Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tại Tờ trình số: 07/TTr-VN ngày 06 tháng 9 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ tại Công văn số: 1672/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ, yêu cầu.

Giao Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách xem xét, hỗ trợ kinh phí cho Hội Văn học nghệ thuật theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 1997/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Nhiệm vụ

I

Nhiệm vụ thường xuyên

1

Hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật gồm các nhiệm vụ cụ thể: Tham gia Hội Báo xuân năm 2020; tổ chức Ngày thơ Việt Nam Nguyên tiêu lần thứ 18; tổ chức Trại sáng tác Văn học - Mỹ thuật thiếu nhi hè 2020; tổ chức Trại sáng tác đa ngành cho hội viên; tham gia triển lãm chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và âm nhạc, các cuộc hội thảo khoa học do các Hội chuyên ngành Trung ương và khu vực tổ chức; Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2

Công tác xuất bản: Biên tập, xuất bản, phát hành 12 số Tạp chí Văn nghệ Ba Bể; biên tập, duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (hoivanhocnghethuat.backan.gov.vn); xuất bản cuốn sách “Thơ - Văn Bắc Kạn lần thứ III”.

3

Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn xây dựng các chương trình văn nghệ truyền hình Bắc Kạn; tổng kết năm, trong đó thực hiện lồng ghép triển khai thực hiện kết quả Quỹ hỗ trợ đầu tư văn học nghệ thuật của Chính phủ, Hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Văn nghệ Ba Bể; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất cho hội viên theo quy định tại Điều lệ Hội.

II

Thực hiện nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền giao

4

Cơ quan thường trực cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật về Đề tài “Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020”, là đầu mối tiếp nhận tác phẩm, mở chuyên mục đăng tải tác phẩm cuộc thi trên Tạp chí Văn nghệ Ba Bể. Tổ chức tổng kết, trao thưởng giai đoạn II vào tháng 02/2020.