Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2021/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 63/TTr-SVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 và thay thế Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định quản lý, vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (QĐ);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Tổng cục Du lịch;
- TT: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai;
- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Hiệp hội du lịch thị xã Sa Pa;

- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Cổng du lịch); phần mềm ứng dụng du lịch trên điện thoại thông minh (smartphone) và các loại thiết bị di động có khả năng cài đặt phần mềm và kết nối internet.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Các tổ chức, cá nhân và khách du lịch tham gia cung cấp thông tin, sử dụng thông tin trên Cổng du lịch.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổng thông tin du lịch tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Cổng du lịch) là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng theo mô hình trang thông tin điện tử (website) có tích hợp phần mềm ứng dụng du lịch trên điện thoại thông minh (smart phone) và các thiết bị di động có thể cài đặt phần mềm và kết nối internet để hỗ trợ tra cứu thông tin về du lịch, công tác quản lý nhà nước về du lịch.

2. Tài khoản là tên người dùng và mật khẩu do cơ quan thường trực quản lý Cổng du lịch cung cấp.

3. Thành viên là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được cơ quan thường trực quản lý Cổng du lịch cấp tài khoản, tham gia cung cấp và trao đổi thông tin trên Cổng du lịch.

4. Tương tác trực tuyến là việc các thành viên sử dụng hệ thống thiết bị của mình kết nối với Cổng du lịch để thực hiện các công việc đăng tải, xử lý và quản lý thông tin trong phạm vi phân quyền của mình.

5. Người dùng là những người truy cập vào Cổng du lịch để tìm kiếm thông tin và sử dụng các dịch vụ do Cổng du lịch cung cấp.

6. Cổng thành viên (Tiếng Anh viết là: Sub Portal): Là các cổng thông tin của các địa phương có tài nguyên du lịch hấp dẫn, sử dụng cùng công nghệ, dãy địa chỉ truy cập, áp dụng cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được tích hợp trên Cổng du lịch.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Cổng du lịch

1. Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Lào Cai; thông tin về lịch sử, văn hóa, di tích, danh thắng; cung cấp, cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời về các cơ chế, chính sách, quy hoạch, đề án, hoạt động du lịch, các chương trình, sự kiện nổi bật, các sản phẩm, điểm đến và dịch vụ du lịch của tỉnh Lào Cai.

2. Tăng cường tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân cung ứng dịch vụ du lịch và du khách.

3. Tiếp nhận phản hồi của khách du lịch, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là thành viên của Cổng du lịch.

Điều 5. Nguyên tắc cung cấp thông tin trên Cổng du lịch

1. Thông tin cung cấp phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin phải ghi rõ tên tác giả, nguồn của thông tin.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin phải chịu sự kiểm duyệt của Ban biên tập Cổng du lịch.

Điều 6. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật

1. Thống nhất sử dụng bộ mã ký tự chữ việt unicode theo tiêu chuẩn 6909:2011 trong việc lưu trữ và trao đổi thông tin, dữ liệu trên Cổng du lịch.

2. Các tiêu chuẩn về ứng dụng Công nghệ thông tin tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

3. Việc bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện, quản lý hoạt động của Cổng du lịch tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Điều 7. Thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân

Việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên Cổng du lịch phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21, 22 của Luật Công nghệ thông tin và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Chương II

QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN TRÊN CỔNG DU LỊCH

Điều 8. Quản lý cập nhật, khai thác thông tin

1. Ban biên tập Cổng du lịch có trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật, chỉnh sửa, xóa bỏ, tra cứu, truy xuất, xử lý toàn bộ thông tin đăng tải; cung cấp tài khoản truy cập cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thành viên của Cổng du lịch; quản trị tài khoản người dùng là các thành viên trên Cổng du lịch.

2. Các sở, ngành thuộc tỉnh có nhu cầu cấp tài khoản để cập nhật, truy xuất, khai thác thông tin được cấp tài khoản để tham gia Cổng du lịch.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp tài khoản với tư cách là thành viên có quyền sử dụng Cổng du lịch để cập nhật, tra cứu, truy xuất, cung cấp thông tin thuộc địa bàn quản lý.

4. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có nhu cầu được cấp tài khoản để tham gia Cổng du lịch được quyền cập nhật, truy xuất, khai thác thông tin và thực hiện trách nhiệm báo cáo trên Cổng du lịch.

Điều 9. Tên ứng dụng, địa chỉ truy cập Cổng du lịch

1. Địa chỉ truy cập Cổng du lịch: https://laocaitourism.vn.

2. Tên ứng dụng (App) Cổng du lịch: Lao Cai Tourism.

Điều 10. Quy trình đăng ký cấp tài khoản đăng nhập và mở cổng thành viên

1. Các đối tượng cấp tài khoản

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến Cổng du lịch;

b) Các doanh nghiệp và tổ chức đang kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn về chất lượng được cơ quan quản lý nhà nước chứng nhận. Có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động đăng tải và xử lý thông tin trên Cổng du lịch;

c) Cá nhân, khách du lịch tham gia vào Cổng du lịch.

2. Quy trình đăng ký cấp tài khoản

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến Cổng du lịch đăng ký tham gia vào Cổng du lịch được Ban biên tập cấp tài khoản thành viên.

b) Các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, cung cấp sản phẩm, dịch vụ có nhu cầu đăng ký thành viên cổng du lịch truy cập địa chỉ http://laocaitourism.vn và điền các thông tin theo hướng dẫn. Ngay sau khi hoàn tất mẫu đăng ký khởi tạo tài khoản, Ban biên tập Cổng du lịch có trách nhiệm kiểm tra và cấp tài khoản thành viên. Trường hợp thông tin đăng ký không hợp lệ hoặc không đầy đủ, cán bộ quản trị hướng dẫn thông qua điện thoại hoặc thư điện tử (email).

3. Căn cứ theo đề nghị của các địa phương có nhu cầu mở cổng thành viên trên Cổng du lịch, Ban Quản trị xem xét, quyết định việc mở cổng thành viên cho các địa phương. Doanh nghiệp cung cấp hệ thống Cổng du lịch có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật để mở cổng thành viên cho các địa phương sau khi có sự đồng ý của Ban quản trị.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên

1. Quyền Thành viên

a) Được sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do Cổng du lịch cung cấp để giới thiệu, quảng bá thương hiệu và chào bán các sản phẩm, dịch vụ;

b) Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện quản lý, giới thiệu và chào bán sản phẩm, dịch vụ giao dịch qua Cổng du lịch;

c) Được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Cổng du lịch;

d) Được đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban biên tập và hoạt động của thành viên trên Cổng du lịch;

đ) Được quyền tự nguyện tham gia tư cách thành viên;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ Thành viên

a) Thành viên khi tham gia Cổng du lịch phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;

b) Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử;

c) Đảm bảo các điều hiện về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối;

d) Hoạt động giới thiệu và chào bán sản phẩm, dịch vụ qua Cổng du lịch phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng;

đ) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban biên tập Cổng du lịch về tính trung thực của thông tin đăng tải;

e) Sản phẩm/ dịch vụ của các thành viên đăng tải trên Cổng du lịch phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Khi có thông tin khiếu nại/phản ánh của bên thứ 3 đối với sản phẩm/dịch vụ, phải có trách nhiệm xử lý các khiếu nại đó trong thời gian sớm nhất nhưng không được quá 08 giờ kể từ khi nhận được thông tin phản ánh.

Điều 12. Quy định về sử dụng tài khoản, đăng tải, kiểm duyệt thông tin

1. Tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản chịu trách nhiệm cập nhật, đăng tải thông tin thuộc lĩnh vực quản lý lên Cổng du lịch bằng tài khoản được cấp.

2. Tần suất cập nhật thông tin được thực hiện liên tục trong ngày; sử dụng định dạng tài liệu mở cho các ứng dụng theo chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009.

3. Ban biên tập Cổng du lịch trong thời hạn 1/2 ngày có trách nhiệm kiểm duyệt thông tin và đăng tải trên Cổng du lịch.

Điều 13. Các thông tin, dữ liệu cung cấp, cập nhật trên Cổng du lịch

1. Nội dung thông tin trên Cổng du lịch được trình bày dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và đồ họa.

2. Ngôn ngữ sử dụng trên Cổng du lịch là ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.

3. Cổng du lịch phải có những thông tin chủ yếu theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Luật Công nghệ thông tin; Chương II Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn biểu mẫu thu thập dữ liệu về các thông tin về dịch vụ du lịch: lưu trú, lữ hành, vận tải, ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, các tiện ích về cây xăng, cây ATM và các dịch vụ khác liên quan đến du lịch,…

5. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch có trách nhiệm cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Các ngành Công an, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật về du lịch, bản đồ du lịch, thời tiết, khuyến cáo những điều du khách được làm và không được làm, đường dây nóng để hỗ trợ khách trong trường hợp cần thiết.

7. Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thông tin, tư vấn trực tuyến (online) kịp thời tương tác trả lời các câu hỏi và hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch của khách du lịch, đăng tải thông tin số điện thoại an ninh trật tự (113), phòng cháy, chữa cháy (114), cấp cứu về y tế (115).

8. Biên dịch thông tin, tài liệu sang ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đăng tải thông tin trên Cổng du lịch chịu trách nhiệm biên dịch các thông tin, tài liệu sang ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung;

b) Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm biên dịch sang ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung các thông tin, tài liệu quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 điều này và đăng tải trên Cổng du lịch.

Điều 14. Hoạt động quảng cáo thông qua Cổng du lịch

1. Khi thực hiện các dịch vụ quảng cáo phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận và phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Giao Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai là đơn vị chịu trách nhiệm các nội dung quảng cáo và báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Quảng cáo trên Cổng du lịch phải được chọn lọc chủ yếu giới thiệu các sản phẩm tiềm năng kinh tế của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch.

Điều 15. Đảm bảo an toàn bí mật thông tin hệ thống Cổng du lịch

1. Cổng du lịch được bảo vệ bằng hệ thống tường lửa, thường xuyên kiểm tra phát hiện mã độc.

2. Mật khẩu tất cả các tài khoản quản trị hệ thống Cổng du lịch phải có độ phức tạp cao (có độ dài tối thiểu 8 ký tự, có ký tự hoa, có ký tự thường, ký tự số và ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %) và phải thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập ít nhất 3 tháng/lần.

3. Doanh nghiệp cung cấp hệ thống Cổng du lịch phải đảm bảo đủ tài nguyên hệ thống để duy trì hoạt động Cổng du lịch tỉnh vận hành liên tục, không bị gián đoạn hệ thống.

4. Doanh nghiệp cung cấp hệ thống Cổng du lịch phải đảm bảo hệ thống thông tin được xây dựng luôn ở mức độ sẵn sàng cao và tạo các bản sao dữ liệu, hệ thống để hỗ trợ trong việc phục hồi hệ thống.

5. Doanh nghiệp cung cấp hệ thống Cổng du lịch phải thường xuyên cập nhật và thiết lập chế độ tự động cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật cho phần mềm hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng được cài đặt trên máy chủ hệ thống Cổng du lịch;

6. Hệ thống Cổng du lịch tỉnh phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

7. Mọi thành viên tham gia vận hành hệ thống Cổng du lịch tỉnh phải có trách nhiệm bảo quản an toàn, bảo mật thông tin tài khoản truy cập quản trị, biên tập hệ thống (gồm: tên đăng nhập và mật khẩu); không để bị đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin tài khoản trên Internet gây phương hại đến thông tin của tỉnh; chịu trách nhiệm về sự cố xảy ra nếu liên quan đến thông tin truy cập quản trị hệ thống.

8. Tất cả thành viên tham gia Cổng du lịch tỉnh phải tuân thủ theo Điều 7 của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; khi phát hiện có sự cố mất an toàn thông tin phải kịp thời báo ngay cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo đúng quy định.

Chương III

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG DU LỊCH

Điều 16. Về nhân lực

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban biên tập Cổng du lịch thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng và phát triển Cổng du lịch; bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

2. Ban biên tập Cổng du lịch cấp quyền sử dụng cho các các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan theo Quy chế này để chủ động đăng tải, cập nhật thông tin trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Ban biên tập phân quyền quản trị cho các thành viên là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có nhu cầu quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên Cổng du lịch.

Điều 17. Kinh phí Cổng du lịch

1. Ngân sách tỉnh đảm bảo cho duy trì hoạt động và phát triển Cổng du lịch tỉnh được lập trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

a) Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán chi ngân sách hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với kinh phí thuê, nâng cấp Cổng du lịch;

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán chi ngân sách hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với kinh phí biên tập, cập nhật thông tin, nhuận bút, chi phí tạo lập dữ liệu điện tử, biên dịch thông tin sang ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung; xây dựng hình ảnh (banner) quảng bá sự kiện quan trọng của tỉnh; chi phát triển nội dung thông tin; chi cho đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản trị, biên tập Cổng du lịch và các khoản chi khác nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Cổng du lịch;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cân đối bố trí kinh phí cập nhật, biên dịch đối với những thông tin do địa phương cập nhật, đăng tải trên Cổng du lịch.

2. Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Việc sử dụng kinh phí để chi cho hoạt động của Cổng du lịch phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 18. Chi trả nhuận bút, thù lao

1. Chế độ thù lao, nhuận bút cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thành viên, cung cấp thông tin trên Cổng du lịch được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Mức chi cho việc tạo lập, chuyển đổi và số hóa thông tin cho Cổng du lịch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 19. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Thành lập Biên biên tập, quản trị hoạt động của Cổng du lịch;

b) Chủ trì triển khai tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào Cổng du lịch, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này;

c) Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, dự toán kinh phí quản lý, vận hành và nâng cấp Cổng du lịch cùng với dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt;

d) Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Ban biên tập Cổng du lịch hoạt động hiệu quả;

đ) Rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa về mặt kỹ thuật của Cổng du lịch cho phù hợp với nhu cầu thực tế;

e) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về kết quả hoạt động Cổng du lịch.

g) Chủ trì tổ chức các hoạt động tập huấn và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và thành viên sử dụng Cổng du lịch;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; thống kê, đánh giá kết quả hoạt động Cổng du lịch của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai tuyên truyền, quảng bá để thu hút các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tham gia sử dụng Cổng du lịch;

b) Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả sử dụng, công tác đảm bảo an toàn thông tin của Cổng du lịch;

c) Thực hiện kiểm tra, giám sát các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong việc xây dựng, duy trì hoạt động và nâng cấp Cổng du lịch.

3. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí duy trì hoạt động của Cổng du lịch;

b) Thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí đảm bảo cho duy trì hoạt động, bảo trì và phát triển Cổng du lịch.

4. Các sở ban ngành có liên quan đăng ký với Ban biên tập Cổng du lịch để được cấp tài khoản đăng tải các thông tin trong lĩnh vực mà ngành mình quản lý.

5. Ban biên tập Cổng du lịch

a) Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 13 của Quy chế này và theo yêu cầu của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế.

Điều 20. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố lựa chọn giao cho tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện phụ trách việc duy trì cung cấp, cập nhật thông tin của địa phương mình trên Cổng du lịch.

2. Cập nhật, đăng tải thông tin về hoạt động du lịch thuộc địa bàn phụ trách lên Cổng du lịch và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin do đơn vị đăng tải.

3. Xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân thuộc địa bàn phụ trách theo quy định.

4. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin tài khoản được cấp; trường hợp bị mất tài khoản cần báo cho cơ quan thường trực để khắc phục.

Điều 21. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp hệ thống Cổng Du lịch

1. Phối hợp cử các cán bộ tham gia tập huấn và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và thành viên sử dụng Cổng du lịch.

2. Tiếp thu, giải quyết những vướng mắc của các cơ quan, đơn vị thành viên trong quá trình vận hành, sử dụng Cổng du lịch để chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp, cải tiến cho phù hợp theo yêu cầu.

3. Chủ trì cập nhật, hoàn thiện các tính năng thông minh, công nghệ và nội dung theo hợp đồng cho thuê Cổng du lịch. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cập nhật, đăng tải và xử lý thông tin trên Cổng du lịch.

4. Chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và bảo mật Cổng du lịch.

5. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống Cổng du lịch, kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục sự cố, duy trì hệ thống cổng du lịch thông suốt, liên tục 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

6. Phối hợp cập nhật các dữ liệu trên Cổng du lịch đảm bảo đủ thông tin khai thác hiệu quả.

Điều 22. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch

1. Thực hiện đăng ký thành viên Cổng du lịch để được cấp tài khoản truy cập, tra cứu, truy xuất và xử lý thông tin thuộc đơn vị mình quản lý.

2. Cung cấp thông tin, hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ đăng ký chào bán của đơn vị gửi Ban biên tập đăng tải lên Cổng du lịch; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin do đơn vị cung cấp; phối hợp trả lời các phản ánh, kiến nghị của khách hàng đối với chất lượng, giá của các sản phẩm và dịch vụ mà đơn vị cung cấp.

Điều 23. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia Cổng du lịch gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này sẽ được xem xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc có hành vi gây cản trở quá trình thực hiện Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 25. Phân công tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng du lịch có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện Quy chế này, đảm bảo hoạt động của Cổng du lịch được thông suốt, an toàn, an ninh.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc cần điều chỉnh sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.