Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 5 TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ;
Theo Công văn số 1793/TP-CC ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tư pháp về thành lập Phòng Công chứng số 5 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1612/STP-TC ngày 21 tháng 7 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 106/TCCQ ngày 04 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lậpPhòng Công chứng số 5 trực thuộc Sở Tư pháp. Phòng Công chứng số 5 là đơn vị có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Trụ sở của Phòng Công chứng số 5 đặt tại số 278, đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp.

Điều 2.- Phòng Công chứng số 5 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực ; Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP và các văn bản pháp quy có liên quan.

Địa hạt công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng số 5 gồm : Quận 12, quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh.

Điều 3.- Phòng Công chứng số 5 do Trưởng phòng phụ trách, có một số Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và các Công chứng viên.

Trưởng phòng Công chứng số 5 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố.

Phó Trưởng phòng Công chứng số 5 do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Công chứng viên do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

Biên chế và kinh phí hoạt động hàng năm của Phòng Công chứng số 5 do Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng biên chế và kinh phí của Sở Tư pháp.

Điều 4.- Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với Phòng Công chứng số 5 theo quy định của pháp luật.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2003.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Trưởng Phòng Công chứng số 5 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 6
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Ban Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- Công an thành phố (PC.13)  
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Các Báo, Đài
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (NC-K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải