Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 15/TTr-VHNT ngày 17/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn học, nghệ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn học, nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VIC);
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- Các PVPUBND tỉnh (VIC);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VIC);
- Phòng: KGVX (VIC), CCHC (Đời 131, VIC);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ văn bản quy định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

I.

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28/8/2015

1.

T-CMU-285978-TT

Thủ tục Quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT

1. Thủ tục: Quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

1.1. Trình t thc hin: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tác giả, đồng tác giả trong và ngoài tỉnh Cà Mau có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị xuất sắc liên hệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau (địa chỉ: số 5, đường Lưu Tấn Tài, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), để được hướng dẫn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

- Tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng gửi hồ sơ đến Phân hội trưởng các phân hội, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư, Ban chấp hành các chuyên ngành xem xét, đxut tác giả, đng tác giả có tác phm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng và gửi hồ sơ đến Ban Tchức (theo địa chỉ của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau). Ban Tchức bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Ban sơ tuyn; về thời gian cụ thsẽ do Ban Tchức n định theo định kỳ trong năm xét tặng giải thưởng.

- Ban sơ tuyển thẩm định tác phẩm, công trình dự giải và bàn giao kết quả cho Ban Tchức.

- Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng từ Ban sơ tuyển; Ban Tổ chức bàn giao toàn bộ hồ sơ đã qua sơ tuyn cho Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hiển.

- Hội đồng xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hiển thẩm định tác phẩm, công trình dự giải và bàn giao kết quả cho Ban Tổ chức.

Bước 3: Trả kết quả (Tổ chức công bố và trao giải thưởng).

Lễ công bố và trao Giải thưởng Phan Ngọc Hiển được tổ chức trang trọng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12) của năm xét tặng giải thưởng.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (bưu chính công ích).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với tác giả:

a) Đi với tác giả còn đương nhiệm tại các cơ quan, đơn vị. Hồ sơ tham gia gm:

1. Bản đăng ký tác phm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin theo Mẫu ĐK-XTGTPNH-1A (bản chính).

2. Bản chính tác phm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đi với chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật (điêu khc) phải có ảnh chụp tác phm, công trình đã hoàn thành).

3. Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham d xét tặng giải thưởng. Trong đó, cần nêu rõ các thông tin về mục đích sáng tác của tác giả, đng tác giả; hình thức, phương pháp thể hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm công trình... (bản chính).

4. Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen vtác phm, tác giả có đi chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

b) Đối với tác giả là những người đã nghỉ hưu hoặc không làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hồ sơ tham gia gồm:

1. Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin theo Mẫu ĐK-XTGTPNH-1B (bản chính).

2. Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đi với chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật (điêu khắc) phải có ảnh chụp tác phm, công trình đã hoàn thành).

3. Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó, cần nêu rõ các thông tin về mục đích sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp thể hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm, công trình... (bản chính).

4. Bản photo Giấy chứng minh nhân dân có đi chiếu bản chính (01 bản).

5. Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen vtác phẩm, tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.3.2. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đi với đồng tác giả còn đương nhiệm, gm:

a) Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGTPNH-2A (bản chính).

b) Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đi với chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật (điêu khc) phải có ảnh chụp tác phm, công trình đã hoàn thành).

c) Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó, cần nêu rõ các thông tin về mục đích sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp thể hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm, công trình... (bản chính).

d) Danh sách từng thành viên theo Mẫu DS-ĐTG-GTPNH (bản chính).

đ) Bản photo Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện và các thành viên tham dự giải thưởng có đi chiếu bản chính (người/01 bản).

e) Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen về tác phẩm, tác giả có đi chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.3.3. Đại diện đồng tác giả là người ngoài cơ quan, đơn vị hoặc đã nghỉ hưu. Hồ sơ tham gia gồm:

a) Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGTPNH-2B (bản chính).

b) Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đi với chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật (điêu khắc) phải có ảnh chụp tác phm, công trình đã hoàn thành).

c) Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó, cần nêu rõ các thông tin về mục đích sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp thhiện; chủ đtư tưởng tác phm, công trình... (bản chính).

d) Danh sách từng thành viên theo Mẫu DS-ĐTG-GTPNH (bản chính).

đ) Bản photo Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện và các thành viên tham gia giải thưởng có đi chiếu bản chính (người/01 bản).

e) Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen v tác phm, tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.3.4. Đối với tác giả hy sinh, từ trần thì tổ chức hoặc cá nhân thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật chịu trách nhiệm cùng với gia đình, thân nhân hoàn thành hồ sơ, thủ tục và ký vào bản kê khai thông tin cá nhân của tác giả, bản giới thiệu thuyết minh, tập hợp tác phm và các giấy tờ khác có liên quan đến tác giả. Hồ sơ tham gia gồm:

a) Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGTPNH-3 (bản chính).

b) Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đi với chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật (điêu khắc) phải có ảnh chụp tác phm, công trình đã hoàn thành).

c) Bản giới thiệu thuyết minh về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Do người đại diện thực hiện.

d) Bản photo Giấy chứng minh nhân dân của thân nhân, người đại diện hợp pháp của tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản).

đ) Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen về tác phẩm, tác giả có đi chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

Lưu ý mỗi tác giả, đồng tác giả được gửi không quá 04 tác phẩm, công trình tham gia xét tặng giải thưởng.

1.4. Thời hạn giải quyết: Giải thưởng Phan Ngọc Hiển được xét tặng định kỳ 05 năm một lần. Tổ chức công bố và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12).

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tác giả, đồng tác giả.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

1. Được nhận bằng chứng nhận Giải thưởng Phan Ngọc Hiển của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và biểu trưng của giải.

2. Được nhận tiền thưởng theo quy định như sau:

a) Tác phẩm, công trình của 01 tác giả có tiền thưởng là 40 lần mức lương cơ sở tại thời đim công nhận giải thưởng.

b) Tác phẩm, công trình đồng tác giả có tiền thưởng là 60 lần mức lương cơ sở tại thời điểm công nhận giải thưởng (trong đó, người đại diện được hưởng tối đa 40 lần mức lương cơ sở).

3. Được hưởng các quyền lợi khác có liên quan đến giải thưởng.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGPNH-1A.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGPNH-1B.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGPNH-2A.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGPNH-2B.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo Mẫu ĐK-XTGPNH-3.

- Danh sách từng thành viên theo Mẫu DS-ĐTG-GPNH.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giải thưởng Phan Ngọc Hiển là giải thưởng lớn của tỉnh, mang tên nhà giáo, nhà báo, nhà văn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Ngọc Hiển được xét tặng, truy tặng cho tác giả, đng tác giả trong và ngoài tỉnh Cà Mau có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (sau đây viết là tác phẩm, công trình) có giá trị xuất sắc về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh về Cà Mau qua các thời kỳ kháng chiến; trong xây dựng, bảo vệ Tquốc và trong công cuộc đi mới đất nước, nhằm biểu dương, tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật; động viên, khuyến khích, thúc đy và định hướng hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời kỳ hội nhập.

Đối tượng đăng ký tham gia giải thưởng:

Tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có phẩm chất, đạo đức tốt đều được gửi tác phẩm, công trình tham gia xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hiển.

Đối tượng xét tặng giải thưởng:

- Tác phẩm, công trình thuộc các chuyên ngành: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật, Múa, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian phản ánh về Cà Mau.

- Các tác phẩm, công trình tham gia giải thưởng phải là tác phẩm, công trình được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng nhận hoặc công bố hay ứng dụng trước thời gian nộp hồ sơ dự giải ít nhất là 01 năm.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm, công trình gửi tham dự giải thưởng. Ngoại trừ bản gốc tác phẩm Mỹ thuật.

Điều kiện xét tặng giải thưởng

1. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đủ điều kiện để xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hin thuộc một trong các chuyên ngành:

a) Âm nhạc: Ca khúc, hợp xướng, khí nhạc...(kèm theo đa hình hoặc đĩa tiếng đảm bảo chất lượng); công trình nghiên cứu, luận và phê bình về âm nhạc đã được xuất bản thành sách.

b) Điện ảnh: Phim truyện, phim truyện truyền hình (gửi tham gia không quá 03 tập); phim tài liệu, phim khoa học (kèm theo đĩa hình đảm bảo chất lượng); kịch bản được dàn dựng thành phim và phổ biến; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về điện ảnh đã được xuất bản thành sách.

c) Kiến trúc: Công trình, cụm công trình kiến trúc được xây dựng và đưa vào sử dụng; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về kiến trúc đã được xuất bản thành sách.

d) Múa: Tác phẩm múa thuộc các loại hình múa (vở múa, kịch múa, các thể loại múa độc lập); kịch bản múa được dàn dựng công diễn (kèm theo đĩa hình đảm bảo chất lượng); công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về múa đã được xuất bản thành sách.

đ) Mỹ thuật: Tranh ký họa, hội họa, đồ họa (bản gốc hoặc ảnh chụp), điêu khắc (ảnh chụp 3 chiu); công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về mỹ thuật đã được xuất bản thành sách.

e) Nhiếp ảnh: nh nghệ thuật; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về nhiếp ảnh đã được xuất bản thành sách.

g) Sân khấu: Tác phẩm thuộc các loại hình sân khu, kịch bản sân khấu được dàn dựng và công diễn (kèm theo đĩa hình hoặc đĩa tiếng đảm bảo cht lượng); công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về sân khấu đã được xuất bản thành sách.

h) Văn học: Tác phẩm văn xuôi, thơ, công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học đã được xuất bản thành sách.

i) Văn nghệ dân gian: Công trình sưu tầm, nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian đã được xuất bản thành sách.

2. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật tham gia xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hiển không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại chưa được giải quyết về nội dung tính đến thời đim xét tặng giải thưởng.

3. Đi với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đã được sáng tác trước 30 tháng 4 năm 1975 phải có căn cứ chứng minh tác phẩm, công trình đã được phổ biến.

Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng

1. Có giá trị xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng tt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phn đáng kvào sự nghiệp phát triển nn văn học, nghệ thuật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp về Cà Mau.

2. Tác phẩm, công trình đã được giải nhất, nhì, ba hoặc huy chương vàng, bạc, đồng; giải A, B, C trong các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên hoặc phát hành qua băng, đĩa hay qua dàn dựng, công diễn; được công btrên các phương tiện truyền thông.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau;

- Quyết định s 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định s10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 200….
(Áp dụng đối với tác giả còn đương nhiệm tại các cơ quan, đơn vị)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………………………… Nam, Nữ:………………

- Bí danh, bút danh: ………………………………………………………………………………..

- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………..

- Dân tộc: ……………………………………………………………………………………………

- Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………..

- Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): …………………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………………….. Di động: …………………….

Địa chỉ liên hệ:

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm …………..

Đến tháng, năm …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển

- Tên tác phẩm, công trình: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Năm công bố hoặc xuất bản: ………………………………………………………………….

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gm:

a/ ………………………………………………………………………………………………….;

b/ ………………………………………………………………………………………………….;

c/ …………………………………………………………………………………………………..

4. Khen thưởng:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật: (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển”, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
hoặc Hội VHNT tỉnh, thành phố
(ký tên, đóng dấu)

……., ngày….tháng….năm….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với tác giả là những người đã nghỉ hưu hoặc không làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………………… Nam, Nữ: ………………………

- Bí danh, bút danh: …………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

- Dân tộc: …………………………………………………………………………………………….

- Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): …………………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….. Di động: ……………………………

Địa chỉ liên hệ:

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ……………..

Đến tháng, năm ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển

- Tên tác phẩm, công trình: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

- Năm công bố hoặc xuất bản: …………………………………………………………………..

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gm:

a/ ……………………………………………………………………………………………………;

b/ ……………………………………………………………………………………………………;

c/ ……………………………………………………………………………………………………

4. Khen thưởng:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật: (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển”, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……, ngày….tháng….năm 20…
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với đồng tác giả còn đương nhiệm ở các cơ quan, đơn vị cùng các tác giả còn đương nhiệm và không làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của người đại diện đồng tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………………… Nam, Nữ: ……………………

- Bí danh, bút danh: ………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

- Dân tộc: ……………………………………………………………………………………………

- Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

- Đơn vị công tác (nếu có): ………………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….. Di động: …………………………..

Địa chỉ liên hệ:

2. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ……………..

Đến tháng, năm ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển

- Tên tác phẩm, công trình: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

- Năm công bố hoặc xuất bản: …………………………………………………………………..

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gm:

a/ …………………………………………………………………………………………………;

b/ …………………………………………………………………………………………………;

c/ …………………………………………………………………………………………………

4. Khen thưởng của người đại diện:..…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật của người đại diện: (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển”, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
hoặc Hội VHNT tỉnh, thành phố

(ký tên, đóng dấu)

……, ngày….tháng….năm 20…
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-2B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với đồng tác giả là người ngoài cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh cùng các thành viên là tác giả còn đương nhiệm và tác giả ngoài cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của người đại diện đồng tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………………… Nam, Nữ: ……………………

- Bí danh, bút danh: ………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

- Dân tộc: …………………………………………………………………………………………..

- Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

- Đơn vị công tác (nếu có): ………………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….. Di động: ………………………….

Địa chỉ liên hệ:

2. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ……………..

Đến tháng, năm ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển

- Tên tác phẩm, công trình: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

- Năm công bố hoặc xuất bản: …………………………………………………………………..

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gm:

a/ ……………………………………………………………………………………………………;

b/ ……………………………………………………………………………………………………;

c/ ……………………………………………………………………………………………………

4. Khen thưởng của người đại diện:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Kỷ luật của người đại diện: (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển”, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

 

……, ngày….tháng….năm 20…
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với tác giả hy sinh, từ trần)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của liệt sỹ, người từ trần

- Họ và tên (khai sinh):………………………………………… Nam, Nữ: ………………………

- Bí danh, bút danh: …………………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

- Ngày, tháng, năm mất: ……………………………………………………………………………

- Dân tộc: …………………………………………………………………………………………….

- Đơn vị công tác (nếu có): …………………………………………………………………………

- Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………

2. Họ và tên thân nhân, người đại diện hợp pháp đăng ký tác phẩm

- Họ và tên (khai sinh):………………………………………… Nam, Nữ: ………………………

- Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

- Quan hệ với tác giả: ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….. Di động: ……………………………

Địa chỉ liên hệ:

3. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm ……………..

Đến tháng, năm ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển

- Tên tác phẩm, công trình: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

- Năm công bố hoặc xuất bản: …………………………………………………………………..

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gm:

a/ ……………………………………………………………………………………………………;

b/ ……………………………………………………………………………………………………;

c/ ……………………………………………………………………………………………………;

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển”, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

 

Xác nhận Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư và Ban Chấp hành các phân hội
(Ký tên, đóng dấu)

……, ngày….tháng….năm 20…
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu DS-ĐTG-GPNH

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày …. tháng …. năm 20….

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ
XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20...

STT

Tên tác phẩm, công trình

Tên giải thưởng khác (ghi rõ năm được tặng thưởng của tác phm, công trình) đnghị giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đánh giá

Ghi chú

Đồng ý

Không đồng ý

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

Thtrưởng cơ quan, đơn vị

 

……………….

2

 

 

 

 

 

Thtrưởng cơ quan, đơn vị

 

……………….

3

 

 

 

 

 

Thtrưởng cơ quan, đơn vị

 

……………….

……..

 

 

 

 

 

………….

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(chữ ký, dấu của đơn vị)
Họ và tên
(Chức danh)

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH CÀ MAU CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tc hành chính

Thủ tc hành chính

Tiếp nhận hồ sơ qua dịch v bưu chính công ích

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Không

Không

I

CẤP TỈNH

01

0

0

01

*

Lĩnh vực Văn học, nghệ thuật

 

 

 

 

1.

Quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

X

 

 

X

Tổng cộng có 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh./.