Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ CHO HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 8 về nhiệm vụ năm 2007;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thu thủy lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Đối với vùng sử dụng thủy lợi do đơn vị ngoài thành phố quản lý, ngân sách thành phố chi trả.

Điều 2. Sở Thủy sản Nông Lâm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, UBND các quận, huyện hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, giám đốc các Sở: Thủy sản Nông Lâm, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh