hồ A Dỗ, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ A Dỗ

Giới tính: Nam

74.

Hồ Văn Pin, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Pin

Giới tính: Nam

75.

Hồ Văn Pan, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Pan

Giới tính: Nam

76.

Hồ Thị Pên, sinh năm 2005 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Pên

Giới tính: Nữ

77.

Hồ Thị Sên, sinh năm 2008 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Sên

Giới tính: Nữ

78.

Hồ Văn San, sinh năm 2012 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn San

Giới tính: Nam

79.

Hồ Văn Xuân, sinh năm 2014 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Xuân

Giới tính: Nam

80.

Hồ Thị Thêm, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Thêm

Giới tính: Nữ

81.

Hồ A Luôi, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ A Luôi

Giới tính: Nam

82.

Hồ Cu Sươi, sinh năm 1931 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Cu Sươi

Giới tính: Nam

83.

Hồ Pa Lai, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Pa Lai

Giới tính: Nam

84.

Hồ Thị Tưm, sinh năm 1955 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Tưm

Giới tính: Nữ

85.

Hồ Văn Hoang, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Hoang

Giới tính: Nam

86.

Hồ Văn Xai, sinh năm 1954 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Xai

Giới tính: Nam

87.

Hồ Thị A Báp, sinh năm 1958 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị A Báp

Giới tính: Nữ

88.

Hồ A Vét, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ A Vét

Giới tính: Nam

89.

P Lách, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn P Lách

Giới tính: Nam

90.

Hồ Văn Nhật, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Nhật

Giới tính: Nam

91.

Hồ Văn Cả, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Cả

Giới tính: Nam

92.

Hồ Thị Tương, sinh năm 1965 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Tương

Giới tính: Nữ

93.

Hồ Văn Hoan, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Hoan

Giới tính: Nam

94.

Hồ Văn Ràng, sinh năm 1950 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ràng

Giới tính: Nam

95.

Hồ Thị Hôi, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hôi

Giới tính: Nữ

96.

Hồ Văn Ha, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ha

Giới tính: Nam

97.

Hồ Thị Hằng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hằng

Giới tính: Nữ

98.

Hồ Thị Hin, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hin

Giới tính: Nữ

99.

Hồ Thị Hương, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Hương

Giới tính: Nữ

100.

Hồ Văn Ta Pong, sinh 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ta Pong

Giới tính: Nam

101.

Hồ Văn Han, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Han

Giới tính: Nam

102.

Hồ Văn Đanh, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Đanh

Giới tính: Nam

103.

Hồ Văn Do, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Do

Giới tính: Nam

104.

Hồ Thị Ta Đêu, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Ta Đêu

Giới tính: Nữ

105.

Hồ Văn Vay, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Vay

Giới tính: Nam

106.

Hồ Văn Lông, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Lông

Giới tính: Nam

107.

Hồ Văn Hai, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Hai

Giới tính: Nam

108.

Hồ A Lô, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ A Lô

Giới tính: Nam

109.

Hồ Văn Viêng, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Viêng

Giới tính: Nam

110.

Hồ Văn Lanh, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Lanh

Giới tính: Nam

111.

Hồ Văn Hê, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Hê

Giới tính: Nam

112.

Hồ Thị Xưn, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Thị Xưn

Giới tính: Nữ

113.

Hồ Văn Dan, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Dan

Giới tính: Nam

114.

Hồ Văn Hơn, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Hơn

Giới tính: Nam

115.

Hồ Văn Khăm Phu, sinh năm 1952 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Khăm Phu

Giới tính: Nam

116.

Hồ Văn Khay, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Khay

Giới tính: Nam

117.

Hồ Văn Ven, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Ven

Giới tính: Nam

118.

Hồ Văn Măn, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Măn

Giới tính: Nam

119.

Hồ Văn Then, sinh 1962 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam: Hồ Văn Then.

Giới tính: Nam