Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ NĂM 2018 CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã 2012;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 của Chính Phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4986/UBND-VP ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 235/TTr-SNN-KTHT ngày 25/6/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đặc thù năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù năm 2018 của Chi cục Phát triển nông thôn, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và triển khai thực hiện tốt quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác nhằm đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức hợp tác và liên kết trong sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với từng lĩnh vực; phát huy vai trò chủ động của người nông dân và các Hợp tác xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển các hình thức kinh tế hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp nhằm ổn định thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, tập trung mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; đồng thời, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo hướng chuỗi giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp trong tỉnh phát triển, quảng bá các thương hiệu của tỉnh đến với tỉnh bạn và thị trường nước ngoài nhằm kết nối cung - cầu, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bố trí dân cư và nhận thức của người dân tại các địa phương.

- Tổng hợp thông tin nhằm khôi phục, duy trì và phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn các huyện có hiệu quả, bảo đảm một cách bền vững, phát huy được các yếu tố truyền thống, sử dụng nhiều lao động tại chỗ, sử dụng nguồn nguyên vật liệu trong nước và không gây ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các sản phẩm nghề, làng nghề có thế mạnh, có giá trị kinh tế cao, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cơ cấu lao động tại các làng nghề, giảm dần lao động trong nông nghiệp.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị liên quan và địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức và tăng cường sự phối hợp trong công tác tổ chức giữa các đơn vị.

- Chương trình tập huấn bao gồm 02 phần lý thuyết và thực hành; nội dung các nhiệm vụ phải phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của địa phương. Trong quá trình tập huấn, giảng viên chủ động đưa ra những tình huống thực tế để giúp người dân, thành viên Hợp tác xã giải quyết và thảo luận nhằm trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp

- Đối tượng là thành viên HTX, nông dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 07 lớp, 50 người/lớp.

- Thời gian: Quý III/2018 (01 ngày/lớp).

- Địa điểm: trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tổ chức 01 lớp tập huấn “Hướng dẫn lập phương án sản xuất kinh doanh đa dịch vụ cho Hợp tác xã”

- Đối tượng: Thành viên các HTX, nông dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: Dự kiến Quý III/2018 (03 ngày).

- Địa điểm: Thành phố Bà Rịa.

- Số lượng học viên: 60 người/lớp.

3. Tổ chức 01 lớp tập huấn “Đào tạo nghiệp vụ cho thành viên Hợp tác xã”

- Đối tượng: Cán bộ quản lý, thành viên HTX nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian: Dự kiến Quý III/2018 (03 ngày/lớp).

- Địa điểm: Thành phố Bà Rịa.

- Số lượng học viên: 50 người/lớp.

4. Tập huấn về xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu nông sản, thủy sản

- Đối tượng: cán bộ nông nghiệp cấp huyện, xã và các hộ sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 02 lớp, 40 người/lớp.

- Thời gian: Quý III/2018 (03 ngày/lớp).

- Địa điểm: huyện Châu Đức, Thị xã Phú Mỹ.

5. Tổ chức “Khảo sát, thẩm định các ngành nghề đủ điều kiện công nhận nghề truyền thống”

- Đối tượng: các hộ làm các ngành nghề đủ điều kiện công nhận nghề truyền thống.

- Thời gian: Dự kiến Quý III/2018.

- Địa điểm: các huyện, thị xã, thành phố.

6. Tổ chức 01 chuyến học tập kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh tại Cần Thơ

- Đối tượng: thành viên HTX, nông dân, cán bộ quản lý Hợp tác xã.

- Số lượng: 35 người.

- Thời gian: Dự kiến Quý IV/2018.

- Địa điểm: tại Cần Thơ.

7. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của các HTX nông nghiệp

- Đối tượng: các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và các HTX nông nghiệp.

- Số lượng: 02 hội nghị, 100 người/hội nghị.

- Thời gian: Dự kiến cuối Quý II, IV/2018 (01 ngày/hội nghị)

- Địa điểm: Thành phố Bà Rịa.

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ: 399.969.000 đồng (Ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

IV. NGUỒN KINH PHÍ: Kinh phí Quản lý hành chính - Ngân sách tỉnh năm 2018 (đã được giao tại Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN.KT10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc