Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC NHẬT BẢN TẠI LÂM ĐỒNG (JAPAN DESK LÂM ĐỒNG)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Tiếp theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng (Japan Desk Lâm Đồng) và Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng (Japan Desk Lâm Đồng);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng (Japan Desk Lâm Đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng (Japan Desk Lâm Đồng); Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC NHẬT BẢN TẠI LÂM ĐỒNG (JAPAN DESK LÂM ĐỒNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thông tin về Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng

Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng (Japan Desk Lâm Đồng) được thành lập theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 và Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Tên tiếng Việt: Tổ công tác Nhật Bản tại Lâm Đồng.

- Tên viết tắt: Japan Desk Lâm Đồng.

- Tên Tiếng Anh: Japan Desk of Lam Dong Province.

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0633 830 306.

- Fax: 0633 834 806.

- Email: lamdong-jica@lamdong.gov.vn; lamdongktdn@gmail.com.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, chế độ làm việc và phối hợp công tác của các thành viên Japan Desk Lâm Đồng.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Lâm Đồng.

2. Làm cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, địa phương của tỉnh Lâm Đồng trong việc cung cấp thông tin, thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ của Japan Desk Lâm Đồng

1. Cung cấp thông tin, tài liệu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản từ khi đến tìm hiểu thông tin đầu tư đến khi thực hiện các thủ tục đầu tư (lựa chọn địa điểm, phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,...), triển khai thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản và kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

4. Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản.

5. Kết nối với Japan Desk thành phố Hồ Chí Minh và các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư của Nhật Bản để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch vào tỉnh Lâm Đồng từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Tổ trưởng Japan Desk Lâm Đồng có trách nhiệm

1. Chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng; điều phối hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong công tác thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào tỉnh Lâm Đồng; kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư Nhật Bản trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của Japan Desk Lâm Đồng và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Japan Desk Lâm Đồng.

3. Phân công nhiệm vụ cho Tổ phó thường trực, các Tổ phó và từng thành viên của Japan Desk Lâm Đồng; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Japan Desk Lâm Đồng.

4. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Các Tổ phó Japan Desk Lâm Đồng có trách nhiệm

1. Tổ phó thường trực:

a) Chuẩn bị nội dung để giúp Tổ trưởng chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Japan Desk Lâm Đồng.

b) Giúp Tổ trưởng điều hành các hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng hoặc chủ trì các cuộc họp của Japan Desk Lâm Đồng theo sự ủy quyền của Tổ trưởng.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Tổ trưởng phân công.

2. Các Tổ phó còn lại:

a) Chuẩn bị nội dung để giúp Tổ trưởng chỉ đạo, điều hành và giúp Tổ trưởng, Tổ phó thường trực điều phối các hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình.

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các thành viên Japan Desk Lâm Đồng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình.

c) Phối hợp, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Japan Desk Lâm Đồng.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Tổ trưởng phân công.

Điều 7. Các thành viên Japan Desk Lâm Đồng có trách nhiệm

1. Tham mưu, đề xuất Tổ trưởng các vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, hiệp hội Nhật Bản thuộc lĩnh vực phụ trách của ngành, địa phương mình.

2. Cung cấp các tài liệu (quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành) thuộc ngành mình quản lý liên quan đến nhà đầu tư Nhật Bản cho Bộ phận thường trực của Japan Desk Lâm Đồng trong vòng 20 ngày, kể từ ngày ban hành Quy chế này và thường xuyên cập nhập, bổ sung thông tin, tài liệu mới thuộc ngành mình quản lý liên quan đến nhà đầu tư Nhật Bản.

3. Trả lời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư Nhật Bản từ khi đến tìm hiểu thông tin đầu tư đến khi thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành mình và gửi về Bộ phận thường trực (tùy theo tính chất và nội dung công việc có thể thông qua thư điện tử - email hoặc văn bản) chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhà đầu tư Nhật Bản.

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng (trừ trường hợp bất khả kháng và phải báo cáo trước với Tổ trưởng Japan Desk Lâm Đồng về sự vắng mặt); chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về những nhiệm vụ được phân công.

5. Phân công cụ thể như sau:

a) Thành viên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Làm đầu mối giải quyết thủ tục liên quan đến dự án đầu tư (thủ tục phê duyệt địa điểm, thủ tục phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...).

- Tổng hợp chung những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn tỉnh; giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lời kết quả xử lý cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

- Tổng hợp tài liệu của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và xây dựng thành một bộ tài liệu thu hút đầu tư Nhật Bản.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản.

b) Thành viên là lãnh đạo Ban quản lý các dự án ODA tỉnh:

- Chịu trách nhiệm về công tác vận động, tìm kiếm, kêu gọi, thu hút nguồn vốn ODA từ Tổ chức JICA và các tổ chức khác để đầu tư cho các chương trình, dự án.

- Triển khai thực hiện và quản lý các dự án có nguồn vốn ODA của Nhật Bản khi được giao làm chủ dự án.

c) Thành viên là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: Tổng hợp các nội dung văn bản tham mưu của Japan Desk Lâm Đồng; kịp thời báo cáo, đề xuất Tổ trưởng báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

d) Thành viên là lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh: Kết nối với Japan Desk thành phố Hồ Chí Minh; các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư của Nhật Bản, các địa phương trong nước để thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch vào tỉnh Lâm Đồng từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản; tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức về xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản vào tỉnh Lâm Đồng.

đ) Thành viên là lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để xây dựng danh mục các dự án thu hút nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn; xác định quỹ đất cụ thể; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có); giá thuê đất đối với từng dự án và gửi về Bộ phận thường trực để phục vụ công tác thu hút đầu tư trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quy chế này.

e) Chuyên gia Nhật Bản:

- Truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến các điều kiện cần đáp ứng của doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản khi đầu tư, triển khai hoạt động kinh doanh tại tỉnh Lâm Đồng.

- Làm cầu nối để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nhật Bản tiềm năng; tư vấn, đề xuất và thực hiện các hoạt động nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản thông qua mối quan hệ rộng rãi của chuyên gia trong cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

- Trao đổi, truyền đạt các kinh nghiệm trong thu hút đầu tư và dịch vụ chăm sóc khách hàng cho bộ phận một cửa của các cơ quan nhà nước.

- Tham gia, hỗ trợ trong việc tiếp nhận và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư Nhật Bản. Phản hồi việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đến nhà đầu tư Nhật Bản.

- Đề xuất các yêu cầu khác cho hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng và công tác xúc tiến đầu tư từ Nhật Bản.

Điều 8. Bộ phận thường trực Japan Desk Lâm Đồng có trách nhiệm

1. Nhiệm vụ chung:

a) Giúp Japan Desk Lâm Đồng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; đồng thời, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Tổ công tác; theo dõi việc thực hiện các kết luận và giải quyết các công việc có liên quan theo yêu cầu của Japan Desk Lâm Đồng.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Lâm Đồng.

c) Làm đầu mối tư vấn, cung cấp thông tin; hỗ trợ, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, hiệp hội Nhật Bản đến tìm hiểu thông tin đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

d) Dịch thuật các tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, tài liệu làm việc, nội dung liên hệ công tác... liên quan đến nhà đầu tư Nhật Bản (chủ động sử dụng phiên dịch, tài liệu dịch thuật phù hợp tùy theo ngôn ngữ làm việc của đối tác Nhật Bản).

đ) Xây dựng trang thông tin điện tử (website) Japan Desk Lâm Đồng và thường xuyên cập nhập, đăng tải thông tin hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng lên trang thông tin điện tử.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Tổ trưởng Japan Desk Lâm Đồng giao.

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng bộ phận Thường trực phân công cụ thể.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Hình thức làm việc của Japan Desk Lâm Đồng

1. Japan Desk Lâm Đồng có 01 cán bộ (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) làm việc chuyên trách tại Bộ phận thường trực thuộc Tổ công tác, các thành viên còn lại hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

2. Thời gian làm việc: Tùy theo tính chất công việc, các thành viên Japan Desk Lâm Đồng sắp xếp, phân bổ thời gian làm việc phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả cao (khi có nhu cầu đột xuất thì làm việc cả thứ Bảy và Chủ Nhật).

3. Japan Desk Lâm Đồng làm việc kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân Tổ trưởng, Tổ phó thường trực, các Tổ phó và mỗi thành viên.

4. Những vấn đề không cần thiết đưa ra tập thể Japan Desk Lâm Đồng xem xét giải quyết, sẽ được giải quyết thông qua các cuộc hội ý giữa Tổ trưởng, Tổ phó thường trực, các Tổ phó và các thành viên có liên quan.

5. Các thành viên Japan Desk Lâm Đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành được sử dụng bộ máy nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 10. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin

1. Bộ phận thường trực chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ các cuộc họp của Japan Desk Lâm Đồng. Trước các cuộc họp của Japan Desk Lâm Đồng, các thành viên có trách nhiệm gửi báo cáo qua thư điện tử trước 02 ngày làm việc cho Bộ phận thường trực của Japan Desk Lâm Đồng để Bộ phận thường trực tổng hợp, xây dựng hoàn chỉnh báo cáo; báo cáo Tổ trưởng và gửi báo cáo tổng hợp cho tất cả các thành viên.

2. Các thành viên Japan Desk Lâm Đồng chủ động báo cáo, đề xuất kiến nghị Tổ trưởng hoặc báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo Japan Desk Lâm Đồng trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Japan Desk Lâm Đồng thông qua thư điện tử của Tổ công tác (văn bản giấy có thể gửi sau); ý kiến tham gia của các thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

3. Định kỳ ngày 25 hàng tháng, Bộ phận thường trực có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh về hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng. Các thành viên Japan Desk Lâm Đồng có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến ngành mình quản lý, gửi về Bộ phận thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) định kỳ ngày 22 hàng tháng để tổng hợp.

Điều 11. Chế độ hội họp

1. Japan Desk Lâm Đồng họp định kỳ hàng quý; trong trường hợp cần thiết Tổ trưởng Japan Desk Lâm Đồng triệu tập họp đột xuất.

2. Bộ phận thường trực làm đầu mối chuẩn bị tổ chức các cuộc họp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những vấn đề quan trọng, mang tính liên ngành; mời thêm các cơ quan chức năng có liên quan tham dự khi cần thiết.

3. Khi được mời, các thành viên của Japan Desk Lâm Đồng có trách nhiệm tham dự đầy đủ, trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng phải báo cáo trước cho Tổ trưởng và cử người có trách nhiệm đi dự họp thay thế; ý kiến của người dự họp thay thế là ý kiến thống nhất của thành viên được mời dự họp chính thức.

Điều 12. Quy định về phối hợp công tác

Các thành viên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Japan Desk Lâm Đồng.

Điều 13. Quy định về sử dụng con dấu

a) Tổ trưởng Japan Desk Lâm Đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh Lâm Đồng; Tổ phó thường trực được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư để chỉ đạo, điều hành khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Trưởng bộ phận thường trực Japan Desk Lâm Đồng sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều hành khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 14. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng do ngân sách Nhà nước trang trải theo quy định của pháp luật và tổng hợp chung vào kinh phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự trù kinh phí hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng, thống nhất với Sở Tài chính, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Các thành viên Japan Desk Lâm Đồng chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế hoạt động của Japan Desk Lâm Đồng.

Điều 16. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế hoạt động; tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế./.