Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 221/TTr-SKHĐT ngày 24/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(có Danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KSTT (02).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 209/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp nhận & trả kết quả TTHC

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Thông báo thành lập Tổ hợp tác

Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

2. Thời gian: Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ

3. Cách thức: Tại Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

Không Quy định

- Luật Dân sự số 91/2015/QH13

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác

2

Thông báo thay đổi Tổ hợp tác

Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

2. Thời gian: Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ

3. Cách thức: Tại Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

Không Quy định

- Luật Dân sự số 91/2015/QH13

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tác

Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

2. Thời gian: Ngay tại thời điểm nộp hồ sơ

3. Cách thức: Tại Bộ phận Một cửa - UBND cấp xã

Không Quy định

- Luật Dân sự số 91/2015/QH13

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác