Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ NỘI DUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2019/QĐ-UBND NGÀY 26/8/2016 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đi, bổ sung một số điu của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09/01/2003 và Pháp lệnh sửa đi Điu 10 của Pháp lệnh Dân số ngày 27/12/2008;

Căn cứ Nghị định s122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Thôn văn hóa”, Làng văn hóa”, “p văn hóa”, Bản văn hóa”, “T dân ph văn hóa”;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chun văn hóa, Doanh nghiệp đạt chun văn hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ khoản 3, mục IV, Điều 1 của Nghị quyết s38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu thông qua Đán về công tác dân s - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s 178/TTr-SYT ngày 05/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung một số điều của Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, như sau:

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 2.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ch
tịch và các PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh LC;
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- VPUBND tỉnh: THCB, CV các khối;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải