Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2024/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Liên Bộ; Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh tại Tờ trình số 495/TTr-CTN ngày 15/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh, cụ thể:

Mục đích sử dụng nước

Lượng nước sạch sử dụng/tháng

Giá tiêu thụ (đồng/m3)

Sinh hoạt các hộ dân cư

Từ 4m3 trở xuống

5.700

Từ trên 4m3 đến 10m3

6.500

Từ trên 10m3 đến 15m3

7.300

Từ trên 15m3 đến 20m3

8.100

Trên 20m3

9.000

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

9.500

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

10.500

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

12.500

Lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt các hộ dân cư được tính theo phương pháp giá lũy tiến. Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2017;

- Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- BLĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.98bản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm