Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1963/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.

(Có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng đã được công bố tại Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.trangnt.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Giám định Y khoa

1

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động.

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo Hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

2

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

3

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

4

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

5

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

6

Khám giám định để hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

7

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

8

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

9

Khám giám định tổng hợp

Theo quy định pháp luật

- Cơ quan nhận hồ sơ: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh.

(Địa chỉ: Tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

- Phí khám lâm sàng: 1.150.000đồng/trường hợp

- Phí cận lâm sàng và thăm dò chức năng: Tùy theo chỉ định từng trường hợp cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

- Thông tư 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

II

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

(Địa chỉ: Số 9, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Phí: 1.500.000đ/lần/sản phẩm

(Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính)

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Công văn số 1358/UBND-KGVX ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

2

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

(Địa chỉ: Số 9, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Phí thẩm định: 1.500.000đồng/lần/sản phẩm

(Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính)

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Công văn số 1358/UBND-KGVX ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

3

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

(Địa chỉ: Số 9, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Phí thẩm định: 1.200.000đồng/lần/sản phẩm

(Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính)

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Luật Quảng cáo năm 2012;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;

- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngâm nhân tạo

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 695/QĐ-UBND NGÀY 19/3/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1963/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

2

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

3

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

4

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

5

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BYT trên địa bàn tỉnh

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

6

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

7

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

8

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

  • Số hiệu: 1963/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
  • Người ký: Vũ Hồng Bắc
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản