Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2001/QĐ-UB VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2001/QĐ-UB CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ LĨNH VỰC VĂN HOÁ - THÔNG TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;

Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tại Tờ trình số 362/TTr-SVHTT ngày 27/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 2 (hai) Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về lĩnh vực văn hoá - thông tin:

1. Quyết định số 73/2001/QĐ-UB ngày 21/8/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện các điều kiện và biện pháp quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ - nhà hàng - karaoke.

2. Quyết định số 83/2001/QĐ-UB ngày 25/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 73/2001/QĐ-UB.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 215/2007/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 73/2001/QĐ-UB và Quyết định 83/2001/QĐ-UB về lĩnh vực văn hoá - thông tin do tỉnh Ninh Thuận ban hành

  • Số hiệu: 215/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Người ký: Nguyễn Đức Thanh
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản