Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẢM BẢO HẬU CẦN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 304/TTr-SKHĐT ngày 06/9/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2016, với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2016.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

3. Cơ quan thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Trà Vinh.

4. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

5. Mục tiêu của dự án:

- Đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn, thuận tiện các dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình có chất lượng nhằm thực hiện các mục tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trên nhiều kênh và nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo ra phong trào mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân.

- Tổ chức truyền thông tại địa bàn có đối tượng khó tiếp cận và có mức sinh cao.

- Bảo đảm hậu cần các phương tiện tránh thai.

6. Hoạt động chính của Dự án:

- Cung cấp thuốc thiết yếu, quản lý, chi phí kỹ thuật về quản lý thực hiện các biện pháp tránh thai.

- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do tỉnh và Trung ương tổ chức.

- Tổ chức 02 chiến dịch truyền thông (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và tổ chức giám sát kết quả.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

8. Kinh phí thực hiện: 371.787.638 đồng (ba trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi tám đồng).

Kinh phí dự án được nêu tại mục này là ước tính, chủ đầu tư lập dự toán chi tiết theo chế độ quy định hiện hành trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện Dự án Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động thuộc phạm vi hoạt động của Dự án.

9. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia do dư dự toán, dư tạm ứng và các nhiệm vụ chưa chi năm 2015 chuyển sang cấp phát và quyết toán trong năm 2016 theo Công văn số 1359/UBND-KTTH ngày 29/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Hình thức thực hiện Dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

11. Hiệu quả của Dự án:

- Cung cấp đầy đủ kịp thời các phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức tuyên truyền vận động tư vấn với cung cấp dịch vụ vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn góp phần duy trì mức giảm sinh, nâng cao sức khỏe phụ nữ.

- Cung cấp dịch vụ khám và phát hiện bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản.

- Thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình lâm sàng (triệt sản, đặt vòng, thuốc tiêm…) và cung cấp phương tiện tránh thai phi lâm sàng qua hệ thống cộng tác viên, tuyên truyền viên.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp về quy mô, hiệu quả của Dự án, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, tổ chức thực hiện đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hoàng