Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2135/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi chung là Ban quản lý), gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng ban:

a) Ông Nguyễn Thanh Kiếm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực;

b) Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban.

3. Mời các ông, bà có tên sau làm thành viên:

a) Ông Hoàng Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

b) Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

c) Ông Nguyễn Văn Thạnh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

Điều 2. Ban quản lý, Thường trực Ban quản lý và Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh có con dấu và tài khoản riêng.

1. Các thành viên Ban quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đặt tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ, công chức kiêm nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Giao trách nhiệm cho Trưởng ban Ban Quản lý quỹ thành lập bộ phận giúp việc cho Ban quản lý Quỹ (Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa); quy định cụ thể việc sử dụng Quỹ cho từng nội dung theo quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP và theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh Đinh Khắc Đính;
- UBND TP Huế, các thị xã và các huyện;
- Các cơ quan có thành viên BQL;
- Lưu: VT, NC, XH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao