Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1962/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 15/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Văn bản số 193/HĐND ngày 13/8/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 251/HĐND-VP ngày 14/10/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thu gom rác thải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 142/TTr-STC ngày 02/7/2019, Công văn số 1351/STC-QLCS, G&TCDN ngày 23/8/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng gồm: Xe ô tô có kết cấu đặc biệt; xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật; xe ô tô tải; xe ô tô bán tải; xe ô tô trên 16 chỗ ngồi trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn như biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy định chủng loại, định mức, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP (Đ/c Tuấn);
- Lưu: VT, Lan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

BIỂU TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số: 1962/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Đối tượng sử dụng

Chủng loại

Số lượng

Mức giá tối đa (đồng/chiếc)

Ghi chú

1

Sở Giao thông Vận tải

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

Xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật

3

1.000.000.000

Xe ô tô gắn logo "Thanh tra giao thông dùng để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành lang ATGT và trật tự ATGT đường bộ

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

1

2.000.000.000

Xe ô tô gắn thiết bị kiểm tra tải trọng lưu động để kiểm tra tải trọng phương tiện giao thông vận tải đường bộ

Ban Quản lý Bảo trì công trình công trình đường bộ

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô phục vụ công tác kiểm tra kết cấu các công trình giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý, kiểm tra công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông; kiểm tra công tác phòng chống bão, lũ.

2

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chi cục Kiểm lâm

Xe ô tô bán tải

13

1.100.000.000

Xe ô tô phục vụ nhiệm vụ PCCCR, ngăn chặn xử lý khai thác rừng, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản rừng

Trại giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi

Xe ô tô tải

2

600.000.000

Xe chuyên dùng chở cây giống, vật nuôi

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đoàn Nghệ thuật dân tộc

Xe ô tô tải

1

600.000.000

Xe chở thiết bị phục vụ biểu diễn tại cơ sở

Đoàn Nghệ thuật dân tộc

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

1

1.800.000.000

Xe ô tô 40 chỗ ngồi, chở diễn viên đi biểu diễn tại cơ sở

Trung tâm Văn hóa

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

1

1.000.000.000

Xe gắn các thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền lưu động (loa, mic, băng rôn, khẩu hiệu)

Trung tâm Văn hóa

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

1

700.000.000

Xe gắn các thiết bị phục vụ công tác chiếu phim lưu động (Máy chiếu phim, màn ảnh rộng...)

4

Sở Y tế

Bệnh viện đa khoa

Xe ô tô tải

1

600.000.000

Xe tải thu gom và vận chuyển rác thải cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Mới

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

Trung tâm Y tế huyện Ba Bể

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

Trung tâm Y tế huyện Na Rì

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch

5

Quỹ Phát triển đất rừng và bảo vệ môi trường

Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô phục vụ kiểm tra các dự án GPMB, công tác khôi phục mỏ khoáng sản, công tác trồng rừng của các chủ rừng

6

BQL Vườn Quốc gia Ba Bể

Hạt Kiểm lâm Ba Bể

Xe ô tô bán tải

1

1.100.000.000

Xe ô tô phục vụ nhiệm vụ PCCCR, ngăn chặn xử lý khai thác rừng, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản rừng

7

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Kạn

Đài PT&TH

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

1

1.100.000.000

Xe ô tô gắn máy quay, các thiết bị lưu động phục vụ truyền hình trực tiếp các chương trình phát thanh truyền hình

8

Trường Cao đẳng Nghề

Trung tâm đào tạo lái xe

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng; xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật

27

650.000.000

Xe ô tô tập lái có gắn các thiết bị phục vụ công tác dạy và học lái xe như phanh phụ, biểu hiệu "xe tập lái"

Trường Cao đẳng Nghề

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

2

1.200.000.000

Xe ô tô 29 chỗ ngồi, phục vụ chở học viên, cán bộ, viên chức nhà trường thi sát hạch lái xe

9

UBND thành phố Bắc Kạn

Đội quản lý trật tự đô thị

Xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật

1

600.000.000

Xe ô tô phục vụ nhiệm vụ bảo vệ hành lang hè phố

10

UBND huyện Ngân Sơn

Đội thông tin tuyên truyền lưu động

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

1

700.000.000

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác tuyên truyền thông tin lưu động (loa, mic, băng rôn, khẩu hiệu)

11

UBND huyện Bạch Thông

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

1

700.000.000

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác tuyên truyền lưu động (loa, mic, băng rôn, khẩu hiệu)

12

UBND huyện Ba Bể

Ban Quản lý chợ và bến xe huyện Ba Bể

Xe ô tô có kết cấu đặc biệt

2

1.200.000.000

Xe ô tô cuốn ép rác, phục vụ công tác thu gom rác thải, xử lý rác thải

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng

1

700.000.000

Xe ô tô gắn các thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền lưu động (loa, mic, băng rôn, khẩu hiệu)