Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/QĐ-NH7

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ TỶ GIÁ CHÍNH THỨC CỦA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh NHNN công bố tại lệnh số 37/HĐNN8 ngày 24/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ trên các phương tiện thông tin đại chúng

Điều 2

Tỷ giá chính thức được áp dụng trong việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các hoạt động khác liên quan đến tỷ giá chính thức theo quy định hiện hành của Nhà nước

Tỷ giá chính thức là cơ sở để Tổng giám đốc, giám đốc các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ quy định tỷ giá mua, bán ngoại tệ với khách hàng

Điều 3

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-1994 và thay thế quyết định số 138/QĐ-NH7 ngày 22 tháng năm 1993

Điều 4

Các Ông Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng các Vụ, Cục ở NHNN TW, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Văn Châu

 

QUY CHẾ XÁC ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH VÀ CÔNG BỐ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI NGOẠI TỆ

(Ban hành kèm theo quyết định số: …… QĐ/NH7 ngày…/…/…… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

Điều 1

Ngân hàng Nhà nước xác định tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ trên cơ sở tỷ giá thị trường có sự điều tiết phù hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước trong từng thời kỳ

II. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

Điều 2

Cơ sở xác định tỷ giá đồng Việt Nam đối với la Mỹ trong năm:

- Dự kiến cán cân thanh toán trong năm

- Chỉ số lạm phát trong nước hàng năm

- Chỉ số lạm phát của nước Mỹ hàng năm

- Chính sách tiền tệ

- Chính sách lãi suất

- Chính sách xuất nhập khẩu

Điều 3

Cơ sở xác định tỷ giá đồng Việt Nam đối với đô la Mỹ trong quý:

- Tình hình thực hiện cán cân thanh toán quốc tế quý trước và dự kiến trong quý

- Tình hình cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

- Biên độ dao động trong năm theo dự kiến

- Chỉ số lạm phát trong nước quý trước và dự kiến trong quý

- Chỉ số lạm phát của nước Mỹ quý trước

- Tình hình cung ứng tiền tệ trong các quý trước

Điều 4

Cơ sở điều chỉnh hàng ngày tỷ giá đồng Việt Nam đối với đô la Mỹ:

- Tỷ giá cuối ngày hôm trước trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

- Tỷ giá bình quân giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của ngày hôm trước

- Biên độ dao động dự kiến trong quý

- Tình hình tỷ giá, giá cả thị trường hàng ngày.

III. CÔNG BỐ TỶ GIÁ

Điều 5

Sau khi Thống đốc phê duyệt, hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam với đô la Mỹ và một số ngoại tệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, (đài, báo Nhân dân). Tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác được xác định căn cứ vào tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ và tỷ giá đóng cửa ngày hôm trước của đô la Mỹ với ngoại tệ tại thị trường New York

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6

Hàng quý, hàng năm, Vụ Quản lý Ngoại hối phối hợp với các Vụ: Nghiên cứu kinh tế, Tính dụng và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước để trình Thống đốc dự kiến biến động tỷ giá của quý và cả năm

Điều 7

Đầu tháng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối báo cáo tình hình tỷ giá tháng trước và dự kiến mức biến động tỷ giá trong tháng để trình Thống đốc phê duyệt

Điều 8

Hàng ngày, vào 16 giờ, Vụ trưởng Vụ Quản Ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng phê duyệt tỷ giá công bố của ngày hôm sau

Điều 9

Trên cơ sở tỷ giá chính thức công bố, hàng ngày và biến độ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước quyết định tỷ giá mua vào và tỷ giá bán ra của Ngân hàng Nhà nước với các thành viên của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

Điều 10

Trước 15 giờ 30 hàng ngày, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thông báo nhanh bằng văn bản cho Vụ Quản lý Ngoại hối về doanh số mua bán ngoại tệ của các thành viên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tỷ giá cuối ngày, tỷ giá cao nhất, tỷ giá thấp nhất của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

Ngày mồng một hàng tháng, gửi thông báo chính thức cho Vụ Quản lý ngoại hối về diễn biến tỷ giá mua bán thị trường ngoại tệ tháng trước và bảng cân đối ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cuối tháng

Điều 11

Trong vòng 10 ngày đầu của quý sau, Vụ Nghiên cứu kinh tế gửi đánh giá tình hình diễn biến tiền tệ quý trước, thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của quý trước và dự kiến trong quý cho Vụ Quản lý Ngoại hối để xây dựng và điều hành chính sách tỷ giá

Điều 12

Mọi sự sửa đổi, bổ sung, và thay thế các điều khoản trong quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định