Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 204-QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN KHOA HỌC KỸ NHÀ NƯỚC SỐ 204-QĐ NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1982 BAN HÀNH HAI TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC KỸ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
Xét đề nghị của Cục kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu Bộ Ngoại thương trong công văn số 244-KN/TCĐL ngày 23-12-1981,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước;

TCVN 3737 - 82. Thảm cói xe xuất khẩu. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3738 - 82. Thảm cói bện xuất khẩu. Yêu cầu kỹ thuật.

Điều 2.- Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1983 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)