Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 379/TTr-CP ngày 04/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 144 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-CTN ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Hồ Văn Miên, sinh năm 1942 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Miên

   Giới tính: Nam

2.

Hồ Thị Khim, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khim

   Giới tính: Nữ

3.

Hồ Thị Kham, sinh năm 2007 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kham

   Giới tính: Nữ

4.

Hồ Thị Tom, sinh năm 1951 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tom

   Giới tính: Nữ

5.

Hồ Văn Khinh, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khinh

   Giới tính: Nam

 

6.

Hồ Văn Dar, sinh năm 1942 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dar

   Giới tính: Nam

7.

Hồ Văn Duôm, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Duôm

   Giới tính: Nam

8.

Hồ Văn Thuôn, sinh năm 2008 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thuôn

   Giới tính: Nam

9.

Hồ Thị Tram, sinh năm 2013 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tram

   Giới tính: Nữ

10.

Hồ Thị Thơ, sinh năm 2014 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thơ

   Giới tính: Nữ

11.

Hồ Thị Hiền, sinh năm 1954 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hiền

   Giới tính: Nữ

12.

Hồ Thị Lao, sinh năm 2003 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lao

   Giới tính: Nữ

13.

Hồ Văn Xa, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xa

   Giới tính: Nam

14.

Hồ Thị Dịu, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dịu

   Giới tính: Nữ

15.

Hồ Văn K Đưng, sinh năm 1940 tại Lào

Hiện trú tại: Prin, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn K Đưng

   Giới tính: Nam

16.

Hồ Văn Dê, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dê

   Giới tính: Nam

17.

Hồ Văn Thim, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thim

   Giới tính: Nam

18.

Hồ Văn Thíu, sinh năm 2004 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thíu

   Giới tính: Nam

19.

Hồ Văn Tháp, sinh năm 2005 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tháp

   Giới tính: Nam

20.

Hồ Văn Thây, sinh năm 2007 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thây

   Giới tính: Nam

21.

Y Thiên, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dục

   Giới tính: Nữ

22.

Hồ Thị Thinh, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thinh

   Giới tính: Nữ

23.

Hồ Văn Biar, sinh năm 1939 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Biar

   Giới tính: Nam

24.

Hồ Thị Lia, sinh năm 1940 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lia

   Giới tính: Nữ

25.

Hồ Thị Xia, sinh năm 1945 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xia

   Giới tính: Nữ

26.

Hồ Văn Hương, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hương

   Giới tính: Nam

27.

Hồ Măng, sinh năm 1967 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Măng

   Giới tính: Nam

28.

Hồ Thị Niêu, sinh năm 2003 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Niêu

   Giới tính: Nữ

29.

Hồ Văn A Run, sinh năm 2009 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn A Run

   Giới tính: Nam

30.

Hồ Thị Niết, sinh năm 2011 tại Việt Nam

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Niết

   Giới tính: Nữ

31.

Hồ Thị K Lý, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị K Lý

   Giới tính: Nữ

32.

Hồ Thị Nâu, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nâu

   Giới tính: Nữ

33.

Hồ Văn Tình, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tình

   Giới tính: Nam

34.

Hồ Thị Sê, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sê

   Giới tính: Nữ

35.

Hồ Thị Trờ, sinh năm 2008 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Trờ

   Giới tính: Nữ

36.

Hồ Thị Xê, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xê

   Giới tính: Nữ

37.

Hồ Thị Tun, sinh năm 2013 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tun

   Giới tính: Nữ

38.

Hồ Thị Côm, sinh năm 1948 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Côm

   Giới tính: Nữ

39.

Hồ Thị Nhĩ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nhĩ

   Giới tính: Nữ

40.

Hồ Văn Tranh, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tranh

   Giới tính: Nam

41.

Hồ Văn Dỏ, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dỏ

   Giới tính: Nam

42.

Hồ Văn Dăng, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dăng

   Giới tính: Nam

43.

Hồ Lar, sinh năm 1940 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Lar

   Giới tính: Nam

44.

Hồ Thị Khen, sinh năm 1945 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Khen

   Giới tính: Nữ

45.

Hồ Niên, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Prin C, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Niên

   Giới tính: Nam

46.

Hồ Nơi, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Prin C, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Nơi

   Giới tính: Nam

47.

Hồ Thị Đài, sinh ngày 20/10/1985 tại Lào

Hiện trú tại: xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đài

   Giới tính: Nữ

48.

Hồ Văn Lan, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lan

   Giới tính: Nam

49.

Hồ Thị Dì, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dì

   Giới tính: Nữ

50.

Hồ Văn Pham, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Pham

   Giới tính: Nam

51.

Hồ Văn Phiêng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phiêng

   Giới tính: Nam

52.

Hồ Văn Phon, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phon

   Giới tính: Nam

53.

Hồ Thị Phên, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phên

   Giới tính: Nữ

54.

Hồ Thị Luôi, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôi

   Giới tính: Nữ

55.

Hồ Thị Căn Lang, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tân Đi 2, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Lang

   Giới tính: Nữ

56.

Hồ Văn Cu Dãy, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Dãy

   Giới tính: Nam

57.

Hồ Thị Đữ, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đữ

   Giới tính: Nữ

58.

Hồ Thị Điển, sinh năm 2015 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Điển

   Giới tính: Nữ

59.

Hồ Văn Pơn, sinh ngày 20/4/1978 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Pơn

   Giới tính: Nam

60.

Hồ Thị Xe, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xe

   Giới tính: Nữ

61.

Hồ Văn Tôr, sinh ngày 20/5/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tôr

   Giới tính: Nam

62.

Hồ Văn Tưm, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tưm

   Giới tính: Nam

63.

Hồ Văn Đoong, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đong

   Giới tính: Nam

64.

Hồ Thị Thiên, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiên

   Giới tính: Nữ

65.

Hồ Thị Sư, sinh ngày 10/10/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sử

   Giới tính: Nữ

66.

Hồ Thị Lúa, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Pa Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lúa

   Giới tính: Nữ

67.

Hồ Thị Lưng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lưng

   Giới tính: Nữ

68.

Hồ Văn Khê, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khê

   Giới tính: Nam

69.

Hồ Văn Khưng, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khưng

   Giới tính: Nam

70.

Hồ Thị Tia, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tia

   Giới tính: Nữ

71.

Hồ Văn Trường, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Ba Lin, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Trường

   Giới tính: Nam

72.

Hồ Thị Thơm, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thờn

   Giới tính: Nữ

73.

Hồ Thị Ra, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ra

   Giới tính: Nữ

74.

Hồ Thị Đát, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đát

   Giới tính: Nữ

75.

Hồ Thị Tua, sinh ngày 16/6/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tua

   Giới tính: Nữ

76.

Hồ Thị Var, sinh ngày 01/01/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Ro Ró 1, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Var

   Giới tính: Nữ

77.

Hồ Thị Nam, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Vao, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nam

   Giới tính: Nữ

78.

Hồ Văn Lũy, sinh ngày 20/8/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lũy

   Giới tính: Nam

79.

Hồ Thị Viên, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Viên

   Giới tính: Nữ

80.

Hồ Thị Đé, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cô Đeng

   Giới tính: Nữ

81.

Hồ Thị Nói, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nói

   Giới tính: Nữ

82.

Hồ Thị Xôi, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Kỳ Nơi, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xôi

   Giới tính: Nữ

83.

Hồ Thị Nò, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn A Sau, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nò

   Giới tính: Nữ

84.

Hồ Thị Thức, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Linh, A Vao, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thức

   Giới tính: Nữ

85.

Hồ Thị Hồi, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Cu Tài 1, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồi

   Giới tính: Nữ

86.

Hồ Thị Hía, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: A Luông, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hía

   Giới tính: Nữ

87.

Hồ Thị Kham, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Cu Tài 1, A Bung, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Kham

   Giới tính: Nữ

88.

Căn Sát, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn La Lay, A Ngo, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Sát

   Giới tính: Nữ

89.

Hồ Thị Yêu, sinh năm 1992 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Thôn Ăng Công, A Ngo, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Yêu

   Giới tính: Nữ

90.

Hồ Thị Thiếu, sinh ngày 12/4/1992 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Thôn Ba Ngày, Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thiếu

   Giới tính: Nữ

91.

Hồ Thị Ny, sinh ngày 12/12/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ba Ngày, Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ny

   Giới tính: Nữ

92.

Hồ Thị Toàn, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Toàn

   Giới tính: Nữ

93.

Hồ Thị A Dở, sinh ngày 19/10/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ka Hẹp, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Đơ

   Giới tính: Nữ

94.

Hồ Văn K Roi, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 2, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Roi

   Giới tính: Nữ

95.

Hồ Thị Giại, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Giại

   Giới tính: Nữ

96.

Hồ Thị Bòi, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Rụt 1, Tà Rụt, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bòi

   Giới tính: Nữ

97.

Hồ Thị Phai, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Tà Rẹc, Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phai

   Giới tính: Nữ

98.

Hồ Thị La Vin, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: xã Ba Nang, Đakrông, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vin

   Giới tính: Nữ

99.

Hồ Văn Xời, sinh năm 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xời

   Giới tính: Nam

100.

Hồ Thị Xa Lọ, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Lọ

   Giới tính: Nữ

101.

Hồ Thị Hàng, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Long Thành, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hàng

   Giới tính: Nữ

102.

Hồ Thị Nghiên, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Làng Vây, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nghiên

   Giới tính: Nữ

103.

Thảo Viêng, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Xi Núc, Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thảo Viêng

   Giới tính: Nam

104.

Hồ Thị Thanh, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hà, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thanh

   Giới tính: Nữ

105.

Hồ Thị Rao, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hà, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Rao

   Giới tính: Nữ

106.

Hồ Thị Noi, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Noi

   Giới tính: Nữ

107.

Nang My (Hồ Thị My), sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị My

   Giới tính: Nữ

108.

Hồ Tà Ơn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Tà Ơn

   Giới tính: Nam

109.

Hồ Thị Beng, sinh năm 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lệt, Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Beng

   Giới tính: Nữ

110.

Hồ Thị Mỹ, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mỹ

   Giới tính: Nữ

111.

Hồ Thị Bồ, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bồ

   Giới tính: Nữ

112.

Hồ Thị Văn, sinh năm 2004 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

   Giới tính: Nữ

113.

Hồ Thị Chăn, sinh năm 2006 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chăn

   Giới tính: Nữ

114.

Hồ Thị Vòn, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Vòn

   Giới tính: Nữ

115.

Hồ Văn Vy, sinh năm 2011 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vy

   Giới tính: Nam

116.

Hồ Thị Còng, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Còng

Giới tính: Nữ

117.

Hồ Văn Khăm Bòng, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Khăm Bòng

Giới tính: Nam

118.

Hồ Thị Tuội, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tuội

Giới tính: Nữ

119.

Hồ Văn A Rơi, sinh năm 1951 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn A Rơi

Giới tính: Nam

120.

Hồ Thị Loi, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Loi

Giới tính: Nữ

121.

Hồ Thị Choi, sinh ngày 14/4/2004 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choi

Giới tính: Nữ

122.

Hồ Văn Thong, sinh ngày 15/5/2008 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thong

Giới tính: Nam

123.

Hồ Thị Tia, sinh ngày 06/9/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Tia

Giới tính: Nữ

124.

Hồ Thị Nguôi, sinh ngày 10/8/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ngân

Giới tính: Nữ

125.

Hồ Thị Phoi, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phoi

Giới tính: Nữ

126.

Hồ Thị Phê, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phê

Giới tính: Nữ

127.

Hồ Thị Phay, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phay

Giới tính: Nữ

128.

Hồ Bộ, sinh ngày 13/4/1963 tại Lào

Hiện trú tại: Khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bộ

Giới tính: Nam

129.

Thao In Ta Su Ly Vong, sinh ngày 03/3/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Sĩ Ủy

Giới tính: Nam

130.

Hồ Văn Đơn, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Đơn

Giới tính: Nam

131.

Hồ Thị Bay, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bay

Giới tính: Nữ

132.

Hồ Thị May, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị May

Giới tính: Nữ

133.

Hồ Thị Văn, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Văn

Giới tính: Nữ

134.

Hồ Thị Xa Ngót, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Ngót

Giới tính: Nữ

135.

Hồ Thị Luôi, sinh năm 1942 tại Lào

Hiện trú tại: Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Luôi

Giới tính: Nữ

136.

Xẻng Thong, sinh năm 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Khóm Duy Tân, Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Trương Sẻng Thong

Giới tính: Nam

137.

Hồ Thị Ka Rai, sinh ngày 01/01/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ka Rai

Giới tính: Nữ

138.

Hồ Thị Miên, sinh ngày 01/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Miên

Giới tính: Nữ

139.

Hồ Thị Phễ, sinh ngày 01/01/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phễ

Giới tính: Nữ

140.

Hồ Thị Đon, sinh ngày 01/01/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đon

Giới tính: Nữ

141.

Hồ Thị Roong, sinh ngày 01/01/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 7, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Roong

Giới tính: Nữ

142.

Hồ A Mỹ, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 5, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ A Mỹ

Giới tính: Nam

143.

Hồ Thị Chữ, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 2, Thuận, Hướng Hóa, quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chữ

Giới tính: Nữ

144.

Hồ Xa Cư, sinh ngày 01/01/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản 1, Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Xa Cư.

Giới tính: Nữ