Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ HUẾ LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I TRỰC THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Huế là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất chế độ, chính scáh đối với đô thị loại I trực thuộc tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng và các Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)