Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HẠ TẦNG ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀO KHU KINH TẾ NAM PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên;

Căn cứ Thông báo số 469/TB-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nội dung liên quan đến các dự án Hạ tầng dùng chung phục vụ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo số 525/SKHĐT-KTĐN ngày 09/8/2016), ý kiến của các sở, ngành: Tài chính (tại Văn bản số 1987/STC-ĐT ngày 19/7/2016); Nông nghiệp và PTNT (tại Văn bản số 909/SNN-KHTC ngày 21/7/2016); Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (tại Văn bản số 205/BQLKKT-QLĐT ngày 21/7/2016); Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh (tại Văn bản số 46/BQL-QLDA ngày 25/7/2016); Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (tại Văn bản số 55/QLDA ngày 21/7/2016); UBND huyện Đông Hòa (tại Văn bản số 2362/UBND-TTPTQĐ ngày 21/7/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê danh mục dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 vào Khu kinh tế Nam Phú Yên, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Trưởng Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Trưởng Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Kh, VA6.9.05.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN HẠ TẦNG ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh)

Đvt: Tỷ đồng.

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Năng lực thiết kế

Thời gian KC - HT

Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NSTW THEO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VEN BIỂN

 

1

Bồi thường, GPMB và rà phá bom mìn khu nhà máy lọc dầu (538ha)

UBND huyện Đông Hòa

538ha

2013 - 2016

483

Ngân sách

Ưu tiên 1

 

2

Tuyến nối QL1A (Đông Mỹ) đến KCN Hòa Hiệp - Giai đoạn 1

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

4,6km và 1 cầu dài 45,1m

2013-2017

375

Ngân sách

Ưu tiên 2

 

3

Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

3,694 km và 2 cầu dài 141,63m

2015-2017

489

Ngân sách

Ưu tiên 3

 

4

Hạ tầng Khu Tái định cư xã Hòa Tâm

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

25ha

2016-2018

350

Ngân sách

Ưu tiên 4

 

5

Tuyến đường nối QL 1A đến Khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

8km

2017 - 2020

360

Ngân sách

Ưu tiên 5

 

6

Nhà ở xã hội cho công nhân

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

100ha

2017 - 2020

380

Ngân sách và Nhà đầu tư

Ưu tiên 6

 

II

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHÁC TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1

Tiểu dự án 2 - Đường từ cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

8,173 km

Hoàn thành 2016

432

Ngân sách

Ưu tiên 1

 

2

Tiểu dự án 3 - Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

6,9km

Hoàn thành 2016

222

Ngân sách

Ưu tiên 2

 

3

Kè chống xói lở ven biển khu vực Xóm Rớ

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

1900,65m

2014-2018

300

Ngân sách

Ưu tiên 3

 

4

Tuyến nối Quốc lộ 1A (Phú Khê) đi Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân)

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

8,4km

2014-2017

974

Ngân sách

Ưu tiên 4

 

5

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, Khu phi thuế quan và quy hoạch một số khu chức năng còn lại trong Khu kinh tế Nam Phú Yên

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

 

2016 - 2020

10

Ngân sách

Ưu tiên 5

 

6

Một số kết cấu hạ tầng Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

60ha

2016 - 2020

250

Ngân sách

Ưu tiên 6

 

7

Kè chống xói lở bờ Nam hạ lưu sông Đà Rằng

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

3.800m

Từ 2016

197

Ngân sách

Ưu tiên 7

 

III

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG DÙNG CHUNG NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU VŨNG RÔ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

 

1

Dự án nạo vét lần đầu thuộc cảng Bãi Gốc

 

 

2017 -2020

850

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

Ưu tiên 1

 

2

Đê chắn sóng thuộc cảng biển Bãi Gốc

 

 

2017 - 2020

2.662

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

Ưu tiên 2

 

3

Quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu hành chính cảng Bãi Gốc

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên

 

2017 -2020

80

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

Ưu tiên 3

 

4

Kênh thoát lũ KCN lọc hóa dầu Hòa Tâm

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

3.800m

2017 - 2020

450

Nguồn thuế nhà thầu nước ngoài

Ưu tiên 4

 

 

Lưu ý:

- Đối với 02 dự án: Nạo vét luồng lạch lần đầu thuộc cảng biển Bãi Gốc và Đê chắn sóng thuộc cảng biển Bãi Gốc: Đề nghị Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô chủ động triển khai thực hiện theo tiến độ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô. Hiện nay, chưa xác định được chính xác giá trị thuế nhà thầu nước ngoài, do Hợp đồng EPC chưa được ký kết. Do vậy, khi xác định chính xác tổng mức thuế nhà thầu nước ngoài mà Nhà đầu tư phải nộp, UBND tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ theo quy định.

- Đối với 02 dự án: Quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu hành chính cảng biển Bãi Gốc và Kênh thoát lũ Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm: Sau khi xác định chính xác tổng mức thuế nhà thầu nước ngoài mà Nhà đầu tư phải nộp, UBND tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện.