Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2018/QĐ-UBND NGÀY 18/05/2018 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2018/QĐ-UBND NGÀY 18/05/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2258/TTr-SXD ngày 10/07/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đính chính Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND:

Trang 02 dòng thứ 2 từ trên xuống của Quyết định viết là: “Khoản 2, Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13…”

Nay xin sửa lại là: “Khoản 3, Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13…”.

2. Đính chính Điểm a và b Khoản 5 Điều 8 của Quy định Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND:

Điểm a: Trang 09 dòng thứ 25 từ trên xuống của Quy định viết là: “Điểm b Khoản 2 Điều 7 của quy định này…”.

Nay xin sửa lại là: “Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy định này…”.

Điểm b: Trang 09 dòng thứ 30 từ trên xuống của Quy định viết là: “quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 của quy định này…”.

Nay xin sửa lại là: “quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy định này…”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể ngày 01/6/2018 và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn; các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm