Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2016.

CHỦ TCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Quyết định số 13549/QĐ-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016;

Xét Tờ trình số 08/TTr-SCT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Công Thương về việc phê duyệt phương án cung cấp điện năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cung cấp điện năm 2016 (kèm theo nội dung phương án, chỉ áp dụng trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện). Khi thiếu điện xảy ra, phương án này là cơ sở để Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp lập và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp điện hàng tháng theo quy định Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Giao Sở Công Thương theo dõi, giám sát và phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện phương án, kế hoạch cung cấp điện năm 2016 trong trường hợp có thiếu điện xảy ra; báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp; Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Công ty Điện lực Miền Nam;
- Lưu: VT, TH. KT3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

PHƯƠNG ÁN

CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh)

Trong năm 2016, tình hình kinh tế dự báo sẽ dần phục hồi tốt, nhu cầu điện trên địa bàn tỉnh có thể tăng cao với một số phụ tải lớn sẽ đi vào hoạt động ổn định (như dự án Thép Posco SS Vina, Nhà máy luyện phôi thép Vina kyoei và các dự án đang đầu tư tại KCN Cái Mép, KCN Châu Đức, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và KCN Đá Bạc…); ngoài ra, một số nhà máy tăng công suất sau thời gian chạy thử như dự án Thép China Steel, Thép FUCO (tăng thêm dây chuyền cán 600.000 tấn/năm). Theo đó, dự báo tổng sản lượng điện thương phẩm trong năm 2016 khoảng 5.203,9 triệu kWh, tăng trưởng 16,3% so với năm 2015 (trong đó phụ tải 22kV đạt khoảng 3,003,5 triệu kWh, tăng trưởng 8,5%; phụ tải 110kV đạt khoảng 2.200,3 triệu kWh tăng trưởng 28,9%). Để chủ động điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong trường hợp xảy ra thiếu điện, phương án cung cấp điện năm 2016 được thiết lập với nội dung như sau:

A. TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG:

1. Trong điều kiện bình thường, hệ thống điện quốc gia có đủ nguồn điện để đáp ứng yêu cầu của phụ tải thì không thực hiện tiết giảm điện.

2. Việc điều hòa, tiết giảm điện theo phương án này chỉ được áp dụng trong trường hợp hệ thống điện quốc gia xảy thiếu điện, đặc biệt vào các tháng cao điểm mùa khô, phụ tải tăng cao đột biến hay thiếu hụt nguồn khí cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, sự cố bất khả kháng trong hệ thống điện.

B. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN:

Căn cứ điều 9, Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; Căn cứ Quyết định số 13549/QĐ-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2016, nguyên tắc thực hiện điều hòa, tiết giảm điện trong phương án cung cấp điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tiết giảm điện tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt nhân dân, cụ thể như sau:

a) Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải điện;

b) Thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện có nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các nguồn điện này khi xảy ra thiếu điện;

c) Thỏa thuận với khách hàng công nghiệp - xây dựng về phương thức tiết giảm điện luân phiên khi hệ thống thiếu điện năng hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm khi hệ thống thiếu công suất; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, xây dựng và thực hiện các phương án giảm nhu cầu sử dụng điện phù hợp với khả năng cung ứng điện.

2. Trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp nêu trên mà sản lượng điện, công suất tiêu thụ của phụ tải vẫn có khả năng vượt mức sản lượng điện, công suất được phân bổ thì việc tiết giảm điện phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Thực hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

b) Ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng và các sự kiện khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương.

c) Thực hiện tiết giảm điện theo kế hoạch hàng tháng được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

d) Thực hiện tiết giảm nhu cầu điện tập trung vào các hộ sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi măng...) để đối phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung cầu điện trong hệ thống điện Miền Nam.

3. Trong quá trình thực hiện điều hòa tiết giảm điện, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật điện năng, công suất tiêu thụ và tăng trưởng phụ tải thực tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kịp thời báo cáo, đề nghị với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng và công suất điện hợp lý cho Tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được điều chỉnh để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, cung cấp điện tối đa trong điều kiện cho phép.

4. Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng, có cân nhắc đến đặc điểm sinh hoạt của người dân, đặc thù công nghệ dây chuyền sản xuất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do gián đoạn cung cấp điện đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân, đảm bảo mục tiêu phát triển công nghiệp, cảng biển, du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

C. NỘI DUNG:

I. Phương án 1: áp dụng khi sản lượng điện phân bổ cho Tỉnh thiếu hụt dưới 15% so với nhu cầu.

Việc điều hòa, tiết giảm điện đối với các thành phần phụ tải sẽ được thực hiện như sau:

1. Đối với phụ tải thuộc lưới 22kV công cộng (ngoài Khu Công nghiệp):

a. Các phụ tải sinh hoạt và SX-KD-DV, tuần lễ cắt điện 01 ngày (từ 7giờ sáng - 17giờ chiều).

b. Các đơn vị sử dụng điện quan trọng nằm trong danh sách UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện trong năm 2016 được cấp điện liên tục, ổn định.

c. Các doanh nghiệp xuất khẩu ngoài KCN tập trung nằm trong danh sách UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện trong năm 2016 được cấp điện ổn định. Theo đó, đặc biệt ưu tiên cấp điện liên tục, đủ sản lượng vào thời điểm mà doanh nghiệp có nhiều hợp đồng xuất khẩu.

d. Các khu du lịch dịch vụ trọng điểm dọc đường ven biển (như: Khu du lịch Vietsopetro Resort, Hồ Tràm Strip,..) được ưu tiên cấp điện ổn định, đặc biệt vào các ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật). Tuy nhiên các doanh nghiệp phải thực hiện tiết kiệm điện, tự tiết giảm điện 10% nhu cầu điện trong năm 2016.

e. Các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ khác phải tự tiết giảm khoảng 10% so với mức bình quân sử dụng điện hàng tháng trong năm 2015 (có xét đến đăng ký tăng nhu cầu điện hợp lý trong năm 2016). Nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị cắt điện bù mức vượt sản lượng.

2. Đối với phụ tải sản xuất công nghiệp thuộc lưới trung thế 22kV trong các KCN tập trung:

Tùy theo mức độ thiếu hụt cụ thể khi Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phân bổ sản lượng điện cho tỉnh để thực hiện tiết giảm khoảng từ 18% trở xuống so với nhu cầu phụ tải (Tỷ lệ tiết giảm điện cụ thể sẽ được tính toán trong kế hoạch cung cấp điện hàng tháng).

Đối với các cảng biển, dịch vụ cảng nằm trong danh sách UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện trong năm 2016 được cấp điện ổn định; đảm bảo cấp điện liên tục, đủ sản lượng trong thời gian có tàu lớn đến trung chuyển, xếp dỡ hàng hóa.

1. Đối với phụ tải sử dụng điện lưới 110kV (Nhà máy sản xuất tôn, thép):

Tùy theo mức độ thiếu hụt cụ thể khi Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phân bổ sản lượng điện cho tỉnh để thực hiện tiết giảm khoảng từ 18% trở xuống so với nhu cầu phụ tải (Tỷ lệ tiết giảm điện cụ thể sẽ được tính toán trong kế hoạch cung cấp điện hàng tháng). Theo đó, các nhà máy sản xuất tôn, thép phải phối hợp tự tiết giảm luân phiên (hay nghỉ sản xuất luân phiên); nếu không phối hợp thực hiện tốt kế hoạch tự tiết giảm thì sẽ bị cắt điện theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

II. Phương án 2: áp dụng khi sản lượng điện phân bổ cho tỉnh thiếu hụt từ 15% trở lên so với nhu cầu.

Việc điều hòa, tiết giảm điện đối với các thành phần phụ tải sẽ được thực hiện như sau:

2. Đối với phụ tải thuộc lưới 22kV công cộng (ngoài KCN tập trung):

a. Các phụ tải sinh hoạt và SX-KD-DV, tuần lễ cắt điện 02 ngày (xen kẽ 2 ngày có điện - 1 ngày cắt điện; ngày cắt điện 10 giờ: từ 7giờ sáng - 17 giờ chiều).

b. Các đơn vị sử dụng điện quan trọng nằm trong danh sách UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện trong năm 2016 được cấp điện liên tục, ổn định.

c. Các doanh nghiệp xuất khẩu ngoài KCN tập trung nằm trong danh sách UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện trong năm 2016 được cấp điện ổn định. Theo đó đặc biệt ưu tiên cấp điện liên tục, đủ sản lượng vào thời điểm mà doanh nghiệp có nhiều hợp đồng xuất khẩu.

d. Các khu du lịch dịch vụ trọng điểm dọc đường ven biển (như: Khu du lịch Vietsopetro Resort, Hồ Tràm Strip...) được ưu tiên cấp điện ổn định, đặc biệt vào các ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật). Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải thực hiện tiết kiệm điện, tự tiết giảm điện 15% nhu cầu điện trong năm 2016.

e. Các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ khác phải tự tiết giảm khoảng 15% so với mức bình quân sử dụng điện hàng tháng trong năm 2015 (có xét đến đăng ký tăng nhu cầu điện hợp lý trong năm 2016). Nếu doanh nghiệp không thực hiện sẽ bị cắt điện bù mức vượt sản lượng.

3. Đối với phụ tải sản xuất công nghiệp thuộc lưới điện trung thế 22kV trong các KCN tập trung:

Tùy theo mức độ thiếu hụt cụ thể khi Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phân bổ sản lượng điện cho tỉnh để thực hiện tiết giảm khoảng từ 15% trở lên so với nhu cầu phụ tải (Tỷ lệ tiết giảm điện cụ thể sẽ được tính toán trong kế hoạch cung cấp điện hàng tháng).

Đối với các cảng biển, dịch vụ cảng nằm trong danh sách UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện trong năm 2016 được cấp điện ổn định; đảm bảo cấp điện liên tục, đủ sản lượng trong thời gian có tàu lớn đến trung chuyển hàng hóa.

4. Đối với phụ tải sử dụng điện lưới 110kV (Nhà máy sản xuất tôn thép):

Tùy theo mức độ thiếu hụt cụ thể khi Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phân bổ sản lượng điện cho tỉnh để thực hiện tiết giảm khoảng từ 15% tr lên so với nhu cầu phụ tải (Tỷ lệ tiết giảm điện cụ thể sẽ được tính toán trong kế hoạch cung cấp điện hàng tháng). Theo đó, các nhà máy sản xuất tôn, thép phải phối hợp tự tiết giảm luân phiên (hay nghỉ sản xuất luân phiên), nếu không phối hợp thực hiện tốt kế hoạch tự tiết giảm thì sẽ bị cắt điện theo quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Đối với Sở Công Thương:

1. Phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, thống nhất danh sách các đơn vị sử dụng điện quan trọng, các cảng biển, các doanh nghiệp xuất khẩu nằm ngoài Khu Công nghiệp tập trung để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ưu tiên cấp điện năm 2016.

2. Chỉ đạo, giám sát Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phương án điều hòa tiết giảm điện một cách công khai, minh bạch và hợp lý. Kịp thời phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với các đơn vị điện lực và các cơ quan ban ngành liên quan để tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện.

4. Giám sát Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện theo phương án, kế hoạch cung cấp điện trong năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

II. Đối với ngành điện (Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu):

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cấp điện liên tục, ổn định cho các cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện. Triển khai đầu tư xây dựng các lộ xuất tuyến đường dây cấp điện ưu tiên cho các đơn vị sử dụng điện quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng đến Bệnh viện Bà Rịa (700 giường) đã đi vào hoạt động tại trụ sở mới (số 686 đường Võn Kiệt, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa).

2. Thực hiện nghiêm phương án cung cấp điện năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện phương án, kế hoạch cung cấp điện năm 2016. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo, phối hợp với Sở Công Thương xem xét, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

3. Thường xuyên làm việc với các khách hàng sử dụng điện để thông báo tình hình thiếu điện (nếu có), vận động các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tự tiết giảm, tiết giảm luân phiên, huy động các nguồn máy phát dự phòng để hỗ trợ ngành điện trong bối cảnh khó khăn chung.

4. Hàng tuần tổ chức làm việc với các Nhà máy sản xuất tôn, thép sử dụng cấp điện áp 110kV để giao và giám sát sản lượng tiêu thụ, sắp xếp thỏa thuận lịch tự tiết giảm luân phiên (nghỉ sản xuất luân phiên) giữa các nhà máy.

5. Lập và phê duyệt quy trình thực hiện cắt điện 110kV để can thiệp, xử lý kịp thời đối với các nhà máy sản xuất tôn, thép không phối hợp thực hiện tốt kế hoạch tự tiết giảm để đảm bảo thực hiện đúng sản lượng phân bổ.

6. Kiểm tra, giám sát và khống chế sản lượng điện sử dụng của các doanh nghiệp như sau:

a. Đối với các Nhà máy sản xuất tôn, thép sử dụng cấp điện áp 110kV, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam thực hiện giám sát và quyết toán sản lượng điện hàng ngày để thông báo kịp thời cho doanh nghiệp tự điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tự tiết giảm để đảm bảo sản lượng được giao. Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất tôn thép có sản lượng điện vượt lũy kế > 30% mức giao sản lượng điện bình quân ngày thì tổ chức thực hiện quy trình cắt điện 110kV (thông báo trước cho doanh nghiệp ít nhất là 05 ngày) để bù trừ mức vượt sản lượng điện.

b. Đối với các doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ lớn (> 50.000 kWh/tháng), Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện giám sát sản lượng hàng ngày và thông báo kịp thời để doanh nghiệp tự điều chỉnh sản xuất, tự tiết giảm đảm bảo sản lượng được giao. Trong trường hợp doanh nghiệp có sản lượng vượt lũy kế >50% mức giao sản lượng điện bình quân ngày thì Điện lực thực hiện cắt điện (thông báo trước cho doanh nghiệp ít nhất là 05 ngày) để bù trừ mức vượt sản lượng điện.

c. Đối với các doanh nghiệp có mức sản lượng > 5.000 kWh/tháng, cứ năm ngày một lần, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện quyết toán sản lượng điện sử dụng và thông báo tình hình thực hiện sản lượng điện được giao của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thực hiện tốt việc tự tiết giảm, đảm bảo sản lượng được giao thì không cắt tiết giảm. Nếu doanh nghiệp có sản lượng vượt lũy kế >50% mức giao sản lượng điện bình quân ngày thì Điện lực sẽ thực hiện cắt điện (thông báo trước cho doanh nghiệp ít nhất là 05 ngày) để bù trừ mức vượt sản lượng điện.

7. Lập, sắp xếp lịch điều hòa tiết giảm một cách hợp lý, phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng phụ tải nhằm hạn chế cắt điện sinh hoạt vào ngày cuối tuần, đảm bảo cấp điện ổn định cho các Khu du lịch trọng điểm, các dự án cảng vào những ngày có tàu lớn đến trung chuyển hàng hóa, các kỳ thi Tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học - Cao đẳng và các dịp Lễ Tết, sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện.

9. Báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho UBND tỉnh và Sở Công Thương về tình hình cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phân bổ sản lượng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và theo phương án, kế hoạch cung cấp điện đã được UBND tỉnh phê duyệt.

III. Đối với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp:

- Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc tổ chức họp thông báo tình hình thiếu điện, giao sản lượng điện và thỏa thuận cam kết tự tiết giảm sản lượng điện của các doanh nghiệp.

- Yêu cầu, nhắc nhở các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp nghiêm túc thực hiện tự tiết giảm điện để không vượt sản lượng được giao.

IV. Đối với UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các Công ty Công trình đô thị hoặc Dịch vụ công cộng kiểm tra, rà soát hệ thống chiếu sáng để có chế độ chiếu sáng hợp lý theo từng mùa, từng khu vực, thực hiện cắt giảm khoảng 50% lượng đèn chiếu sáng.

- Kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp không nghiêm túc thực hiện chỉ thị tiết kiệm điện, không cắt giảm 50% số lượng đèn dùng cho quảng cáo.

- Tổ chức giám sát, theo dõi tình hình cung cấp điện trên địa bàn, báo cáo Sở Công thương đột xuất, định kỳ hàng tháng để quản lý.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân.

V. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, hộ sử dụng điện sinh hoạt, kinh doanh - dịch vụ:

1. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp: thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/02/2011 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

2. Đối với các doanh nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch và phương án sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Chủ động tự tiết giảm, phối hợp tiết giảm luân phiên để đảm bảo thực hiện đúng sản lượng điện được giao. Nếu vượt sản lượng được giao thì doanh nghiệp sẽ bị Điện lực cắt tiết giảm để bù mức vượt sản lượng.

- Hàng ngày, các doanh nghiệp (có mức sản lượng > 5.000 kWh/tháng) phải ghi nhận và thông báo cho đơn vị điện lực biết về sản lượng điện đã sử dụng, kế hoạch tự tiết giảm để bù trừ trong trường hợp vượt sản lượng nhằm hạn chế việc bị tiết giảm điện cưỡng bức.

- Thống kê tình hình cung cấp điện gián đoạn đột xuất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gửi Sở Công thương biết phối hợp quản lý.

3. Đối với các hộ sử dụng điện kinh doanh - dịch vụ: thực hiện tiết kiệm điện, cắt giảm 50% số lượng đèn dùng cho quảng cáo, ngưng sử dụng đèn quảng cáo sau 22 giờ 00 mỗi ngày.

4. Đối với hộ sử dụng điện ánh sáng sinh hoạt: cần hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tiêu tốn nhiều điện năng, tự cắt giảm các thiết bị điện không thực sự cần thiết./.