Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 201/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Công văn số 83/SDL-QLLH ngày 16/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2020.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Kế hoạch.

Sở Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch; xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; tham mưu những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ trước 10/7/2020 và 15/01/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (báo cáo);
- Thường trực: TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Tổng cục Du lịch (báo cáo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, HPN, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2020
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch năm 2019 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU NĂM 2020

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững các chỉ tiêu phát triển du lịch theo đúng định hướng nêu tại Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Doanh thu du lịch: 29.160 tỷ đồng, tăng khoảng 7,6%.

- Tổng lượt khách lưu trú: Đón trên 7,360 triệu lượt, tăng khoảng 5,14%. Trong đó: Khách quốc tế đạt 3,900 triệu lượt, tăng 9,55% so với cùng kỳ;

- Tổng ngày khách lưu trú: phấn đấu đạt 22,540 triệu ngày khách, tăng trưởng 7,33%. Trong đó: ngày khách quốc tế ước đạt 15,600 triệu ngày khách, tăng 10,72%.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, cần sớm hoàn thiện và ban hành chiến lược phát triển du lịch nhằm phát huy thế mạnh sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao; đa dạng thị trường khách du lịch, tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch từ tất cả các thị trường.

1.2. Thu hút vốn xã hội hóa, ưu tiên tập trung nguồn lực, sử dụng tài nguyên cho phát triển đa dạng sản phẩm du lịch. Trong đó, tập trung kêu gọi đầu tư kinh doanh du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng...

1.3. Tiếp tục kiện toàn, cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó trọng tâm cần thiết ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch giữa các cơ quan, đơn vị các cấp tại địa phương. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực về du lịch, trong đó trước mắt là đảm bảo số lượng và chất lượng lao động trực tiếp trong ngành du lịch.

1.4. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh, trong đó có nội dung triển khai đầu số: *2258 sử dụng trên các thiết bị di động thông minh để phục vụ cho du khách, tạo sự thuận tiện cho du khách tiếp cận các thông tin du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa cũng như trong công tác hỗ trợ du khách.

1.5. Thực hiện hiệu quả công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch, gắn kết du lịch Khánh Hòa với các tỉnh duyên hải miền Trung nhằm tạo ra sản phẩm mang tính đồng bộ, độc đáo, phát huy được tiềm năng du lịch vùng. Triển khai hợp tác hiệu quả với các trọng điểm du lịch để tạo liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch, kết nối điểm đến và liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch để tranh thủ sự hỗ trợ về kinh nghiệm, cách thức quản lý, khai thác phát triển du lịch; đồng thời, qua hợp tác quốc tế sẽ góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Lập Quy hoạch du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Đơn vị thực hiện: Thuê tư vấn xây dựng nhiệm vụ Quy hoạch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.2. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị thực hiện: Thuê tư vấn xây dựng Chiến lược;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.3. Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị thực hiện: Thuê tư vấn xây dựng Đề án;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch

2.4.1. Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan.

2.4.2. Xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.4.3. Xây dựng bộ tiêu chí chuẩn chuyên nghiệp trong kinh doanh lưu trú du lịch.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

2.4.4. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động du lịch.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.4.5. Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và các cán bộ phụ trách du lịch tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban ngành; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp tham gia các hoạt động.

2.4.6. Ban hành chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch cộng đồng (nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2019).

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban ngành; các địa phương có liên quan; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.4.7. Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa Thanh tra Sở Du lịch và Thanh tra các ngành và các địa phương (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2019).

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.4.8. Xây dựng Đề án phân cấp, ủy quyền cho các địa phương trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch (nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2019).

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.4.9. Xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp du lịch, khen thưởng, tổng kết ngành và các kỳ họp của Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch Khánh Hòa;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.4.10. Triển khai kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản và nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch năm 2020.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan

2.5. Xúc tiến, quảng bá du lịch

2.5.1. Xây dựng Đề án quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm (nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2019).

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị thực hiện: Thuê tư vấn xây dựng Đề án;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.5.2. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp; Sở ngành có liên quan.

2.5.3. Thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin và hỗ trợ khách du lịch

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp; Sở ngành có liên quan.

2.5.4. Tham gia các hội chợ trong nước: Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2020 và Hội chợ ITE HCMC 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II và quý III/2020

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa;

+ Đơn vị phối hợp: Sở Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.5.5. Xây dựng kế hoạch và triển khai xúc tiến, quảng bá thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch trọng điểm đến Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.5.6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7); Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2020.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II và quý III năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.5.7. Tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip quốc tế đến khảo sát, hợp tác phát triển du lịch tại Khánh Hòa

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan; Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.5.8. Tổ chức “Lễ hội Ẩm thực năm 2020”

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.5.9. Tổ chức "Hội thảo Du lịch Quốc gia năm 2020 ”

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.5.10. Thông tin, tuyên truyền quảng bá du lịch Khánh Hòa gắn với định hướng công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2020

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị có liên quan.

2.6. Bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng môi trường du lịch

2.6.1. Tái bản Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch Khánh Hòa;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.6.2. Đảm bảo an toàn cho khách du lịch và kịp thời ngăn chặn, hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường biển.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Nha Trang;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.7. Công tác đào tạo nhân lực

2.7.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực khối sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2016-2020.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý III/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành liên quan, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

2.7.2. Hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các ngành nghề tạo trên trên lĩnh vực du lịch đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch và triển khai cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện hợp tác gắn kết với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ giáo viên, tổ chức thực tập và giải quyết việc làm cho học viên.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

2.8. Hợp tác liên kết phát triển du lịch Triển khai Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa - Lâm Đồng tại Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III/2020.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Du lịch;

+ Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Tổng kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương là 3,673 tỷ đồng bằng nguồn chương trình phát triển du lịch. Ngoài ra, kêu gọi xã hội hóa từ các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác cho các mục công việc liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2020.

2. Sở Du lịch

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa kết quả thực hiện kế hoạch trước ngày 15/01/2021.

3. Các Sở, ngành, địa phương liên quan

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

4. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2020.

5. Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Làm đầu mối để vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia và có nghĩa vụ đóng góp kinh phí trong việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị trao đổi với Sở Du lịch để thống nhất bàn bạc tìm phương án giải quyết thích hợp; nếu vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Khánh Hòa xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.