Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO ĐỊNH MỨC KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 tại Tờ trình số 13/TTr-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 115/TCCQ ngày 15 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận 12, như sau :

1.1- Biên chế : 140 người ; trong đó : Quản lý Nhà nước 110 người ; sự nghiệp phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước 30 người ;

1.2- Kinh phí (lương và kinh phí quản lý hành chính) 26,5 triệu đồng/người/năm.

Điều 2.- Định mức giao khoán quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng trong 3 năm (từ năm 2003 đến năm 2005).

Điều 3.- Ủy ban nhân dân quận 12 xây dựng phương án thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT
- Tổ VX, TM
- Lưu (VX/LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải