Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/3016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 106/SYT-NVYD ngày 18/8/2016 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 522/TTr-SNV ngày 09/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban.

2. Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng ban thường trực.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phó Trưởng ban.

4. Giám đốc Sở Công Thương: Phó Trưởng ban.

5. Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên.

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành viên.

7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên.

8. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên.

9. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Thành viên.

10. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thành viên.

11. Giám đốc Công an tỉnh: Thành viên.

12. Mời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thành viên.

13. Mời Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Thành viên.

14. Mời Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Thành viên.

15. Mời Bí thư Tỉnh đoàn: Thành viên.

16. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo thực hiện và các giải pháp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn thực phẩm hàng năm; xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động liên ngành. Trong trường hợp công tác an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh biện pháp xử lý.

3. Giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn thực phẩm của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

4. Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

1. Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ giúp việc để thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Ban Chỉ đạo được quyền yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan nhằm thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định.

3. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; đôn đốc các cấp, ngành địa phương, thành viên triển khai thực hiện kế hoạch công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương (Bộ Y tế) theo quy định.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn được cấp hàng năm cho Sở Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo liên ngành TW (Bộ Y tế);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, VX3, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt