Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2007/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ TIẾP ĐÓN, THĂM HỎI, TẶNG QUÀ VÀ HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TÀU XE ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Công văn số 9931/BTC-HCSN ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 129/2002/QĐ-BLĐTBXH;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 129/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 01 tháng 02 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế chi và quản lý một số khoản chi đặc thù đối với người có công với cách mạng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công. Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT, KHTC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

QUY CHẾ

SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ TIẾP ĐÓN, THĂM HỎI, TẶNG QUÀ VÀ HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TÀU XE ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người đã hy sinh, cống hiến trong các thời kỳ cách mạng của đất nước.

Điều 2. Việc sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Quy chế này.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chi đón tiếp, tặng quà

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đón tiếp các thành viên của Đoàn đại biểu Người có công với cách mạng do Ủy ban nhân dân hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố tổ chức thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mức chi 225.000 đồng/người, trong đó:

- Quà tặng cá nhân

200.000 đồng/người

- Ảnh lưu niệm cỡ 18cm x 25cm

(kể cả các cán bộ đi phục vụ đoàn)

15.000 đồng/người

- Nước uống, hoa quả tại hội trường

10.000 đồng/người

Điều 4. Chi hỗ trợ tiền ăn, tàu xe

1. Đối tượng là người có công với cách mạng ở các tỉnh, thành phố đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để giải quyết hoặc khiếu nại về chính sách theo Giấy mời của Bộ hoặc Giấy giới thiệu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc của các Bộ, ngành khác, nếu gặp khó khăn được xem xét, hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe về nơi cư trú.

2. Điều kiện xét hỗ trợ

Đối tượng phải có giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ liên quan đến nội dung làm việc với các đơn vị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Mức hỗ trợ

- Tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá hai ngày làm việc tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và số ngày đi đường từ Bộ về nơi cư trú.

- Tiền tàu xe phương tiện thông thường theo giá vé của Nhà nước quy định hiện hành.

4. Thẩm quyền giải quyết

- Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sĩ và Người có công quyết định chi hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe đối với các đối tượng từ Hà Nội về các địa phương.

- Chánh Văn phòng Bộ quyết định chi hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe đối với các đối tượng từ Thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương.

Điều 5. Chi thăm hỏi, tặng quà

1. Thăm hỏi, tặng quà

a) Hàng năm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Liên Bộ hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thăm hỏi, tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; thăm gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu vào các ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Nguyên đán.

- Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

- Các ngày lễ khác (thực hiện theo Quyết định của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

b) Quà tặng cho đội quy tập mộ liệt sĩ từ nước bạn khi có đại diện của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tham dự buổi lễ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

2. Mức chi thăm hỏi, tặng quà

a) Quà tặng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Tặng tập thể: 4.500.000 đồng/đơn vị, gồm: tiền mặt 4.000.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 500.000 đồng.

- Tặng cá nhân, gia đình: 450.000 đồng/người hoặc gia đình, gồm: tiền mặt 400.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 50.000 đồng.

b) Quà tặng của Lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương:

- Tặng tập thể: 2.200.000 đồng/đơn vị, gồm: tiền mặt 2.000.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 200.000 đồng.

- Tặng cá nhân, gia đình: 250.000 đồng/người hoặc gia đình, gồm: tiền mặt 200.000 đồng và quà tặng bằng hiện vật có giá trị 50.000 đồng.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy chế này do Ngân sách Trung ương đảm bảo, bố trí trong chi sự nghiệp đảm bảo xã hội thông báo cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hàng năm.

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm thông báo và kiểm tra việc thực hiện nguồn kinh phí này.

- Cục trưởng Cục Thương binh - Liệt sỹ và Người có công. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định của Quy chế này và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.