Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2109/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1850/TTr-STC ngày 22/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung Danh mục 04 thủ tục hành chính; bãi bỏ 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các S/UBND cấp huyện thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin truyền thông; Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch tỉnh (đ
b/c);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

BỔ SUNG DANH MỤC

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

TIP NHẬN H SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH V BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

GHI CHÚ

1. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH

1.1. B sung TTHC Lĩnh vực quản lý Giá

1.

Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Y tế

X

X

 

2.

Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương

X

X

 

3.

Thủ tục đăng ký giá của các tổ chức thuộc phạm vi cấp huyện

UBND cấp huyện

X

X

 

4.

Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp huyện

UBND cấp huyện

X

X

 

1.2. Danh mục TTHC bị bãi bỏ

1

Hiệp thương giá

Sở Tài chính

X

X

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh

Sở Tài chính

X

X

 

3

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Sở Tài chính

X

X

 

4

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Các Sở, ban ngành cấp tỉnh

X

X

 

5

Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Các Sở, ban ngành cấp tỉnh

X

X