Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2006/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 26 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÂN VẠCH, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, TÁI LẬP VÀ THÀNH LẬP MỚI CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/QĐ-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới các xã, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập và thành lập mới các xã, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Thành lập mới xã Tân Tiến trên cơ sở phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh:

1.1. Hiện trạng xã Hỏa Tiến:

Quy mô xã Hỏa Tiến:

+ Diện tích tự nhiên: 4.234,12 ha

+ Dân số: 12.159 người.

Địa giới hành chính xã Hỏa Tiến: phía Đông giáp xã Hỏa Lựu; phía Tây và phía Bắc giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (tỉnh Kiên Giang); phía Nam giáp xã Vĩnh Viễn.

1.2.Thành lập xã Tân Tiến:

Quy mô xã Tân Tiến:

+ Diện tích tự nhiên: 2.202,12 ha.

+ Dân số: 7.089 ng­ười.

Địa giới hành chính xã Tân Tiến: phía Đông giáp xã Hoả Lựu; phía Tây giáp xã Hoả Tiến; phía Nam giáp xã Vĩnh Viễn; phía Bắc giáp xã Vĩnh Hoà Hưng (tỉnh Kiên Giang).

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến hiện nay.

1.3. Xã Hỏa Tiến (sau điều chỉnh):

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính quy mô xã Hoả Tiến còn lại:

+ Diện tích tự nhiên: 2.032 ha.

+ Dân số: 5.070 ngư­ời.

Địa giới hành chính xã Hỏa Tiến sau điều chỉnh: phía Đông giáp xã Tân Tiến; phía Tây và phía Bắc giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (tỉnh Kiên Giang); phía Nam giáp xã Vĩnh Viễn.

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến đặt tại ấp Thạnh An (gần Cống Kinh Lầu).

2. Tái lập xã Thuận Hòa trên cơ sở phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã Thuận Hựng, huyện Long Mỹ:

2.1. Hiện trạng xã Thuận Hưng:

Quy mô xã Thuận Hưng:

+ Diện tích: 5.071,66 ha.

+ Dân số: 19.162 người.

Địa giới hành chính xã Thuận Hưng: phía Đông giáp xã Long Phú; phía Tây giáp xã Xà Phiên và xã Vĩnh Viễn; phía Nam giáp xã Vĩnh Quới (tỉnh Sóc Trăng); phía Bắc giáp xã Vĩnh Thuận Đông.

2.2. Tái lập xã Thuận Hòa:

Quy mô xã Thuận Hòa:

+ Diện tích tự nhiên: 2.700,77 ha.

+ Dân số: 11.065 ng­ười.

Địa giới hành chính xã Thuận Hòa: phía Đông giáp xã Long Phú; phía Tây giáp xã Xà Phiên; phía Nam giáp xã Vĩnh Quới (tỉnh Sóc Trăng); phía Bắc giáp xã Thuận Hưng.

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa đặt tại ấp 1 (vàm Cao Hột Bé).

2.3. Xã Thuận Hưng (sau điều chỉnh):

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính quy mô xã Thuận H­ưng:

+ Diện tích tự nhiên: 2.370,89 ha.

+ Dân số: 8.097 người.

Địa giới hành chính xã Thuận Hưng sau điều chỉnh: phía Đông giáp thị trấn Long Mỹ; phía Tây giáp xã Vĩnh Viễn; phía Nam giáp xã Thuận Hòa và xã Xà Phiên; phía Bắc giáp xã Vĩnh Thuận Đông.

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thuận Hưng đặt tại ấp 8 (trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thuận Hưng hiện nay).

3. Thành lập thị trấn Trà Lồng và tái lập xã Tân Phú trên cơ sở phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Phú, huyện Long Mỹ:

3.1. Hiện trạng xã Long Phú:

Quy mô xã Long Phú:

+ Diện tích tự nhiên: 5.577,29 ha.

+ Dân số: 23.512 người.

Địa giới hành chính xã Long Phú: phía Đông giáp xã Phương Phú (huyện Phụng Hiệp); phía Tây giáp xã Thuận Hưng; phía Nam giáp xã Hưng Phú (tỉnh Sóc Trăng); phía Bắc giáp xã Long Trị.

3.2. Thành lập thị trấn Trà Lồng:

Quy mô thị trấn Trà Lồng:

+ Diện tích tự nhiên: 713,56 ha.

+ Dân số: 4.571 ng­ười.

Địa giới hành chính thị trấn Trà Lồng: phía Đông giáp xã Ph­ương Phú (huyện Phụng Hiệp); phía Tây và phía Bắc giáp xã Tân Phú; phía Nam giáp xã Hư­ng Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Lồng đặt tại ấp Long An (trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long phú hiện nay).

3.3. Tái lập xã Tân Phú:

Quy mô xã Tân Phú:

+ Diện tích tự nhiên: 2.550,37 ha.

+ Dân số: 9.060 ng­ười.

Địa giới hành chính xã Tân Phú: phía Đông giáp xã Phư­ơng Phú (huyện Phụng Hiệp); phía Tây gi áp xã Long Phú; phía Nam giáp thị trấn Trà Lồng và phía Bắc giáp xã Long Trị.

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Phú đặt tại ấp Long Trị 1 (kênh Hậu Giang III).

3.4. Xã Long Phú (sau điều chỉnh):

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính quy mô xã Long Phú còn lại:

+ Diện tích tự nhiên: 2.313,36 ha.

+ Dân số: 9.881 ng­ười.

Địa giới hành chính xã Long Phú sau điều chỉnh: phía Đông giáp xã Tân Phú; phía Tây giáp xã Thuận Hòa; phía Nam giáp xã Long Tân (tỉnh Sóc Trăng); phía Bắc giáp xã Long Trị và thị trấn Long Mỹ.

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Phú đặt tại ấp Long Bình 1 (gần Xí nghiệp Gạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và huyện Long Mỹ, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.HN
D:\HN\QĐ\TC\TLong

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng