Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 43/CP ngày 22/6/1993; Nghị định số 66/CP ngày 30/9/1993 của Chính phủ quy định tạm thời về chế độ bảo hiểm xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu mới để xét hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.

Điều 2: Giao cho Vụ Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm phát hành và quản lý các biểu mẫu quy định tại Quyết định này.

Điều 3: Các biểu mẫu quy định tại Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/1994, các mẫu trước đây trái với các biểu mẫu quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)