Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH KIÊN GIANG TẠI ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1997/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 112/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1, Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 13:

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Trung ương: 55.000.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: 55.305.523.000 đồng.

2. Điều chỉnh Khoản 15:

Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2017.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ, tổ chức triển khai hoàn thành dự án, đảm bảo trình tự theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ đầu tư và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn