Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UBND TỈNH KON TUM
BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
AN TOÀN THỰC PHẨM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/QĐ-BCĐ

Kon Tum, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH KON TUM

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum;

t đề nghị của Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐLN Trung ương về VSATTP;
- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX3.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2016 của Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ công tác và một số hoạt động khác của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

2. Các thành viên Ban chỉ đạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban chỉ đạo hoạt động, thường xuyên, trên cơ sở phân công nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm cá nhân Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban chỉ đạo.

2. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tiễn, triệu tập họp Ban chỉ đạo theo định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề, vụ việc phức tạp; thành lập hoặc chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác liên ngành để thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết theo đề nghị của Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban, Phó Trưởng ban thứ nhất ký và sử dụng con dấu của Sở Y tế khi Phó Trưởng ban thường trực ký các văn bản liên quan đến hoạt động.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Chương III Quy chế này và theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo; chịu trách nhiệm báo cáo tình hình an toàn thực phẩm tại đơn vị được phân công phụ trách thông qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Chức năng của Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu, tư vấn và giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương và các Bộ, ngành liên quan.

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các huyện, thành phố.

4. Báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Trung ương.

Điều 5. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Triệu tập các thành viên Ban chỉ đạo tham dự các cuộc họp, hội nghị để triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Mời lãnh đạo các đơn vị, địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự các cuộc họp, buổi làm việc của Ban chỉ đạo.

3. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

2. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

3. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban thứ nhất - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền.

2. Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 8. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban thường trực - Giám đốc Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền.

2. Tham mưu, giúp Trưởng ban trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo.

3. Trực tiếp triệu tập, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo trong việc thực hiện chế độ họp, thống kê, báo cáo theo quy định.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn, chương trình hành động về lĩnh vực an toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm và đột xuất trên địa bàn tỉnh.

6. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của Bộ Y tế; các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa quy định tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

7. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất quá trình sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương khi có sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; khi phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân; khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các sở, ngành và theo đề nghị của cơ quan chuyên ngành.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

9. Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông, cấp các loại giấy chứng nhận về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

10. Chịu trách nhiệm giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đội điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức hệ thống sơ cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm.

11. Tăng cường năng lực cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí, nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm an toàn thực phẩm để đẩy nhanh việc thực hiện nâng cao chất lượng kiểm nghiệm theo yêu cầu nhiệm vụ.

12. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an thực phẩm định kỳ, đột xuất; báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo với Trưởng ban, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 9. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền.

2. Tham mưu giúp Trưởng ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công.

3. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

4. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

5. Tổ chức cấp các loại giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, các chương trình, đề án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan đến nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, phối hợp điều tra nguyên nhân, giám sát điều tra căn nguyên, truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc.

7. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tham mưu quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững các vùng nguyên liệu, các cơ sở giết mổ tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn; đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, phù hợp đối với các hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

8. Triển khai các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn kết hợp với kiểm tra, lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

9. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh; hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP) đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục; tuân thủ "bốn đúng" về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; tuyên truyền, phổ biến để người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.

10. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm.

11. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 10. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban - Giám đốc Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được phân công; thay mặt Trưởng ban điều hành công việc khi được ủy quyền.

2. Tham mưu giúp Trưởng ban triển khai các hoạt động liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi được phân công.

3. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

4. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của Bộ Công Thương; các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

5. Tổ chức cấp các loại giấy chứng nhận về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Bộ Công Thương.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình chợ an toàn; ưu tiên triển khai tại các chợ trung tâm huyện, thành phố.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý, lưu thông thực phẩm trên thị trường. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

8. Phối hợp với Sở Y tế trong thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan đến nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, phối hợp điều tra nguyên nhân, giám sát điều tra căn nguyên, truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc.

9. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm đối với quá trình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở thực phẩm do ngành quản lý; hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm như thực hành vệ sinh tốt (GHP), hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn (HACCP) cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm thuộc ngành quản lý, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm vừa và nhỏ.

10. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm.

11. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 11. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Phó Giám đốc sở Y tế phụ trách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

1. Tham mưu, giúp Phó Trưởng ban thường trực - Giám đốc Sở Y tế điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 12. Nhiệm vụ của Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

1. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban chỉ đạo xây dựng quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm và đột xuất trên địa bàn tỉnh.

3. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, chất bảo quản, phụ gia thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhất là tại các khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn và các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

5. Cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế, Sở Y tế.

6. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

8. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi điều tra, xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm để tham mưu các giải pháp khắc phục, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

9. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Phó Trưởng ban thường trực - Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

Điều 13. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Sở Tài chính

1. Hàng năm, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí trong chi sự nghiệp y tế để triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và đúng quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng theo các quy định hiện hành.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 14. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc ngành phụ trách.

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai, hướng dẫn hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 15. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

2. Tăng cường đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất cho các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của học sinh, sinh viên.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 16. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm tại các khu du lịch trọng điểm, lễ hội.

2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện văn hóa, du lịch và hoạt động quảng cáo sản phẩm, hàng hóa thực phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 17. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Chỉ đạo, định hướng các các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh kịp thời các thông tin về tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thông tin chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm và các cơ sở chưa bảo đảm an toàn thực phẩm để người tiêu dùng quyết định lựa chọn.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Điều 18. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

1. Tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; hướng dẫn lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm bảo đảm vệ sinh; cập nhật đưa tin, bài phản ánh những cơ sở bảo đảm an toàn thực phẩm và những cơ sở không chấp hành các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng biết lựa chọn sử dụng từ các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp hoặc phối hợp thực hiện.

2. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương thông tin kịp thời tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn.

3. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương ký kết hợp tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 19. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

1. Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại. Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Phản ánh kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm giả, kém chất lượng; các cơ sở kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại,...

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm định kỳ, đột xuất về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo theo quy định và yêu cầu.

Điều 20. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh

1. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm.

2. Phối hợp giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm định kỳ, đột xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo gửi Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo theo quy định và yêu cầu.

Điều 21. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh

1. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công.

3. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xuất tốt, đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục; tuân thủ quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; tuyên truyền, phổ biến để người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm định kỳ, đột xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo gửi Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo theo quy định và yêu cầu.

Điều 22. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh

1. Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. không có hồ sơ pháp lý theo quy định hoặc có tẩm các loại hóa chất độc hại; động vật, sản phẩm động vật không có kiểm dịch thú y, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

3. Tham mưu Công an tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chức năng nhằm phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe nhân dân theo quy định của Luật Hình sự.

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 23. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương; tổ chức, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm địa phương.

2. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc.

3. Chỉ đạo công tác quy hoạch, xây dựng và đưa vào sử dụng các cơ sở giết mổ động vật tập trung. Đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, phù hợp đối với các hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản thực phẩm.

4. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn và vận động đến từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động và các lễ hội, hiếu, hỷ trên địa bàn.

6. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổ chức thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn các sự cố mất an toàn thực phẩm và tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” hàng năm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh.

7. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 24. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

1. Thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội về an toàn thực phẩm; vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm cho cộng đồng.

2. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội về an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 25. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh

1. Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn thức ăn chăn nuôi, phân bón.

2. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.

3. Phát động phong trào sáng kiến, việc làm tốt trong tổ chức Hội về bảo đảm an toàn thực phẩm, tích cực đấu tranh với các hành vi mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 26. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban chỉ đạo - Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cho hội viên, đặc biệt là các bà nội trợ, chị em kinh doanh, sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ lẻ.

2. Phát động phong trào sáng kiến, việc làm tốt trong tổ chức Hội về bảo đảm an toàn thực phẩm, tích cực đấu tranh với các hành vi mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo định kỳ và đột xuất về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, BÁO CÁO VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 27. Chế độ làm việc

1. Ban chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần; trường hợp cần thiết Trưởng ban, Phó Trưởng ban thứ nhất hoặc Phó Trưởng ban thường trực có thể triệu tập hợp bất thường hoặc họp một số thành viên có liên quan và mời thêm các cơ quan, đơn vị không thuộc Ban chỉ đạo tham dự.

2. Các phiên họp của Ban chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm trước 05 ngày làm việc (kèm các tài liệu liên quan). Các thành viên Ban chỉ đạo và đại biểu được mời dự các phiên họp có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến tham gia, thảo luận.

3. Kết luận của Trưởng ban, Phó Trưởng ban thứ nhất được thể hiện bằng, thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết luận của Phó Trưởng ban thường trực (trong trường hợp được Trưởng ban ủy quyền chủ trì cuộc họp) được thể hiện bằng thông báo của Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 28. Chế độ báo cáo

1. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo về nội dung kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Báo cáo bằng văn bản gửi về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email: hoangchitrungkt@gmail.com để tổng hợp, tham mưu Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phê duyệt và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

2. Thời gian báo cáo:

- Báo cáo kết quả công tác quý trước ngày 20 của tháng cuối quý.

- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng gửi trước ngày 20/6.

- Báo cáo kết quả công tác năm trước ngày 20/12 hàng năm.

Điều 29. Quan hệ công tác

1. Các ủy viên Ban chỉ đạo tham gia các hoạt động chung của Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.

2. Các ủy viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ động, phối hợp trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời cử cán bộ phối hợp, liên hệ chặt chẽ với Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế, các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.