Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--== o0o ==--

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số  1970 /QĐ/BNN-KL

Hà nội, ngày  06  tháng  07  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 10/2002/QĐ/TTg ngày 14/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005;
Căn cứ Chỉ thị 32/2000/CT/BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng trong phạm vi toàn quốc;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố số liệu diện tích rừng có đến 31/12/2005 trong toàn quốc như sau:

Loại đất loại rừng

Diện tích (ha)

Phân theo chức năng sử dụng

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

. Đất có rừng

     12.616.700 

   1.929.304 

   6.199.682 

   4.487.714 

1. Rừng tự nhiên

     10.283.173 

   1.849.049 

   5.328.450 

   3.105.674 

2. Rừng trồng

       2.333.526 

        80.255 

      871.232 

   1.382.040 

 

Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 37%

Chi tiết hiện trạng rừng của địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) theo các biểu đính kèm.

Điều 2:  Số liệu về hiện trạng rừng công bố trên đây là căn cứ để tiếp tục theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg   ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; các Cục: Kiểm lâm, Lâm nghiệp; Viện Điều tra Quy hoạch rừng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhân:
- Như điều 3;
- TTg Chính phủ (để báo cáo);
- VP TƯ Đảng;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- Các Bộ, Ngành
- Ban ĐHCT ĐTĐG& TDDBR  chu kỳ 3
- UBND  tỉnh và TP thuộc TƯ
- Các Cục,Vụ,Viện,Trường thuộc Bộ
- Lưu VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN