Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2024/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1582/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2024 và được thực hiện từ năm học 2024-2025. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV. Trâm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Anh Dũng

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Đối tượng áp dụng: Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Điều 2. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội ở địa phương

Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để các nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên điều chỉnh, bổ sung những nội dung thích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương. Sách giáo khoa có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư từng địa phương.

Điều 3. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục

1. Phù hợp với năng lực học tập của học sinh

a) Nội dung sách giáo khoa có tính mở, dễ điều chỉnh để phù hợp với khả năng và điều kiện học tập của các đối tượng học sinh trong nhà trường, chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi hoạt động, mỗi bài học.

b) Nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

c) Sách giáo khoa được trình bày khoa học, hấp dẫn, có cấu trúc rõ ràng, kênh chữ và kênh hình chọn lọc, thân thuộc, có tính thẩm mĩ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

d) Chất lượng, hình thức sách giáo khoa tốt (khổ sách, cỡ chữ, kiểu chữ, giấy in, độ bền, độ nét, độ tương phản của chữ in, phối màu của hình ảnh,...) không có lỗi in ấn, sách có thể sử dụng lâu dài.

2. Nội dung sách giáo khoa thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên

a) Đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy - học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT -BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

b) Các chủ đề, nội dung chú trọng tới việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

c) Các yêu cầu cụ thể, thể hiện đa dạng hình thức, phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên lựa chọn công cụ đánh giá mức độ cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh.

d) Tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

đ) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí của địa phương và cộng đồng dân cư, bảo đảm triển khai hiệu quả với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục của nhà trường.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chịu trách nhiệm triển khai Quy định này đến các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh; căn cứ các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định này, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Điều 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Quy định này và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo đúng quy định./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 20/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  • Số hiệu: 20/2024/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/06/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
  • Người ký: Đoàn Anh Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
Tải văn bản